Gå til sidens indhold

Fremgang for dansk akvakultur i 2021

Regnskabsstatistik for akvakultur 2021

Produktionen fra danske akvakulturanlæg (opdræt af fisk og skaldyr) steg i 2021 med 4.000 ton til 58.000 ton. Det samlede driftsresultat for sektoren steg fra et negativt resultat med 158 mio. kr. til 125 mio. kr., hvilket er på niveau med 2018. Det bedre driftsresultat skyldes, at bruttoudbyttet steg med 2 pct. og driftsomkostningerne faldt med 8 pct.

Driftsresultat for akvakultur fordelt på anlægstyper - løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Anlæg med ingen eller lav recirkulation af vand fik mindre overskud

Gruppen af anlæg med ingen eller lav recirkulation af vand (anlæg, der oftest vil være traditionelle dambrug med produktion i jorddamme, hvorfra vandet kun i ringe grad recirkuleres) fik et dårligere resultat i 2021 end året før. Det samlede driftsresultat for gruppen faldt med 21 mio. kr. til 20 mio. kr. Bruttoudbyttet faldt med 13 mio. kr. til 412 mio. kr., og driftsomkostningerne steg med 8 mio. kr. til 392 mio. kr. Stigningen i omkostninger skyldtes især udgifter til køb af yngel, som steg med 54 mio. kr. Omkostninger til leje af udstyr og forpagtning af arealer og bygninger faldt dog med 17 mio. kr., og personaleomkostninger faldt med 11 mio. kr.

Anlæg med middelhøj og høj recirkulation af vand fik mindre underskud

Gruppen af anlæg med middelhøj og høj recirkulation af vand (anlæg, der oftest vil være mere industrialiserede med produktion i bassiner, hvorfra vandet kan renses og recirkuleres) fik i 2021 et lille underskud på 2 mio. kr., hvilket er en fremgang fra et underskud på 115 mio. kr. i 2020. Bruttoudbyttet steg med 2 mio. kr. til 553 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 99 mio.kr til 551 mio. kr., og finansierings-omkostningerne faldt med 11 mio. kr. til 4 mio. kr. De driftsomkostninger, der faldt mest, var køb af foder, som faldt med 36 mio. kr., forpagtning af arealer og bygninger faldt med 31 mio. kr., og personaleomkostninger faldt med 16 mio. kr. til 76 mio. kr.

Fremgang for havbrug

Havbrugene fik i 2021 et resultat på 98 mio. kr., hvilket var en fremgang på 59 mio. kr. fra 39 mio. kr. i 2020. Produktionen steg med 1.000 ton til 12.300 ton., og bruttoudbyttet steg med 30 mio. kr. til 446 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 28 mio. kr. til 347 mio. kr. Omkostninger til køb af yngel faldt med 35 mio. kr., imens omkostninger til salg og distribution steg med 7 mio. kr.

Havbrugsanlæg er stadig de største og giver bedre resultat pr. anlæg

I 2021 var der 17 havbrug og 145 anlæg på land. Næsten alle producerede primært regnbueørred, men havbrugene havde et markant bedre resultat pr. anlæg end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et resultat på 5,7 mio. kr. i gennemsnit pr. anlæg, mens landanlæggene havde et resultat på 92.000 kr. pr. anlæg.

Færre anlæg

Der var i alt 189 anlæg i 2021, hvilket var 5 færre end i 2020. Der var en nedgang på 8 landanlæg og 2 havbrug, hvorimod der var 5 skaldyranlæg flere end i 2020.

Regnskabsresultater for akvakultur (gennemsnit pr. anlæg)

 

Anlæg med ingen eller lav recirkulation

Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation


Havbrug

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 

antal

Anlæg

108

100

45

45

19

17

 

ton pr. anlæg

Produktion

139

144

463

494

594

721

 

1 000 kr. pr. anlæg

Bruttoudbytte

3940

4124

12238

12288

21905

26226

Driftsomkostninger

3558

3924

14460

12251

19760

20426

Finansieringsomkostninger

36

45

325

85

89

58

Driftsresultat

347

155

-2548

-47

2056

5742

- Nedre halvdel

-40

-280

-6517

-1732

71

1192

- Øvre halvdel

734

590

1603

1714

4262

10861

Driftsresultat efter ejeraflønning

174

-19

-2761

-266

1971

5651

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

5,3

0,6

-19,9

-1,5

9,4

21,8

Afkastningsgrad

4,8

0,6

-10,6

-1,0

10,4

22,9

Soliditetsgrad

14,3

21,2

19,0

29,2

76,1

82,6

Anm.1: Ud over de viste anlægstyper var der i 2021 også 27 skaldyrbrug beliggende til havs.
Anm.2: Løbende priser
Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2023 - Nr. 81

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder indhentet fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og fra Miljøstyrelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation