Gå til sidens indhold

Fald i det påbegyndte byggeri i fjerde kvartal 2023

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
4. kvt. 2023
-3 %
3. kvt. 2023-4. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.922
4. kvt. 2023
-15 %
3. kvt. 2023-4. kvt. 2023

Byggeaktivitet 4. kvt. 2023

Fra tredje til fjerde kvartal 2023 faldt etagearealet for det påbegyndte byggeri fra 1,75 mio. m2 til 1,69 mio. m2, svarende til et fald på 3 pct. Det fuldførte byggeri steg fra 2,21 mio. m2 i tredje kvartal til 2,35 mio. m2 i fjerde kvartal, svarende til en stigning på 6 pct. Det er første gang siden tredje kvartal 2022, at det fuldførte byggeri stiger, og stigningen kan muligvis være påvirket af de nye boligskatteregler, der trådte i kraft 1. januar 2024, hvor en fremtidig skatterabat kunne afhænge af, at et byggeri blev fuldført før årsskiftet. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri. Korrektionen bliver lavet på baggrund af en estimationsmodel - se mere i nederste afsnit.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Større udsving i boligbyggeriet

Mens etagearealet for det påbegyndte byggeri faldt med 3 pct., så var faldet på 15 pct., hvis man ser på antallet af påbegyndte boliger. Der lå antallet på 6.937 boliger i tredje kvartal og faldt til 5.922 i fjerde kvartal 2023. Udsvinget var også større for det fuldførte byggeri, hvis man ser på antallet af fuldførte boliger. Stigningen var på 6 pct. for etagearealet og 24 pct. for antallet af fuldførte boliger, der steg fra 7.744 boliger i tredje kvartal til 9.606 boliger i fjerde kvartal 2023.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

4. kvt. 2023
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2023

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1938

1724

1784

1746

1694

-3

Beboelsesbygninger

849

677

641

740

635

-14

Erhvervsbygninger1

676

656

669

617

662

7

Øvrige bygninger2

413

391

474

390

397

2

Fuldført

2418

2371

2345

2205

2346

6

Beboelsesbygninger

1220

1088

967

872

960

10

Erhvervsbygninger1

732

802

887

809

866

7

Øvrige bygninger2

466

481

491

523

520

-1

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

4. kvt. 2023
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2023

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7068

6406

5383

6937

5922

-15

Enfamiliehuse1

3079

2470

2379

2371

1944

-18

Etagebyggeri

3006

3578

2625

4048

3554

-12

Øvrige bygninger2

984

359

379

518

424

-18

Fuldført

12594

10559

9436

7744

9606

24

Enfamiliehuse1

3855

3674

3381

3360

3540

5

Etagebyggeri

7815

5748

5171

3336

5391

62

Øvrige bygninger2

925

1137

885

1048

675

-36

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR og opdateret model

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Modellens parametre er blevet justeret siden seneste kørsel for at korrigere for en systematisk underestimering. Det har betydet nogle større revisioner end normalt, men vil forhåbentligt betyde mindre revisioner i fremtiden. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til seneste offentliggørelse, og her ses det tydeligt, at andet kvartal 2023 er revideret meget for det påbegyndte byggeri.

Revisioner i pct. i forhold til seneste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2022

2023

 

2022

2023

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

6

17

29

14

 

2

3

7

14

Antal boliger

-5

3

26

13

 

2

-1

4

1

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
4. kvt. 2023
-3 %
3. kvt. 2023-4. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.922
4. kvt. 2023
-15 %
3. kvt. 2023-4. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2024 - Nr. 33

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation