Gå til sidens indhold

Medicinalindustrien sikrede fortsat fremgang i 2023

Industriens omsætning
1.129 mia. kr.
2023
+3,3 %
2022 til 2023

Industriens salg af varer (år) 2023

I 2023 steg omsætningen i industrien inkl. råstofindvinding til 1.129 mia. kr., hvilket var en fremgang på 36 mia. kr. eller 3,3 pct. i forhold til 2022. Fremgangen skyldes især markant vækst i medicinalindustrien, hvor omsætningen steg med 63 mia. kr. Den samlede omsætning omfatter salg af egne varer, herunder salg af varer produceret hos underleverandører, samt handelsvarer (dvs. varer, der er købt færdigproduceret og solgt videre). Herudover omfatter salget industrielle tjenesteydelser. Industriens omsætning ekskl. råstofindvinding steg med 45 mia. kr. eller 4,2 pct. i forhold til 2022. Statistikken opgøres i løbende priser.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætningKilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Stor tilbagegang i råstofindvinding

Omsætningen i branchegruppen råstofindvinding faldt med 26,6 pct. fra 2022 til 2023, og det var dermed branchegruppen med den største relative tilbagegang. Tilbagegangen, som udgjorde 8,7 mia. kr., skyldes blandt andet prisudviklingen på råolie og gas, hvor priserne i 2023 var faldende i forhold til 2022.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætning efter branche

 

Faktiske tal

Ændring

 

2008

2021

2022

2023

2022-2023

2008-2023

 

mia. kr.

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

748,4

931,8

1093,4

1129,2

3,3

50,9

Råstofindvinding

72,4

18,9

32,6

23,9

-26,6

-66,9

Industri i alt

676,0

912,9

1060,8

1105,3

4,2

63,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

165,0

183,2

220,7

213,3

-3,3

29,3

Tekstil- og læderindustri

9,7

10,1

11,3

10,8

-4,4

10,3

Træ- og papirindustri, trykkerier

41,4

27,9

31,0

28,4

-8,3

-31,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

74,1

85,5

120,0

108,6

-9,4

46,5

Medicinalindustri

42,8

150,4

194,1

257,4

32,6

501,5

Plast-, glas- og betonindustri

50,0

49,2

55,7

50,8

-8,9

1,6

Metalindustri

58,5

58,7

71,2

68,7

-3,6

17,3

Elektronikindustri

26,0

35,9

35,2

35,8

1,8

38,1

Fremstilling af elektrisk udstyr

19,1

21,6

26,1

24,8

-5,0

29,7

Maskinindustri

128,7

193,8

185,9

200,0

7,6

55,4

Transportmiddelindustri

17,4

12,8

13,2

13,7

4,2

-21,1

Møbel og anden industri mv.

43,3

83,9

96,4

93,0

-3,6

114,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Tilbagegang i de fleste industribranchegrupper

Fra 2022 til 2023 faldt omsætningen i lighed med inden for råstofindvending også i de fleste industribranchegrupper. De største fald var i kemisk industri på 9,4 pct., plast-, glas- og betonindustri på 8,9 pct. og træ- og papirindustri, trykkerier på 8,3 pct. Modsat havde fire industribranchegrupper fremgang i 2023. Ud over medicinalindustri havde maskinindustri fremgang på 7,6 pct., transportindustri på 4,2 pct. og elektronikindustri på 1,8 pct.

Medicinalindustriens omsætning er steget med over 500 pct. siden 2008

Siden 2008 er omsætningen inkl. råstofindvending i 2023 samlet set steget med 50,9 pct. For industrien alene har der været en vækst på 63,5 pct. Fremgangen skyldes især to brancher, som kan betragtes som dansk industris vækstmotorer. Den med afstand største vækst er inden for medicinalindustrien, der siden 2008 har haft en fremgang på 501,5 pct. Samtidig var der i perioden en vækst på 114,8 pct. i branchegruppen møbel og anden industri mv., som bl.a. omfatter legetøj. Den største nedgang over perioden 2008-2023 var der i branchegruppen træ- og papirindustri, trykkerier, hvor omsætningen faldt med 31,4 pct.

Beskæftigelse og omsætning i industrien fordelt efter branchegruppe. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6. Andel af beskæftigede er beregnet ud fra samlet antal beskæftigede i 2022 fra www.statistikbanken.dk/atr118

Medicinalindustrien var for første gang størst i 2023

Medicinalindustriens omsætning udgjorde i 2023 23,3 pct. af den samlede omsætning og overhalede dermed føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, der var den største branchegruppe i 2022. Dette skete til trods for, at medicinalindustri alene havde 9,3 pct. af industribeskæftigelsen, hvor fire branchegrupper alle udgjorde en større andel af beskæftigelsen, herunder maskinindustri som den største.

Industriens salg af egne varer fordelt på varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/varer3

Mest varesalg i kemikalier, maskiner og transportmidler samt fødevarer

Virksomheder inden for industri og råstofindvending solgte i 2023 egne varer for 878 mia. kr. Kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. omfatter medicin, udgjorde med 31,6 pct. den største del af varesalget. Herefter fulgte maskiner og transportmidler, som bl.a. omfatter vindmøller, der udgjorde 19,4 pct., samt føde-, drikke- og tobaksvarer, der udgjorde 18,6 pct. af det samlede varesalg i 2023.

Store forskelle i andele i salget af nogle varegrupper fra 2008 til 2023

I 2008 udgjorde virksomhedernes salg af egne varer 649 mia. kr. Dermed er virksomhedernes salg af egne varer steget med 35,2 pct. i perioden, målt i løbende priser. Sammenlignes fordelingen af varer i 2023 med fordelingen i 2008, er der især sket en udvikling inden for varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer og varegruppen kemikalier og kemiske produkter. I 2008 udgjorde varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer 18,9 pct. af salget inden for industri og råstofindvinding. Denne andel er faldet til 8,7 pct. i 2023. 81,0 pct. af salget af denne varegruppe udgøres af rå mineralolier og produkter heraf. Den omvendte udvikling ses for varegruppen kemikalier og kemiske produkter, der i 2008 udgjorde 11,9 pct. af salget. I 2023 var den andel næsten tredoblet til 31,6 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter stod i 2023 for 79,7 pct. af denne varegruppe.

Nye omsætningstyper fra 2021

Statistikken Industriens salg af varer blev ændret 1. januar 2021. Ændringerne indebærer, at oplysninger om virksomhedernes salg af egne varer fra 2021 er opdelt på egne varer og varer produceret af underleverandører. Fælles for de industrielle tjenesteydelser lønarbejde for andre, reparationsarbejde for andre og opstillingsarbejde for andre er, at de fra 2021 bliver opgjort på tjenestekoder. Dog er tjenesteydelsen lønarbejde for andre sammenlagt af lønarbejde og varer produceret som underleverandør. Opgørelsen af salg af handelsvarer og anden omsætning er uændret. Ændringerne har været nødvendige for at imødekomme nye krav i den gældende EU-lovgivning.

Industriens salg af egne varer fordelt på omsætningstyper 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6
Industriens omsætning
1.129 mia. kr.
2023
+3,3 %
2022 til 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2024 - Nr. 54

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. marts 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation