Gå til sidens indhold

Fondenes bevillinger steg med 6 mia. kr. i 2021

Fondes aktiviteter 2021

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2021 tilsagn om samlede bevillinger på 25,9 mia. kr., hvilket var en stigning på 6,3 mia. kr. i forhold til 2020. Det var primært bevillinger til videnskabelige formål samt uddannelse og folkeoplysning, der steg. I 2021 blev videnskabelige formål støttet med 46 pct. af fondsmidlerne, og formål inden for uddannelse og folkeoplysning blev støttet med 15 pct. Især inden for videnskabelige formål blev der givet bevillinger til en række større forskningsprojekter, der løber over flere år.

Fondes bevillinger fordelt på formålKilde: www.statistikbanken.dk/fond01

Bevillinger til videnskabelige formål steg med 49 pct.

I 2021 blev der bevilget 12,0 mia. kr. til videnskabelige formål, hvilket var en stigning på 3,9 mia. kr. svarende til 49 pct. i forhold til 2020. Stigningen skyldes primært øgede bevillinger til forskning inden for biomedicin og anden sundhedsvidenskab. Sundhedsvidenskab var det største område inden for videnskabelige formål med 64 pct. af bevillingerne. De resterende bevillinger blev bl.a. fordelt til områder inden for naturvidenskab (13 pct.) og samfundsvidenskab (7 pct.).

Bevillinger til uddannelse og folkeoplysning steg med 2,3 mia. kr.

Bevillinger til uddannelse og folkeoplysning udgjorde 3,9 mia. kr. i 2021, hvilket var en markant stigning fra 1,5 mia. kr. i 2020. De øgede bevillinger blev især givet til at styrke undervisningen på grundskoleniveau, fx. til aktiviteter som styrker børns interesse for og adgang til læring.

Stigning i bevillinger til sociale formål var rettet mod børn

Bevillinger til formål inden for social og sundhed var på samme niveau som i 2020, men der skete en mindre forskydning af de bevilgede midler mellem social og sundhed. Sociale formål udgjorde 1,8 mia. kr. i 2021, hvilket var en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til 2020. Den ekstra støtte blev primært givet til sociale indsatser rettet mod børn. Bevillinger til sundhedsformål faldt derimod med 0,5 mia. kr. i forhold til 2020 og udgjorde 1,0 mia. kr. i 2021. Niveauet for bevillinger til sundhed i 2020 var ekstraordinært højt bl.a. pga. støtte til COVID-19-testcentre.

Fondes andele af bevillinger fordelt på fondstype og formål

Kilde: www.statistikbanken.dk/fond01 og egne beregninger.

Erhvervsdrivende fonde og almene fonde mv. prioriterer forskelligt

De erhvervsdrivende fonde og almene fonde mv. prioriterer deres uddelinger forskelligt. I 2021 uddelte erhvervsdrivende fonde især til videnskabelige formål, mens de almene fondes uddelinger var mere jævnt fordelt over de forskellige formål. Dette billede er uændret fra tidligere år.  

Halvdelen af bevillingerne fra erhvervsdrivende fonde gik til videnskab

I 2021 gav de erhvervsdrivende fonde tilsagn om uddelinger for i alt 18,7 mia. kr., hvoraf 53 pct. var til videnskabelige formål. Til sammenligning bevilgede de erhvervsdrivende fonde 13,2 mia. kr. i 2020, hvor videnskabelige formål udgjorde 49 pct. I 2021 blev 17 pct. af bevillingerne fra de erhvervsdrivende fonde givet til uddannelse og folkeoplysning, hvilket var en stigning fra 9 pct. i 2020.

29 pct. af bevillinger fra almene fonde mv. støttede videnskabelige formål

Almene fonde og fondslignende foreninger gav tilsagn om uddelinger for i alt 7,2 mia. kr. i 2021. Heraf blev der bevilget 29 pct. til videnskabelige formål og 22 pct. til social og sundhed. De øvrige bevillinger blev bl.a. givet til kultur (12 pct.) og internationale humanitære formål (12 pct.).

2 pct. af bevillingerne støttede ikke-almennyttige formål

Fonde og fondslignende foreninger kan have uddelinger til både almennyttige- og ikke-almennyttige formål. Uddelinger til almennyttige formål er karakteriseret ved at være velgørende eller nyttige for et bredt udsnit af befolkningen. Ikke almennyttige bevillinger er rettet mod en afgrænset kreds (fx familie eller medarbejdere i en bestemt virksomhed) eller et meget specifik formål. I 2021 udgjorde bevillinger til ikke-almennyttige formål 0,6 mia. kr. eller 2 pct. af de samlede bevillinger.

Den offentlige sektor er den største modtager af fondsmidler

Den største andel af fondsmidlerne blev givet til offentlige institutioner, som i 2021 modtog 51 pct. af bevillingerne. Offentlige institutioner omfatter fx universiteter og hospitaler. Foreninger og non-profit organisationer modtog 20 pct. af bevillingerne, mens private virksomheder og individuelle personer modtog tilsammen 7 pct. De resterende midler blev bl.a. givet til interne aktiviteter i fondene, fx til forskning i eget regi.

De ti største fonde uddelte 67 pct. af bevillingerne

Hovedparten af bevillingerne var - ligesom i tidligere år - koncentreret på relativt få fonde. De ti fonde med de største uddelinger dækkede 67 pct. af alle bevilgede midler i 2021. Tendensen var endnu mere tydelig inden for videnskabelige formål, hvor 92 pct. af bevillingerne blev givet af de ti fonde med de største bevillinger til dette formål.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 402

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fonde og foreninger. Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år. Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år. Fonde med virksomhedsformerne Erhvervsdrivende fond, samt Fonde og andre selvejende institutioner. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Stikprøven udvælges og opregnes i forhold til fondens anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven. Hertil suppleres med en gruppe af enheder - fx patientforeninger - der agerer som fonde. Disse indgår i statistikken sammen med de almene fonde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation