Gå til sidens indhold

Årlig industriproduktion på 55 mio. tons

Detaljeret materialestrømsregnskab 2018

Industrien producerede ca. 55 mio. tons varer i 2018. Produktionen var baseret på anvendelsen af ca. 65 mio. tons materialer. Forskellen på ca. 10 mio. tons mellem anvendelsen af materialer og den producerede mængde varer fordelte sig på 1,7 mio. tons affald og restprodukter, 2,8 mio. tons stoffer frigivet til atmosfæren som en del af industriens luftemissioner samt 5,2 mio. tons andre residualer, først og fremmest vanddamp.

Industriens produktion.  2018Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/MSR3T

Fødevareproduktion udgjorde en tredjedel af industriens vareproduktion

Industrien producerede 18,6 mio. tons animalske og vegetabilske produkter. Det svarer til en tredjedel af vareproduktionen. Af betydeligt omfang var desuden produktionen af 14,4 mio. tons keramiske materialer, cement, glas mv. samt 9,4 mio. tons energivarer. Sidstnævnte bestod først og fremmest af raffinerede olieprodukter. Den øvrige produktion fordelte sig på industriprodukter, der bestod af jern og metal, træ, papir, plast, tekstil mv.

Mere end 300.000 tons jern- og metalaffald og skrot

En del af industriens 1,7 mio. tons affald og restprodukter blev håndteret med henblik på genanvendelse. Det gælder fx mere end 300.000 tons jern- og metalaffald og skrot. Sukkerroeaffald fra sukkerindustrien vejede ca. 100.000 tons, mens indsamlet madaffald og andet organisk affald udgjorde ca. 160.000 tons. I opgørelsen er også medtaget ca. 450.000 tons træaffald fra bl.a. træindustrien, som blev forbrændt med henblik på produktion af energi. 

Industrien anvendte mere affald og restprodukter end den producerede

De 1,7 mio. tons affald og restprodukter, der blev genereret i industrien, kan sammenholdes med at industrien anvendte ca. 2,4 mio. tons affald og restprodukter, hvoraf en del kom fra bygge- og anlægsvirksomhed. Det omfatter ca. 700.000 tons brugt asfalt, der blev genanvendt til produktion af nyt asfalt og ca. 200.000 tons flyveaske og gips fra afsvovlning på kraftvarmeværker, som anvendtes i glas- og betonindustrien. Anvendelsen omfattede også store mængder affald og restprodukter, der blev forbrændt med henblik på at producere energi til industriens eget forbrug.

Kemiske processer bag en stor del af Industriens luftemissioner

De 2,8 mio. tons stoffer, der var indeholdt i industriens emissioner til luft, blev i høj grad frigivet som et resultat af kemiske processer. Af de 2,8 mio. tons var ca. halvdelen CO2-emissioner fra industriens forarbejdning af kalk til cement. En næsten tilsvarende mængde, 1,2 mio. tons, var kulstof, der indgik i CO2-emissioner fra forbrænding af energi i industrien.

Store mængder vanddamp fra forarbejdning af fødevarer og afbrænding af energivarer

Ud over affald, restprodukter og luftemissioner blev der genereret store mængder vanddamp i forbindelse med industriens omdannelse af råvarer til produkter. Det gjaldt ikke mindst i fødevareindustrien, hvor der fx skete fordampning af vand fra råvarer i forbindelse med fremstilling af bl.a. fiskemel og kartoffelmel samt inddampning af valle. Fordampet vand udgjorde hovedparten af de 5,2 mio. tons øvrige residualer, som industrien genererede i forbindelse med produktionen af varer. Ud over vanddamp fra forarbejdning af bl.a. fødevarer blev der frigivet vanddamp, brint og ilt i forbindelse forbrænding af energi. Disse udslip er for fuldstændighedens skyld medtaget i opgørelsen som øvrige residualer. Opgørelsen er imidlertid forbundet med betydelig usikkerhed.

Industriens produktion og forbrug i produktionen. 2018

 

Produktion

 

Forbrug i produktionen

 

1.000 tons

Pct.

 

1.000 tons

Pct.

I alt

65534

100

 

65534

100

Produkter i alt

55228

84

 

63168

96

Råstoffer mv.

4423

7

 

18006

27

Keramiske materialer, cement, glas mv.

14379

22

 

2092

3

Animalske og vegetabilske produkter

18566

28

 

21879

33

Tekstil og lædervarer

137

0

 

73

0

Træ og varer af træ mv.

718

1

 

1596

2

Papir- og papvarer

884

1

 

1071

2

Kemiske og pharmaceutiske produkter

1562

2

 

2692

4

Plast- og gummiprodukter

546

1

 

354

1

Metalprodukter, maskiner og udstyr og dele hertil

3430

5

 

3448

5

Energivarer

9144

14

 

10563

16

Andre varer

719

1

 

1242

2

Fyldt emballage

720

1

 

154

0

Residualer i alt

9874

15

 

2366

4

Affald og restprodukter

1789

3

 

2366

4

Emissioner til luft

2836

4

 

-

-

Andre residualer (fordampning af vand mv.)

5249

8

 

-

-

Ubestemt (balance)

432

1

 

-

-

Anm. Ilt, brint og vand knyttet til forbrænding af energiprodukter er medtaget i gruppen Andre residualer.
Emissioner til luft er opgjort ekskl.forbrændingsluft og omfatter bl.a. kulstof i CO2-emisssioner.
Posten Ubestemt (balance) er af regnskabsmæssig karakter og indeholder elementer af den usikkerhed, der er forbundet med opgørelsen.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/MSR3T og MSR3A

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2022 - Nr. 395

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Tallene i denne artikel er baseret på et nyudviklet detaljeret materialestrømsregnskab for Dansk økonomi, der indeholder oplysninger om tilgang og anvendelse af alle naturressourcer, varer og affald samt andre restmaterialer, uanset om de er produceret i Danmark, importeret eller eksporteret. Regnskabet offentliggøres på det mest detaljerede niveau opdelt på 182 materialetyper og 76 anvendelseskategorier, herunder forskellige brancher og privat forbrug. Regnskabet er fremkommet ved at sammenstille en lang række primære statistiske data med oplysninger indhentet fra bl.a. rapporter og hjemmesider fra styrelser, organisationer og virksomheder. En central kilde er desuden nationalregnskabets produktbalancer i værdier. Hertil kommer et stort antal antagelser, beregninger og skøn. Regnskabet må derfor til dels betragtes som en slags model for materialestrømmene i den danske økonomi, og det kan ikke forventes, at alle tal i regnskabet er i fuld overensstemmelse med andre data, der er indsamlet eller fremkommet ved specifikke undersøgelser af et bestemt område. Dette gælder særligt for den aktuelle offentliggørelse af det detaljerede materialestrømsregnskab, som er det første af sin art for Danmark. Mange af tallene er derfor også behæftet med stor usikkerhed, og de skal fortolkes i overensstemmelse dermed.
Det detaljerede materialestrømsregnskab er opgjort i tons. Ved beregning af de gennemsnitlige tal for en husstand, der præsenteres af ca. 2,7 mio. husstande benyttet. En husstand består af en eller flere personer, der bor på samme adresse. Husstandenes anskaffelse af varer og bortskaffelse af affald og restprodukter omfatter i denne sammenhæng kategorierne privat forbrug og individuelt offentligt forbrug, som det er defineret i nationalregnskabet. I denne artikel er biomassevækst og tilsvarende haveaffald fra husstandene (i alt 0,7 mio. tons) ikke inkluderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation