Gå til sidens indhold

Færre ledige men flere på tidlig tilbagetrækning

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2022

Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen ekskl. SU-modtagere faldt med 11.100 fra 2021 til 2022. Dermed var der 752.800 offentligt forsørgede i 2022, ekskl. SU-modtagere, når der er omregnet til fuldtidsmodtagere. Nettoledigheden, dvs. ikke-aktiverede ledige, er faldet med 28.900, mens antallet af personer på seniorpension, tidlig pension og førtidspension er steget med hhv. 7.400, 7.200 og 7.100. Det samlede fald fra 2021 til 2022 er sket til trods for, at folkepensionsalderen i samme periode er blev forøget med et halvt år.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fordelt på de forskellige ordningerKilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Færre personer på passiv kontanthjælp og på efterløn

I 2022 faldt antallet af personer på kontanthjælp, som hverken var i aktivering eller ledige med 6.900, mens antallet af efterlønsmodtagere faldt med 5.100, når der er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Flere personer i støttet beskæftigelse

Fra 2021 til 2022 steg antallet af personer i støttet beskæftigelse i alt med 8.500, hvilket i høj grad skyldes, at der kom 5.400 flere i fleksjob, 1.900 flere voksenlærlinge og 1.400 flere i virksomhedspraktik.

Størst fald i antallet af offentligt forsørgede mænd

Blandt de offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere faldt antallet af mænd med 10.300, mens antallet af kvinder faldt med 800 fra 2021 til 2022. Hermed faldt andelen af mænd blandt samtlige offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere fra 42 til 41 pct.

Færre SU-modtagere

Fra 2021 til 2022 faldt antallet af SU-modtagere med 15.000 til 297.300 personer.

Der var op imod 1,7 mio. personer på offentlig forsørgelse i 2022

I denne offentliggørelse er hovedfokus på antallet af offentligt forsørgede omregnet til fuldtidsmodtagere. De 752.800 fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse, ekskl. SU-modtagere, svarer til, at der i løbet af 2022 var 1.681.500 forskellige personer, der i kortere eller længere tid modtog en anden offentlig forsørgelse end SU.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

 

2021

2022

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

322709

441224

763933

312422

440411

752833

Nettoledige i alt

47512

46453

93965

31271

33827

65098

Ledige dagpengemodtagere 

40508

41005

81513

26680

28251

54931

Ledige kontanthjælpsmodtagere

7004

5448

12452

4591

5576

10167

Feriedagpenge

1168

1685

2853

876

1412

2288

Vejledning og opkvalificering i alt

10059

10468

20527

8766

9858

18624

Vejledning og opkvalificering (d)

2484

2778

5261

1925

2063

3989

Vejledning og opkvalificering (k)

7057

7386

14443

6500

7598

14097

Jobrettet uddannelse (d)

518

305

823

341

197

538

Støttet beskæftigelse i alt

44538

60935

105473

47411

66605

114015

Virksomhedspraktik(d)

629

868

1497

626

866

1493

Virksomhedspraktik(k)

3512

4142

7655

3918

5096

9015

Nytteindsats (k)

211

101

312

272

127

400

Ansættelse med løntilskud (d)

706

709

1415

522

528

1050

Ansættelse med løntilskud (k)

862

426

1288

747

475

1222

Jobrotation (d)

50

156

206

48

146

194

Jobrotation (k)

22

29

51

26

36

62

Fleksjob1

30511

47901

78412

32427

51339

83766

Skånejob1

2642

1607

4249

2819

1719

4538

Voksenlærlinge

5393

4996

10389

6006

6272

12277

Barselsdagpenge i alt

6385

47462

53846

6649

46041

52690

Tilbagetrækning i alt

125748

159653

285401

132639

169024

301663

Førtidspension

100240

118401

218641

102879

122816

225695

Seniorpension2

5798

6061

11859

9316

9929

19245

Tidlig pension3

-

-

-

4199

2980

7179

Efterløn

18844

32943

51787

15513

31198

46711

Fleksydelse

867

2248

3114

733

2101

2834

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

87300

114568

201868

84810

113644

198454

Kontanthjælpsmodtagere4

33460

31657

65117

29808

28367

58175

Tilbud til udlændinge5

2243

3230

5473

2303

4319

6622

Revalideringsydelse

178

234

412

131

172

303

Ledighedsydelse

5079

9646

14725

4472

8206

12678

Sygedagpenge mv.6

35009

47687

82696

35178

47370

82548

Ressourceforløb 

7123

12659

19781

6524

11708

18232

Jobafklaringsforløb

4210

9456

13666

6394

13502

19896

SU-modtagere

135081

177162

312243

128267

168989

297256

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
1Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation, som over de seneste år, med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2Siden sidste årsopgørelse er det blevet muligt at separere antallet af seniorpensionister fra antallet af førtidspensionister, hvorefter disse to typer af pensionister nu optræder særskilt i ovenstående tabel.
3Fra og med 2022 er det blevet muligt at få tildelt tidlig pension også kendt som Arne-pension.
4Her indgår personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'
Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Nyt fra Danmarks Statistik

14. april 2023 - Nr. 131

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation