Gå til sidens indhold

Erhvervslivet forventer mere rolig prisudvikling

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
maj 2023
Ændring +7 point
april - maj
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
maj 2023
Ændring +3 point
april - maj

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2023

Efter en lang periode med udbredte meldinger om både faktisk stigende priser og forventninger om yderligere stigninger ser billedet nu mere afdæmpet ud. Langt de fleste virksomheder på tværs af erhvervslivet forventer et uændret niveau for salgspriser, servicetakster og tilbudspriser ved licitation for byggeriet. Figuren nedenfor viser hvor store andele af virksomhederne, der forventer hhv. stigende eller faldende priser de kommende tre måneder. Kun for serviceerhverv og detailhandel er der en overvægt af virksomheder, der stadig forventer stigninger, men det dækker over stor spredning internt i erhvervene. For dagligvarebutikkerne er der nemlig nu flere, der forventer faldende end stigende priser, selvom det store flertal forventer uændrede priser.

Forventninger til salgspriser el. lign. de kommende tre måneder. Maj 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, kbd1, kbyg11, baro6

Stabil mangel på arbejdskraft og efterspørgsel

Blandt virksomheder inden for serviceerhverv samt bygge og anlæg er der på månedsbasis ikke de store udsving i produktionsbegrænsninger. Det er stadig mangel på arbejdskraft eller mangel på efterspørgsel, der dominerer, da de rammer mellem hver tredje og hver fjerde virksomhed i begge erhverv. Blandt underbrancherne skiller anlægsvirksomhederne sig ud, da der her er 70 pct., der melder om mangel på arbejdskraft. Finansielle begrænsninger rammer ikke særligt mange virksomheder, når der ses samlet på de to erhverv, men inden for kultur, sport og fritid er det en begrænsning for 29 pct. af virksomhederne.

Industrien viser bedre takter

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i maj viser særligt en stigning for industrien. Indikatoren er steget fra minus 13 i april til minus 6 i maj båret frem af alle tre komponenter, da produktionsforventningerne er steget, færdigvarelagrene er blevet mindre og ordrebøgerne i mindre grad er utilstrækkelige. For bygge og anlæg er indikatoren steget med 3 point fra april til maj, primært grundet forbedrede beskæftigelsesforventninger. For serviceerhverv er stigningen også på 3 point grundet mere udbredte forventninger om stigende omsætning.

Tillidsindikatorerne nærmer sig det historiske gennemsnit

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger fra 91,3 i april til 97,7 i maj. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, stiger fra 85,0 i april til 90,8 i maj. Der er tale om store stigninger på månedsbasis for begge indikatorer, der nu nærmer sig det neutrale niveau på 100, som markerer det historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Maj 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

91,4

75,7

78,1

79,8

81,4

85,0

90,8

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

103,2

85,7

86,7

88,8

89,6

91,3

97,7

Industri

Sammensat (bk, sk)

-5

-16

-16

-15

-14

-13

-6

 

Produktionsforventning (sk)

4

-13

-11

-2

-2

2

3

 

Ordrebeholdning (bk)

-12

-25

-23

-27

-24

-26

-15

 

Færdigvarelagre (bk)

6

11

13

15

17

16

5

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-10

-15

-15

-16

-16

-16

-13

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-8

-11

-10

-12

-10

-13

-8

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-11

-18

-19

-20

-21

-19

-18

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

-3

-3

-3

-2

-1

2

 

Faktisk omsætning (sk)

12

-4

-6

-3

-1

-3

-2

 

Forventet omsætning (sk)

8

1

5

4

2

3

7

 

Faktisk forretningssituation

8

-7

-7

-9

-7

-3

0

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-13

-34

-32

-23

-12

-9

-9

 

Faktisk omsætning (sk)

-28

-43

-49

-33

-20

-8

-7

 

Forventet omsætning (sk)

-8

-22

-12

-16

17

17

14

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

2

37

36

21

34

37

35

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
maj 2023
Ændring +7 point
april - maj
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
maj 2023
Ændring +3 point
april - maj

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2023 - Nr. 177

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation