Gå til sidens indhold

Flere elbiler sænker det gnst. energiforbrug

Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 2022 og 2023

Det gennemsnitlige energiforbrug i liter/100 km for nye personbiler faldt fra 5,26 liter/100 km i første halvår 2018 til 2,65 liter/100 km i første halvår 2023 opgjort efter WLTP-normen. Det svarer til et fald på 49,7 pct. Udviklingen skyldes primært en stigende andel af elbiler og plugin hybrider, der har et meget lavere energiforbrug end de fossile biler. Deres andel er steget fra 1,8 pct. af tilgangen i første halvår 2018 til 41,6 pct. i 2023. Hertil kommer, at energiforbruget pr. ny benzinbil i perioden er faldet med 20,9 pct., mens de nye elbiler bruger 13,7 pct. mindre og plugin hybriderne 19,3 pct. mindre energi. Forbruget i 2023 på 2,65 liter/100 km svarer til en energieffektivitet på 37,8 km/liter.

Energiforbrug for nyregistrerede personbiler opgjort efter WLTPwww.statistikbanken.dk/ee1, ee2 og ee3

Hovedtræk ved udviklingen fra 2018 til 2023

Det generelle billede af udviklingen fra første halvår 2018 til første halvår 2023 er:

Benzin- og dieselbilernes andel af nyregistreringerne er faldet fra 98,2 pct. til 58,4 pct., mens elbilernes andel er steget fra 0,4 pct. til 30,8 pct. og plugin hybridernes andel fra 1,4 pct. til 10,8 pct.
Andelen af nye fossile biler (eksklusive pluginhybrider) i husholdningerne er faldet fra 97,8 pct. i 2018 til 45,4 pct. i 2023, mens elbilernes andel er steget fra 0,5 pct. til 47,9 pct. og pluginhybridernes andel fra 1,7 pct. til 6,7 pct.
Andelen af nye fossile biler (eksklusive plugin hybrider) i erhvervene er reduceret noget mindre end i husholdningerne, nemlig fra 98,7 pct. til 66,4 pct., mens elbilernes andel er steget fra 0,4 pct. til 20,3 pct. og pluginhybriderne fra 0,9 pct. til 13,4 pct.
Af de nye fossile biler i første halvår 2023 kører 84 pct. på benzin mod 16 pct. på diesel. I 2018 var de tilsvarende andele hhv. 72 og 28 pct.
Segmentsammensætningen af de nye biler har ændret sig væsentligt fra 2018 til 2023. Segmenterne mini og small, som udgjorde 52 pct. af de nye biler i første halvår 2018, udgjorde kun 37 pct. i første halvår 2023. SUV'ernes andel steg omvendt fra 7 pct. til 36 pct.

Flere elbiler og plugin hybrider reducerer CO2-udslippet

Det gennemsnitlige udslip af CO2 (kuldioxid) fra de nye biler på tværs af alle drivmidlerne ligger i første halvår 2023 på 80,0 gram/kilometer (WLTP), og det er 39 pct. mindre end i første halvår 2018. Det er udtryk for, at den stigende andel af elbiler og plugin hybrider, mere end neutraliserer CO2-udslippet fra de mere forurenende fossile biler, for hvilke udslippet i perioden kun er faldet 1 pct.

Emissionen af CO2 i første halvår 2023 er 132 gram/km for benzindrevne biler, 128 gram/km for dieselbiler og 29 gram/km for plugin hybrider. Elbilerne udleder kun CO2, når de produceres, men ikke under kørslen.

Emissioner af CO<span class='nedetekst'>2</span> fra nye fossildrevne personbiler inkl. plugin hybrider opgjort efter WLTPwww.statistikbanken.dk/ee1, ee2 og ee3

Betydningen af plugin hybrider og elbiler for den gennemsnitlige emission

Den stigende andel af elbiler og plugin hybrider har stor betydning for udviklingen i den gennemsnitlige emission af CO2, når alle nye biler ses under et. I første halvår 2023 er den gennemsnitlige emission for alle nye biler således 80 gram/km, hvor den alene for de benzin- og dieseldrevne biler er 132 gram/km. En fortsat stigende andel af elbiler og plugin hybrider er således afgørende for at leve op til de krav på 80,8 gram/km i 2025 og 59,4 gram/km i 2030, som er fastsat i EU-forordning 2019/631.

Det samlede CO2-udslip afhænger af det samlede brændstofforbrug

Beregningerne af det samlede CO2-udslip fra den danske bilpark foretages ud fra bilernes samlede brændstofforbrug. Det indebærer, at en ændring i det gennemsnitlige CO2-udslip pr. km for de nye biler ikke i sig selv har betydning for det samlede udslip fra bilerne på de danske veje. En ændring i det samlede CO2-udslip fremkommer i stedet i det øjeblik, at det samlede brændstofforbrug ændrer sig. Det har derfor heller ikke betydning for det samlede udslip, at WLTP er taget i brug i stedet for NEDC.

Overgangen til WLTP fra NEDC

WLTP, som står for Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, trådte i kraft i efteråret 2018 som EU's nye målenorm for energiforbrug og emission. Den trådte i stedet for den såkaldte NEDC, New European Driving Cycle, med det formål at give et mere retvisende billede af køretøjernes energiforbrug og emissioner. WLTP er blevet implementeret i Det Digitale Motorregister, DMR, i efteråret 2023. Opgørelserne ovenfor er foretaget i WLTP-værdier, mens længere tidsserier med NEDC-værdier kan findes i www.statistikbanken.dk/20091.

Hovedtal for energiforbrug og emissioner opgjort efter såvel NEDC som WLTP er vist i tabellen nedenfor.

Forbrug og udledning for nye personbiler. Første halvår

 

Energiforbrug

Emission, CO2,

 

2018

2020

2022

2023

2018

2020

2022

2023

 

liter/100 km

gram/km

I alt, NEDC

4,36

3,46

2,70

2,27

109,1

105,3

78,0

66,9

I alt, WLTP

5,26

4,14

3,17

2,65

131,6

126,6

93,5

80,0

Benzin, NEDC

4,76

4,02

3,80

3,80

112,9

113,0

106,7

107,0

Benzin, WLTP

5,77

4,86

4,58

4,56

136,4

135,9

128,1

127,9

Diesel, NEDC

3,93

3,68

3,97

3,96

106,4

118,0

129,1

128,5

Diesel, WLTP

4,74

4,45

4,78

4,76

128,0

142,4

155,3

154,4

El, NEDC

1,50

1,28

1,35

1,29

El, WLTP

1,72

1,47

1,55

1,49

Plugin hybrid, NEDC

2,68

2,06

2,27

2,16

34,9

30,5

27,1

24,9

Plugin hybrid, WLTP

3,08

2,37

2,61

2,49

40,1

35,2

31,2

28,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/ee1, ee2 og ee3

Karakteristika ved nye personbiler. Første halvår

 

Egenvægt

Motoreffekt

Slagvolumen

 

2018

2020

2022

2023

2018

2020

2022

2023

2018

2020

2022

2023

 

kg

kW

cm³

I alt

1260

1309

1479

1543

90

100

116

143

1455

1414

1274

1064

Benzin

1164

1169

1189

1193

86

89

88

91

1308

1316

1335

1357

Diesel

1421

1532

1817

1802

98

110

127

130

1737

1796

1941

2009

El

1503

1678

1878

1924

116

212

190

236

Pluginhybrid

1609

1702

1809

1824

109

107

128

129

1644

1936

1851

1942

Kilde: www.statistikbanken.dk/ee1, ee2 og ee3

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2023 - Nr. 448

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Målet for energieffektiviteten km/l er fastlagt i et EU-regelsæt, som også fastsætter standardiserede målinger, som alle nye personbiler skal gennemgå. Målet er et sammenvejet udtryk for brændstoffor-bruget for en fast kombination af kørselstyper og -længder (by- og landevejskørsel mv.) med bestemte hastigheder. Emissionsmålingerne er ligeledes EU-fastlagte..

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation