Gå til sidens indhold

Historisk høje udbytter i høsten

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2022

Høsten af korn i 2022 vendte tilbage til niveauet i 2019 og 2020. Den samlede kornproduktion blev 9,6 mio. tons mod 8,7 mio. tons i 2021 og lå desuden 4 pct. højere end normalhøsten på 9,2 mio. tons. Ved normalhøst forstås gennemsnittet af 2012-2021. Kornhøsten var præget af rekordhøje hektarudbytter for vinterhvede og vårbyg. Rapsproduktionen i 2022 blev den hidtil største med 894.000 tons - en stigning på 37 pct. fra 2021. Stigningen skyldes både større arealer med raps og rekordhøje hektarudbytter.

Produktionen af kornKilde: www.statistikbanken.dk/hst77

Hidtil største udbytter for vårbyg og vinterhvede

De store kornafgrøder, vårbyg og vinterhvede, fik rekordhøje hektarudbytter i 2022. Vårbyg lå på 68 hkg/ha, hvilket var 20 pct. over normaludbyttet på 56 hkg/ha. Vinterhvede lå med 87 hkg/ha 12 pct. højere over normaludbyttet på 77 hkg/ha.

Når den samlede kornproduktion alligevel kun havnede lidt over normalen, skyldes det årets markplaner. Det samlede kornareal faldt 4 pct. fra 1.360.000 ha i 2021 til 1.307.000 ha i 2022. De højtydende vinterafgrøder udgjorde desuden kun 50 pct. af det samlede kornareal mod normalt over 60 pct. Se mere om landbrugsarealet i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:256.

Flere marker med raps

På hovedparten af det reducerede kornareal blev der i stedet dyrket raps, hvor arealet steg 22 pct. fra 162.000 ha i 2021 til 198.000 ha i 2022. Hektarudbyttet steg samtidigt fra 40 til 45 hkg/ha. Dermed steg produktionen af raps fra 651.000 tons i 2021 til 894.000 tons i 2022, hvilket er historisk rekord.

Stigningen i arealet med raps kan have været påvirket af høj salgspris på raps ved såtidspunktet i 3.-4. kvartal 2021. Salgsprisen er i fortsat stigning i 2022 og lå 25 pct. højere i 3. kvartal end samme kvartal året før, se www.statistikbanken.dk\lpris21.

Bælgsæd i fortsat vækst

Arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter) steg en femtedel fra 32.000 hektar i 2021 til 39.000 hektar i 2022. Produktionen steg hele 48 pct. fra 116.000 tons i 2021 til 172.000 tons i 2022, da hektarudbyttet steg fra 36 hkg/ha til 44 hkg/ha.

Bælgsæd udgjorde kun 3 pct. af det samlede areal med korn, raps og bælgsæd i 2022, men er steget fra at udgøre under 1 pct. for blot 10 år siden. Bælgsæd bruges bl.a. i det økologiske planteavlssædskifte til at samle kvælstof i jorden til efterfølgende afgrøder.

Det danske korn anvendes til foder og eksport

Normalt anvendes mere end 70 pct. af den danske kornhøst til foder og yderligere 15-20 pct. går til eksport. Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn samt industriforbrug (herunder øl). Danmark er typisk nettoeksportør af korn, se www.statistikbanken.dk/korn.

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 12,9 mia. kr. i høståret 2021, hvilket svarer til 16 pct. af jordbrugets samlede salgsproduktion, se www.statistikbanken.dk/lbfI1. Salgsværdien må dog forventes at blive højere i 2022 pga. den aktuelle udvikling i kornpriserne. Salgsprisen på korn i 3. kvartal lå således 51 pct. højere end samme kvartal året før, se www.statistikbanken.dk\lpris21. 20.000 bedrifter dyrkede korn i 2022, hvor 11.000 havde vinterhvede og 16.000 havde vårbyg, se www.statistikbanken.dk/afg5.

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

Areal

Hektarudbytte

Produktion

 

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

Gns.
2012-
2021

2020

2021

2022*

 

1.000 hektar

hkg/ha

1.000 tons

Korn (Kerne) i alt

1367

1360

1307

70

64

74

65

9579

8742

9647

Vinterhvede

484

511

480

83

78

87

77

4018

3972

4160

Vårhvede

18

27

18

55

46

51

49

100

122

91

Rug

115

108

109

61

63

66

61

708

680

719

Triticale1

6

7

5

65

72

65

60

42

50

35

Vinterbyg

88

76

64

71

66

72

65

622

505

460

Vårbyg

565

545

551

63

55

68

56

3583

2998

3728

Havre og blandsæd2

83

79

72

56

47

55

49

467

368

400

Majs til modenhed1

6

6

8

63

72

64

67

39

46

54

Raps i alt

146

162

198

38

40

45

39

560

651

894

Bælgsæd3 i alt

27

32

39

42

36

44

38

112

116

172

Anm.: 1 hkg er 100 kg. Mængder vedrører kerneudbytte. Vinterafgrøder: Vinterhvede, rug, triticale, vinterbyg og raps (stort set al produktion af raps udgøres af vinterraps). Havre er en vårafgrøde.
* Foreløbige tal.
1 Majs til modenhed og triticale har større stikprøveusikkerhed mht. hektarudbytte og produktion. Dette gælder især den foreløbige opgørelse i denne Nyt-artikel. 2 Inklusive 'andet korn'. 3 Markærter og hestebønner.
Kilde: www.statistikbanken.dk/hst77

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2022 - Nr. 396

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetninger fra ca. 3/4 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse ved ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct. og raps 9 pct. Normal høst forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forpligtelse ifølge EU-forordning 543/2009.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation