Gå til sidens indhold

Flere på førtidspension og færre på efterløn

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 steg antallet af førtidspensionister med 1.800, mens antallet af efterlønsmodtagere faldt med 5.800. Antallet af personer på seniorpension og tidlig pension (den såkaldte Arnepension) steg med hhv. 1.300 og 600, mens antallet af personer på fleksydelse (efterløn for fleksjobbere) faldt med 300. Samlet set gav det et fald på 2.400 i antallet af personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet fra første til andet kvartal. Samtlige tal i denne NYT er omregnet til fuldtidsmodtagere og sæsonkorrigerede.

Personer på offentlig forsørgelse fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Lidt færre offentligt forsørgede

Fra første til andet kvartal faldt antallet af offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere, med 1.000 til 756.500. Set over det seneste år er antallet af offentligt forsørgede steget med 11.700. Antallet af SU-modtagere faldt med 2.400 i andet kvartal til 286.600, hvilket betyder, at antallet af SU-modtagere er faldet med 11.900 over det seneste år.

Flere ledige i andet kvartal

I andet kvartal steg antallet af ledige ekskl. aktiverede (nettoledige) med 2.500 til 72.100. Stigningen fordeler sig på 3.100 flere dagpengemodtagere og 500 færre kontanthjælpsmodtagere.

Færre i vejledning og opkvalificering

I andet kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering med 1.900 til 17.000.

Flere i fleksjob og på sygedagpenge

I andet kvartal steg antallet af personer i fleksjob med 1.100 til 87.500, mens antallet af personer på sygedagpenge steg med 3.100 til 79.300.

Færre modtagere af barselsdagpenge, kontanthjælp og ressourceforløb

Antallet af barselsdagpengemodtagere, "passive" modtagere af kontanthjælp og personer i ressourceforløb faldt med hhv. 1.200, 800 og 800 i andet kvartal.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2022

2023

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

744794

746915

752898

757461

756450

Nettoledige i alt

64669

65905

66735

69561

72107

Ledige dagpengemodtagere

54524

54269

55679

59227

62279

Ledige kontanthjælpsmodtagere

10145

11636

11055

10335

9829

Feriedagpenge1

1745

611

4975

1791

1811

Vejledning og opkvalificering i alt

18601

18869

18637

18836

16950

Vejledning og opkvalificering (d)

4091

4025

3810

3852

3244

Vejledning og opkvalificering (k)

13993

14296

14260

14333

13034

Jobrettet uddannelse (d) 

517

548

567

651

673

Støttet beskæftigelse i alt

114467

114761

115281

117276

118122

Virksomhedspraktik(d)

1472

1449

1404

1524

1681

Virksomhedspraktik(k)

9015

9139

9080

9110

8853

Nytteindsats (k)

414

319

425

473

477

Ansættelse med løntilskud (d)

1153

962

785

826

878

Ansættelse med løntilskud (k)

1316

1210

1171

1323

1472

Jobrotation (d)

210

122

210

229

181

Jobrotation (k)

69

33

59

63

62

Fleksjob2

83928

84391

85189

86459

87513

Skånejob2

4508

4552

4544

4510

4633

Voksenlærlinge

12382

12583

12415

12759

12372

Barselsdagpenge3 i alt

53831

52946

51854

51860

50647

Tidlig tilbagetrækning i alt

301112

304699

306017

307605

305243

Førtidspension

225065

227208

228343

231212

233036

Seniorpension

18721

20204

21795

23594

24914

Tidlig pension

6508

8235

9548

10694

11290

Efterløn

47850

46210

43743

39778

33974

Fleksydelse

2968

2843

2588

2327

2030

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

190367

189125

189399

190532

191570

Kontanthjælpsmodtagere4

58340

57778

57062

56065

55227

Tilbud til udlændinge5

7536

7038

6803

6599

6372

Revalideringsydelse

308

291

277

267

255

Ledighedsydelse

12647

12378

12981

13514

13734

Sygedagpenge mv.6

73211

73287

74147

76195

79255

Ressourceforløb

18571

18053

17290

16618

15830

Jobafklaringsforløb

19753

20299

20838

21274

20897

SU-modtagere

298494

296884

291457

288919

286557

Anm.: Nogle af de ovenstående ordninger kan ikke sæsonkorrigeres selvstændigt, på grund af manglende sæson i serierne. Når dette er tilfældet, er det i stedet de faktiske/ikke-sæsonkorrigerede antal, der indgår i tabellen. Det gælder eksempelvis de nye data for seniorpension og tidlig pension. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate.
1De store udsving i det sæsonkorrigerede antal af feriedagpengemodtagere skyldes det ændrede feriemønster, fra og med 2021, som følger af den ændrede ferielov.
2Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
3For 2. kvt. 2023 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 5 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 5 pct. inden sæsonkorrektion.
4Kontanthjælpsmodtagere inkluderer her personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5Tilbud til udlændinge inkluderer her personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge, hvilket resulterede i rekordmange sygedagpengemodtagere i 1. kvt. 2022. Disse lovgivningsmæssige ændringer har medført større udsving i det sæsonkorrigerede antal af sygedagpengemodtagere. 'Mv.' står i denne sammenhæng for kortere sygdomsperioder, hvor man fortsat kan modtage almindelige dagpenge frem for sygedagpenge. For 2. kvt. 2023 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

18. september 2023 - Nr. 321

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. december 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation