Gå til sidens indhold

Dansk forbrug er blandt det højeste i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 2021

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark lå i 2021 19 pct. over gennemsnittet for EU-27 landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som vores naboland Tyskland, som lå 20 pct. over EU-gennemsnittet. Det danske og tyske forbrug er kun overgået af Luxembourg, hvor forbruget var 44 pct. over EU-gennemsnittet. Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, som en husholdning forbruger. Det faktiske individuelle forbrug måler husholdningernes velfærd, hvad enten den er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse.

Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ppp

De fleste lande lå under EU's gennemsnit

Danmark og otte andre vesteuropæiske lande havde et faktisk individuelt forbrug, der lå over EU-gennemsnittet, mens resten af EU-landene lå under EU-gennemsnittet. Blandt de lande, som lå under EU-gennemsnittet, havde Italien, Litauen og Cypern det højeste faktiske individuelle forbrug pr. indbygger. Lavest lå Bulgarien, hvor det faktiske individuelle forbrug kun udgjorde 65 pct. af EU-gennemsnittet.

Dansk BNP lå 33 pct. over EU-gennemsnittet

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger lå 33 pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og det faktiske individuelle forbrug, er spredningen landene imellem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For fx Tyskland og Danmark lå det faktiske individuelle forbrug på samme niveau, mens spredningen mellem de to landes BNP pr. indbygger var stor. Her lå Danmark 33 pct. over EU-gennemsnittet, mens Tyskland til sammenligning lå 20 pct. over.

Sammenlignelige tal

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det sige, at de er omregnet med købekraftparitet. Købekraftparitet udjævner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der omregnes med købekraftpariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer, og muliggør derfor sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne.

Faktisk individuelt forbrug, privat forbrug og BNP pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2021*

 

Pr. indbygger

 

 

Pr. indbyggerLand

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 Land

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 

EU 271 = 100

 

 

EU 271 = 100

EU-271

100

100

100

 

Litauen

97

100

89

Euroområdet

104

105

105

 

Cypern

95

107

91

 

 

 

 

 

Slovenien

85

88

90

 

 

 

 

 

Tjekkiet

85

78

92

Luxembourg

144

144

268

 

Polen

84

86

77

Tyskland

120

119

120

 

Rumænien

84

87

74

Danmark

119

110

133

 

Malta

83

83

100

Østrig

117

121

123

 

Estland

80

79

89

Belgien

116

114

120

 

Letland

76

78

72

Nederlandene

115

108

130

 

Kroatien

72

72

70

Finland

112

108

112

 

Slovakiet

71

70

69

Sverige

111

105

123

 

Ungarn

70

67

75

Frankrig

111

103

104

 

Bulgarien

65

67

57

Italien

98

107

95

 

 

 

 

 

Irland

88

85

219

 

Norge

126

119

167

Spanien

85

90

83

 

Island

119

117

119

Portugal

84

89

75

 

Schweiz

119

138

155

Grækenland

75

80

64

 

 

 

 

 

* Foreløbige tal.
1 EU-27 dækker over de 27 EU-medlemslande, uden Storbritannien.
Kilde: Eurostat

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2022 - Nr. 437

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark opgøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra huslejeundersøgelsen. Prisniveaujusterede økonomiske aggregater pr. indbygger har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af disse i et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. BNP pr. indbygger omregnet med købekraftparitet anvendes til tildeling af midler fra EU¿s Strukturfonden. Lande, hvor BNP pr. indbygger er mindre end 75 pct. af EU-gennem-snittet (i perioden over 3 år) er berettiget til støtte fra Strukturfonden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation