Gå til sidens indhold

Lidt mindre vandforbrug i 2021 end året før

Vandregnskab 2021

Der blev i Danmark i 2021 totalt anvendt 965 mio. m³ vand, hvilket er en anelse mindre end forbruget året før. Af det samlede forbrug blev 245 mio. m³ brugt af husstandene. Alt vand til husstandene blev leveret af vandværkerne svarende til 68 pct. af vandværkernes samlede levering. Erhvervene brugte i 2021 samlet 720 mi0. m³ vand, hvilket også var lidt mindre end i 2020.

Husholdningernes og erhvervenes vandforbrug 2010-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2

Dambrug og landbrug dominerer erhvervenes brug af vand

Af erhvervenes vandforbrug var 16 pct. købt fra et vandværk, medens de resterende 84 pct. var eget indvundet vand fordelt på 50 pct. fra egen grundvandsboring og 34 pct. fra egen indvinding af overfladevand. Denne fordeling veksler dog meget fra branche til branche. De to brancher, som bruger mest vand, er landbrug og dambrug, der i 2021 brugte hhv. 269 mio. og 300 mio. m³ vand - svarende til hhv. 37 og 42 pct. af det samlede vandforbrug i erhvervene. For landbrugets vedkommende stammede 83 pct. af det samlede vandforbrug fra egen grundvandsindvinding, 2 pct. fra indtag af overfladevand og 15 pct. fra vandværkerne. For dambrugenes vedkommende var fordelingen 78 pct. eget indtaget overfladevand, 22 pct. eget indvundet grundvand samt en minimal mængde vandværksvand.

Fordeling af anvendt vandtype i de ti mest vandforbrugende brancher i 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2

Halvdelen af spildevandet løber gennem kloaksystemet

Der blev i 2021 samlet set udledt 641 mio. m³ spildevand, hvoraf de 320 mio. m³ blev udledt gennem kloaksystemet og 321 mio. m³ gennem direkte udledning til vandmiljøet efter lokal rensning. For erhvervenes vedkommende var den samlede udledning på 400 mio. m³ spildevand, hvoraf de 78,9 pct. var egen udledning til vandmiljø og 21,1 pct. til spildevandssystemet. Husstandene udledte i alt 241 mio. m³ spildevand. Af denne mængde gik 97,6 pct. til spildevandssystemet, medens blot 2,4 pct. blev bortskaffet ved egen udledning til vandmiljøet. For husholdningerne gælder det, at næsten alt vandforbrug modsvares af en tilsvarende mængde spildevand. I erhvervene gælder det, at der er stor forskel på, hvor meget spildevand der udledes og hvor meget vand, der anvendes. Årsagen er, at vandet i stedet enten er fordampet, nedsivet til grundvand, løbet retur til vandløb (i dambrugene) eller optaget i de færdige produkter (f.eks. i bryggerierne).

Kloakering har givet mindre egen udledning fra husstande til vandmiljøet

Mængden af spildevand er for både erhvervenes og husstandenes vedkommende meget stabil fra år til år. Dog er der siden 2010 sket en halvering af den direkte udledning af spildevand til vandmiljøet fra husstandene via septiktanke og andre typer nedsivningsanlæg. Spildevandsmængden, der bortskaffes på denne måde, er således i 2021 nede på 5,8 mio. m³. Det er hovedsagligt fra sommerhus- og kolonihaveområder, at spildevand går direkte til vandmiljø. Halveringen siden 2010 er et udtryk for, at flere og flere af disse områder bliver kloakeret.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 399

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Vandregnskabet bygger på data indsamlet af Miljøstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) samt en række virksomhedsoplysninger. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation