Gå til sidens indhold

Samlet indkomst før skat stagnerede i 2022

Indkomster for personer 2022

Den samlede indkomst før skat udgjorde i 2022 i gennemsnit 371.900 kr. pr. person i alderen 15 år og derover. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. eller en næsten uændret indkomst før skat i forhold til 2021, hvor den var 370.900 kr. Det er den laveste stigning i den gennemsnitlige indkomst før skat, målt i løbende priser, siden finanskrisen i 2009, hvor der i forhold til året før var et decideret fald i den nominelle gennemsnitsindkomst før skat på 1,3 pct. Som følge af den kraftige inflation i 2022 på 7,7 pct. faldt gennemsnitsindkomsten før skat realt med 6,9 pct. fra 2021 til 2022, se statistikbanken.dk/pris8.

Udvikling i indkomst før skat fordelt på indkomsttyper i kr. samt realindkomst i pct.Kilde: www.statistikbanken.dk/indkp201

Engangsudbetalinger 2021 og dårligt år på de finansielle markeder 2022

Årsagen til den beskedne fremgang i den samlede indkomst før skat i 2022 i løbende priser skal ses i lyset af, at der året forinden i 2021 blev udbetalt 6.600 kr. i gennemsnit pr. person i feriemidler for at holde hånden under den danske økonomi under COVID-19. Desuden skal faldet ses i lyset af et dårligt år på de finansielle markeder i 2022. Således faldt den gennemsnitlige formueindkomst før skat fra 19.500 kr. i 2021 til 13.900 kr. i 2022, svarende til et fald på 29 pct. En tilsvarende relativ nedgang i formueindkomsten er ikke set siden finanskrisen i 2008 og 2009. Formueindkomsten dækker primært over renteindtægter og aktieindkomster.

Stor stigning i erhvervsindkomsten

Erhvervsindkomsten steg samlet set fra 259.000 kr. i 2021 til 265.500 kr. i 2022, svarende til en relativ fremgang på 2,5 pct., målt i løbende priser. Hvis der imidlertid ses bort fra engangsudbetalingerne af de indefrosne feriepenge i 2021 var stigningen i erhvervsindkomsten dog noget højere, nemlig 13.100 kr. i gennemsnit, svarende til 5,2 pct. og dermed i historisk perspektiv ganske markant. Fremgangen i erhvervsindkomsten samlet set skyldes især udviklingen i lønindkomsten, idet de selvstændiges virksomhedsoverskud faktisk faldt med 1.200 kr. eller 5,9 pct. til 18.600 kr. pr. person i forhold til 2021.

Indkomst fra private pensioner steg også meget i 2022

Også indkomst fra private pensioner, der inkluderer arbejdsmarkeds- og tjenestemandspension samt pensionsudbetalinger fra ATP steg i 2022 relativt meget fra i gennemsnit 24.200 kr. i 2021 til 25.200 kr. i 2022, svarende til 4,1 pct. i løbende priser.

Overførsler relateret til ledighed faldt fortsat i gennemsnit i 2022

Den fortsatte fremgang i beskæftigelsen medførte ligesom de foregående år også i 2022 et fald i gennemsnitsindkomsten fra dagpenge og kontanthjælp fra 14.000 kr. i 2021 til 12.400 kr. i 2022, svarende til 11,4 pct., målt i løbende priser.

Kommuner med høje indkomster påvirket særligt af formueindkomster

Den beskedne stigning i løbende priser i den samlede indkomst før skat på gennemsnitlig 0,3 pct. fra 2021 til 2022, dækker over store forskelle på tværs af de danske kommunegrænser. Indkomstudviklingen i en række kommuner med de højeste gennemsnitsindkomster før skat blev i 2022 særligt negativt påvirket af situationen på de finansielle markeder, der resulterede i store fald i formueindkomsterne. I Rudersdal faldt den gennemsnitlige indkomst før skat således mest, nemlig fra 676.300 kr. i 2021 til 638.000 kr. i 2022, svarende til 5,7 pct. i løbende priser, som følge af at formueindkomsten i kommunen udgør imellem 15 og 20 pct. af den samlede indkomst før skat. Et lignende billede med forholdsvist store fald i den samlede indkomst før skat ses i Fredensborg med -4,6 pct. og i Hørsholm med -2,7 pct.

Stigning i gennemsnitlig indkomst før skat 2021-2022 i årets priser i pct.Kilde: www.statistikbanken/indkp201

Erhvervsindkomst bag stigende indkomst i en række mindre kommuner

I den modsatte ende ses en række mindre kommuner, der har haft en stigning i den nominelle gennemsnitlige indkomst før skat, der ligger noget over landsgennemsnittet. I Tønder og Morsø kommune steg gennemsnitsindkomsten pr. person således med i begge tilfælde 3,6 pct. i forhold til 2021, målt i løbende priser, efterfulgt af Vordingborg, der i 2022 havde en fremgang på 2,6 pct. i den gennemsnitlige indkomst før skat. Udviklingen i disse kommuner skyldes primært en høj fremgang i erhvervsindkomsten - herunder virksomhedsoverskud, der i modsætning til et fald i hele landet i fx Tønder kommune steg med 36 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. september 2023 - Nr. 322

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Indkomstulighed,  herunder lavindkomst og relativ fattigdom beregnes på ækvivaleret disponibel indkomst. Den beregnes med udgangspunkt i familiens samlede indkomst efter skat og korrigeres for de stordriftsfordele, som der er ved at bo flere sammen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten