Gå til sidens indhold

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2021

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 231 mia. kr. i 2021 i forhold til året før. Det er en stigning på 55 pct., og det er bemærkelsesværdigt, at 10 virksomheder tilsammen stod for over halvdelen af stigningen. Den høje koncentration kan også ses i den branchemæssige opdeling, hvor de største stigninger i resultatet før skat var inden for transport med 79 mia. kr. og Erhvervsservice mv. med 50 mia. kr. Det samlede resultat før selskabsskat var på 655 mia. kr., heraf steg det ordinære resultat med 166 mia. kr. til 476 mia. kr., mens de finansielle nettoindtægter steg med 65 mia. kr. til 179 mia. kr.

Resultat før selskabsskatKilde: www.dst.dk/stattabel/1547

Egenkapitalens forrentning steg i alle hovederhverv

I alle hovederhverv steg egenkapitalens forrentning (dvs. resultatet efter selskabsskat som andel af egenkapitalen) i 2021 i forhold til 2020. Samlet steg forrentningen fra 12 pct. til 17 pct., den var størst i transport (40,3 pct.), råstofindvinding (25,8 pct.) og bygge og anlæg (21,6 pct.). Egenkapitalens forrentning var mindst i hotel og restaurant (2,8 pct.) og information og kommunikation (7,6 pct.).

Værditilvæksten steg også

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 19 pct. til 1.407 mia. kr. fra 2020 til 2021. Værditilvækst er driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester, også her var der stigninger i alle hovederhverv. Både resultat og værditilvækst kan i enkelte år og brancher påvirkes kraftigt af enkeltstående og ekstraordinære indtægter. Det gjaldt fx i 2018, hvor et stort frasalg inden for råstofindvinding havde stor indvirkning på tallene. I 2021 var der inden for erhvervsservice en del af væksten, der skyldes enkeltstående omstruktureringer i større koncerner.

Nettoinvesteringerne steg med 19 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) steg med 19 pct., svarende til 33 mia. kr. i forhold til året før. Det bragte nettoinvesteringerne op på 209 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 38 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 16 pct. af de samlede investeringer kan henføres til erhvervsservice mv.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg


 

Han-
del 

Trans-
port 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2021 

I alt
2020 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

23

1644

339

1655

593

64

228

166

438

5151

4248

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

25,2

66,1

54,8

75,0

32,1

24,3

33,7

13,2

28,7

57,2

55,4

Løn, pension mv.

15,7

11,0

24,5

9,8

9,9

34,8

29,4

8,7

35,1

14,5

16,4

Andre ordinære omkostninger

34,4

15,3

14,3

10,1

43,0

36,2

30,0

22,4

27,7

19,0

20,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

24,7

7,7

6,4

5,1

15,0

4,7

6,9

55,8

8,6

9,2

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

11,3

1,4

0,6

1,1

0,9

-0,8

2,1

7,0

25,9

3,5

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

36,1

9,0

7,1

6,2

15,9

3,9

8,9

62,7

34,4

12,7

10,0

 

mia. kr.

Aktiver i alt

68

2054

238

1015

678

70

374

1331

1703

7530

6750

Investeringer, netto

8

79

8

18

32

2

22

7

33

209

176

 

pct.

Værditilvækst

57,1

22,1

32,5

16,1

33,5

43,1

45,1

68,4

47,9

27,3

27,7

Bruttoavance

72,1

32,9

44,0

23,9

67,1

72,4

64,8

77,3

69,9

40,7

42,4

Soliditetsgrad

48,9

41,9

34,7

39,8

43,8

33,7

49,0

46,1

57,2

46,1

45,6

Overskudsgrad1

24,9

7,6

5,6

5,0

17,4

2,9

5,4

58,4

5,7

9,0

6,8

Egenkapitalens forrentning1

25,8

15,8

21,6

21,5

40,3

2,8

7,6

14,6

13,7

17,3

11,8

Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.
Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2023 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

 For regnskabsåret 2021 blev der udsendt et spørgeskema til en stikprøve på ca. 10.000 firmaer inden for det private erhvervsliv, herunder til alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Bemærk at statistikken kun omfatter markedsakti-vitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Fra 2017 er der ud over data fra firmaer i stikprøven og data fra SKAT også anvendt data fra virksomhedernes officielle årsrapporter i elektronisk XBRL-format. 
Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug og køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. 
Yderligere beskrivelse findes i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation