Gå til sidens indhold

Virksomhederne forventer faldende beskæftigelse

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
november 2023
Ændring -9 point
oktober - november
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
november 2023
Ændring +4 point
oktober - november

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2023

Beskæftigelsen er steget stort set siden starten af 2021, men når man ser på virksomhedernes aktuelle forventninger til, hvordan deres beskæftigelse vil udvikle sig de kommende tre måneder, så peger pilen hovedsageligt nedad. Der er således flere virksomheder i industrien, detailhandlen samt bygge og anlæg, der forventer faldende beskæftigelse, end virksomheder, der forventer stigende beskæftigelse. Kun serviceerhverv har flere virksomheder, der forventer stigende beskæftigelse, om end det kun er en overvægt på 2 procentpoint. Virksomhedernes besvarelse er vægtet efter antal ansatte.

Forventninger til beskæftigelsen de kommende tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/baro6, kbyg11, kbs1 og kbd1

Dårligt vejr er en produktionsbegrænsning for Bygge og Anlæg

I de månedlige opgørelser af produktionsbegrænsninger for hhv. bygge og anlæg og serviceerhverv er manglen på efterspørgsel og manglen på arbejdskraft næsten uændret for begge sektorer. Det mest iøjnefaldende er meldinger om dårligt vejr for dele af bygge og anlæg, mens særligt transportbranchen (som er en del af serviceerhvervene) melder om finansielle begrænsninger, hvor andelen i november er på 22 pct. mod 13 pct. i oktober. I serviceerhverv samlet set, er andelen derimod faldet en anelse fra 12 til 11 pct.

Tillidsindikatorerne falder

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet fra 96,9 i oktober til 92,2 i november. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, falder fra 91,2 i oktober til 88,5 i november. Værdier under 100 afspejler vurderinger, der er lavere end det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. November 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer

For industrien falder den sammensatte indikator markant, hvilket skyldes et stort dyk i ordrebeholdningens tilstrækkelighed. Modsat stiger byggeriets indikator efter fremgang i deres vurdering af ordrebeholdningen. Detailhandlen oplever en stor stigning i forventningerne til omsætningen, hvilket trækker den sammensatte indikator op. For serviceerhverv er den sammensatte indikator nu negativ for første gang siden april efter et forværring i både omsætning og forretningssituation. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

77,1

93,7

94,3

91,9

87,7

91,2

88,5

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

88,8

99,1

100,1

97,3

93,3

96,9

92,2

Industri

Sammensat (bk, sk)

-14

-6

-5

-7

-12

-7

-16

 

Produktionsforventning (sk)

-8

7

11

2

-5

1

2

 

Ordrebeholdning (bk)

-21

-18

-19

-17

-27

-15

-43

 

Færdigvarelagre (bk)

13

6

7

6

4

6

7

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-17

-12

-12

-11

-11

-13

-9

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-14

-4

-2

-2

-3

-2

-1

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-20

-20

-21

-19

-19

-24

-17

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

0

4

4

3

0

1

-1

 

Faktisk omsætning (sk)

0

1

1

1

-6

-2

-5

 

Forventet omsætning (sk)

4

8

8

4

6

8

7

 

Faktisk forretningssituation

-4

3

2

3

-1

-2

-6

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-36

-13

-7

-13

-9

-8

-4

 

Faktisk omsætning (sk)

-47

-6

-1

-5

-2

2

1

 

Forventet omsætning (sk)

-26

6

20

3

8

10

21

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

34

39

39

36

34

36

35

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

I statistikbanken/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
november 2023
Ændring -9 point
oktober - november
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
november 2023
Ændring +4 point
oktober - november

Nyt fra Danmarks Statistik

23. november 2023 - Nr. 392

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation