Gå til sidens indhold

Flere går tidligt på pension trods færre på efterløn

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 4. kvt. 2022

I fjerde kvartal 2022 lå det samlede antal offentligt forsørgede på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på 306.000. Tallet har været stigende igennem alle kvartaler i 2022, og siden fjerde kvartal 2021 er det steget med 17.400. Det skyldes flere personer på førtidspension, seniorpension og tidlig pension, mens antallet af efterlønsmodtagere og fleksydelsesmodtagere er faldet. Samtlige tal i denne NYT er omregnet til fuldtidsmodtagere og sæsonkorrigerede.

Personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Det seneste kvartal er den overordnede udvikling fortsat

I det seneste kvartal er stigningerne i antallet af personer på seniorpension, tidlig pension (den såkaldte Arne-pension) og førtidspension fortsat. Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af personer på hver af de tre ordninger således med hhv. 1.500, 1.300 og 1.200 personer. Samtidig er antallet af personer på efterløn og fleksydelse fortsat faldende med hhv. 1.900 og 300 fra tredje til fjerde kvartal.

Flere nettoledige og flere på feriedagpenge

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af nettoledige personer med 1.900. Denne stigning skyldtes 2.600 flere nettoledige dagpengemodtagere og 700 færre nettoledige kontanthjælpsmodtagere. I samme periode steg antallet af feriedagpengemodtagere med 4.400. Den voldsomme stigning i antallet af feriedagpengemodtagere skyldes et ændret feriemønster, som følge af overgangen til den nye ferielov.

Flere i fleksjob og på ledighedsydelse

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse med hhv. 900 og 600 personer.

Færre modtagere af kontanthjælp, tilbud til udlændinge og ressourceforløb

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af "passive" modtagere af kontanthjælp, ressourceforløb og tilbud til udlændinge med hhv. 800, 800 og 300.

Færre SU-modtagere blev opvejet af flere øvrige offentligt forsørgede

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 6.000 til 291.100, mens antallet af øvrige offentligt forsørgede steg med 6.800 til 753.700.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

747970

767840

744326

746925

753732

Nettoledige i alt

69902

63188

63802

65876

67796

Ledige dagpengemodtagere

60875

55494

53861

54050

56651

Ledige kontanthjælpsmodtagere

9027

7694

9941

11826

11145

Feriedagpenge1

6266

1843

1768

529

4957

Vejledning og opkvalificering i alt

19539

18878

18458

18642

18519

Vejledning og opkvalificering (d)

4751

4255

4012

3891

3794

Vejledning og opkvalificering (k)

14182

14092

13922

14204

14175

Jobrettet uddannelse (d) 

607

530

524

547

550

Støttet beskæftigelse i alt

110473

111882

114074

114859

115138

Virksomhedspraktik(d)

1643

1653

1532

1477

1330

Virksomhedspraktik(k)

9113

9072

8960

9087

8950

Nytteindsats (k)

395

442

414

319

425

Ansættelse med løntilskud (d)

1448

1323

1178

957

747

Ansættelse med løntilskud (k)

1258

1323

1288

1189

1091

Jobrotation (d)

285

234

210

122

210

Jobrotation (k)

80

87

69

33

59

Fleksjob2

80481

81462

83501

84535

85427

Skånejob2

4399

4410

4561

4599

4580

Voksenlærlinge

11372

11874

12361

12542

12321

Barselsdagpenge3 i alt

54407

54671

53621

52632

52379

Tidlig tilbagetrækning i alt

288577

295369

300948

304173

305992

Førtidspension

219857

222031

225072

227220

228377

Seniorpension

14215

16417

18690

20156

21658

Tidlig pension

0

4372

6508

8234

9542

Efterløn

51506

49611

47710

45720

43826

Fleksydelse

2999

2937

2969

2843

2588

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

198806

222009

191654

190215

188951

Kontanthjælpsmodtagere4

61447

59472

58319

57856

57086

Tilbud til udlændinge5

5336

5167

7533

7033

6753

Revalideringsydelse

371

337

312

293

270

Ledighedsydelse

13089

12641

12625

12382

13004

Sygedagpenge mv.6

81015

106006

74592

74378

74256

Ressourceforløb

19267

19072

18557

18040

17275

Jobafklaringsforløb

18282

19315

19716

20232

20306

SU-modtagere

306996

302266

299204

297085

291106

Anm.: Nogle af de ovenstående ordninger kan ikke sæsonkorrigeres selvstændigt, på grund af manglende sæson i serierne. Når dette er tilfældet, er det i stedet de faktiske/ikke-sæsonkorrigerede antal, der indgår i tabellen. Det gælder eksempelvis de nye data for seniorpension og tidlig pension. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate.
1De store udsving i det sæsonkorrigerede antal af feriedagpengemodtagere skyldes det ændrede feriemønster, fra og med 2021, som følger af den ændrede ferielov.
2Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
3For 4. kvt. 2022 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 5 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 5 pct. inden sæsonkorrektion.
4Kontanthjælpsmodtagere inkluderer her personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5Tilbud til udlændinge inkluderer her personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge, hvilket resulterede i rekordmange sygedagpengemodtagere i 1. kvt. 2022. Disse lovgivningsmæssige ændringer har medført større udsving i det sæsonkorrigerede antal af sygedagpengemodtagere. 'Mv.' står i denne sammenhæng for kortere sygdomsperioder, hvor man fortsat kan modtage almindelige dagpenge frem for sygedagpenge. For 4. kvt. 2022 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2023 - Nr. 92

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation