Gå til sidens indhold

Lavest andel af kvinder i SMV'ers bestyrelser

Bestyrelsesmedlemmer og direktører 2020 og 2021

Ændret 19. april 2023 kl. 13:30

Der er desværre opdaget fejl i tallene. Tallene er rettet i andet afsnit og er markeret med rød. Første figur er også rettet med de korrekte tal. Fejlen består i en forkert sammenlægning af brancher i kategorien høj-teknologiske virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var 193.000 registrerede bestyrelsesmedlemmer i virksomheder i Danmark i 2021, og af dem var 81 pct. mænd. Størstedelen (122.000) af bestyrelsesmedlemmerne var indsat i bestyrelser for såkaldte mikrovirksomheder, med beskæftigelse op til 10 fuldtidsansatte. I mikrovirksomhedernes bestyrelser var 21 pct. af medlemmerne kvinder. I de små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) med mellem 10 og 250 beskæftigede var der 66.000 bestyrelsesmedlemmer, og heraf var 16 pct. kvinder. Derudover var der i de store virksomheder med over 250 beskæftigede 5.000 bestyrelsesmedlemmer, og af dem var 21 pct. kvinder. Dermed havde de største firmaer, målt på beskæftigelse, den højeste andel af kvinder i bestyrelserne, mens de små og mellemstore virksomheder havde det laveste niveau. Et af FN's verdensmål er ligestilling mellem kønnene, herunder kvinders deltagelse i offentlige såvel som private ledelser, se delmål 5.5.

Andel kvinder i bestyrelser hos fremstillingsvirksomheder (fordelt efter virksomhedsstørrelse og teknologi-intensitet) og i alt <span class='fejlmarkering'>(Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/10716

Betydelige forskelle mellem teknologiklasser inden for fremstilling

I alt var der 24.700 medlemmer af bestyrelser i fremstillingsvirksomheder, og deres placering kan opdeles efter teknologiklasser jævnfør klassifikationer udviklet i det europæiske statistiksamarbejde og OECD. Blandt SMV'erne var der i de højteknologiske fremstillingsvirksomheder kun 14 pct. af bestyrelsesmedlemmerne, der var kvinder, mens andelen var 16 pct. i de lavteknologiske SMV'er inden for fremstilling. For store fremstillingsvirksomheder var det omvendt de højteknologiske virksomheder, der med en andel på 30 pct. havde størst andel af kvinder i bestyrelserne.

Opgørelser kan ikke direkte sammenlignes med Erhvervsstyrelsens statistik

Erhvervsstyrelsen laver en opgørelse over kønsfordeling i ledelse, se erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen. Opgørelsen omfatter kun en udvalgt gruppe af særligt store virksomheder, med fx 250 eller flere årsværk (regnskabsklasse C) samt alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D). Opgørelsen inkluderer desuden blandt andet en distinktion mellem bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlinger og medarbejdervalgte repræsentanter. En sådan opdeling findes ikke i denne statistik. Statistikken medtager, i modsætning til Erhvervsstyrelsens opgørelse, alle private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber, der er over Danmarks Statistiks bagatelgrænse. Derfor er Erhvervsstyrelsens opgørelse og denne statistik ikke direkte sammenlignelige.

Udgivelse af tal for både 2020 og 2021

Sammen med offentliggørelsen af denne NYT for Bestyrelsesmedlemmer og direktører i 2021, udgives statistikken i statistikbanken både for årene 2020 og 2021 på én gang.

Stor stigning i antal medlemmer

Der var i 2021 en stigning i antallet af deltagere på cirka 30.000 i forhold til 2020. Antallet stiger cirka 12.000 for bestyrelsesmedlemmer og cirka 14.000 for direktører - resten har uoplyst rolle. Antallet af bestyrelsesmedlemmer har været støt stigende siden 2018, hvor virksomhederne i langt højere grad indberetter flere medlemmer pr. bestyrelse. Antallet af direktører har omvendt været støt stigende siden starten af statistikkens dækningsperiode i 2014.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører, fordelt på køn, uddannelse og alder. 2021

 

Bestyrelse

Direktører

Bestyrelse

Direktører

 

antal medlemmer

andel i pct.

I alt

192552

229351

100

100

 

 

 

 

 

Mænd

155409

192621

81

84

Kvinder

37133

36718

19

16

Uoplyst

10

12

0

0

 

 

 

 

 

Grundskole

13492

25294

7

11

Gymnasiale uddannelser mv.

14902

19625

8

9

Erhvervsfaglige uddannelser

49327

77969

26

34

Korte videregående uddannelser

11537

16901

6

7

Mellemlange videregående- og bacheloruddannelser

34566

35530

18

15

Lange videregående uddannelser mv.

48107

41570

25

18

Uoplyst uddannelse

20621

12462

11

5

 

 

 

 

 

Under 20 år

215

264

0

0

20-29 år

4421

9189

2

4

30-39 år

14274

29584

8

13

40-49 år

35656

55664

19

24

50-59 år

55403

65876

29

29

60-69 år

34661

34305

18

15

70 år og derover

21856

19385

11

8

Uoplyst alder

26178

15234

14

7

Kilde: www.statistikbanken.dk/BEST1.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. januar 2023 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Erhvervsstyrelsens deltagerregister, hvor selskaber er forpligtede til selv at rapportere informationer om personer mv., der har tilknytning til selskabet, hvorfor der bør være fuld dækning af alle selskabers ledelsesorganer. Statistikken er afgrænset til private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber over Danmarks Statistiks bagatelgrænse. Personer kan indgå flere gange i statistikken. Såfremt en person indgår både i en virksomheds direktion, samt i dennes bestyrelse, vil vedkommende tælle i begge roller. Endvidere tæller en person flere gange, hvis vedkommende fx er medlem af bestyrelsen i flere selskaber. Der er en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere baggrundsoplysninger som køn, uddannelse mv., fx fordi bestyrelsesmedlemmet ikke er en del af den danske befolkning. For variablen køn har Danmarks Statistik reduceret omfanget af uoplyst køn, gennem en kodning af køn på baggrund af personnavne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten