Gå til sidens indhold

Færre offentligt forsørgede i andet kvartal

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 2. kvt. 2022

I andet kvartal lå det samlede antal offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, på 743.500, svarende til et fald på 22.000 siden første kvartal. Faldet skyldes først og fremmest et markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 31.100, der skal ses i lyset af det høje niveau i første kvartal som følge af COVID-19 og den deraf følgende lempeligere adgang til sygedagpenge. Fra første til andet kvartal er antallet af SU-modtagere faldet med 2.900 til 299.300.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Flere nettoledige og flere i tilbud til udlændinge

Siden første kvartal er antallet af nettoledige steget med 2.600, svarende til en stigning på 4 pct., mens antallet af personer i tilbud til udlændinge, som hverken er ledige eller aktiverede steg med 2.300, svarende til en stigning på 43 pct. Begge disse stigninger skyldes i høj grad tilstrømningen af ukrainske flygtninge.

Flere personer i fleksjob

Siden første kvartal er antallet af personer i fleksjob steget med 2.200 til 83.700, svarende til en stigning på 3 pct.

Flere personer på førtidspension, seniorpension og tidlig pension

Siden første kvartal er antallet af personer på førtidspension steget med 3.000 til 225.100, svarende til en stigning på 1 pct. I samme periode er antallet af personer på seniorpension steget med 2.200 til 18.600, svarende til en stigning på 14 pct. Dertil kommer, at personer med tilstrækkelig arbejdsmarkedsanciennitet fra 1. januar 2022 har kunnet gå på tidlig pension (den såkaldte Arne-pension), som der i gennemsnit har været 6.500 personer på i andet kvartal.

Færre personer på efterløn

Siden første kvartal er antallet af personer på efterløn faldet med 1.700 til 47.900, svarende til et fald på 3 pct.

Færre "passive kontanthjælpsmodtagere"

Siden første kvartal er antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er ledige eller i aktivering, faldet med 1.600 til 57.800, svarende til et fald på 3 pct.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

772129

753927

743760

765520

743542

Nettoledige i alt

102808

85386

68347

62349

64947

Ledige dagpengemodtagere

88959

74502

59465

55286

54815

Ledige kontanthjælpsmodtagere

13849

10884

8882

7064

10133

Feriedagpenge1

1578

1866

6248

1915

1894

Vejledning og opkvalificering i alt

20989

20510

19558

18819

18290

Vejledning og opkvalificering (d)

5679

5274

4748

4251

4014

Vejledning og opkvalificering (k)

14420

14523

14197

14039

13757

Jobrettet uddannelse (d) 

890

712

613

529

519

Støttet beskæftigelse i alt

102230

109060

110129

111817

114061

Virksomhedspraktik(d)

1604

2045

1650

1640

1474

Virksomhedspraktik(k)

6035

9334

9157

9004

8662

Nytteindsats (k)

293

436

395

442

413

Ansættelse med løntilskud (d)

1295

1476

1382

1341

1328

Ansættelse med løntilskud (k)

1151

1299

1225

1256

1329

Jobrotation (d)

191

132

285

234

211

Jobrotation (k)

50

34

80

87

68

Fleksjob2

77427

79150

80152

81517

83692

Skånejob2

4218

4385

4438

4441

4591

Voksenlærlinge

9966

10771

11365

11854

12296

Barselsdagpenge3 i alt

52515

52880

52858

52721

52017

Tilbagetrækning i alt

285421

288905

288405

295253

301016

Førtidspension

218720

220390

219866

222056

225102

Seniorpension

11155

12721

14160

16348

18569

Tidlig pension

0

0

0

4368

6504

Efterløn

52334

52601

51380

49543

47872

Fleksydelse

3212

3193

2999

2938

2969

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

206590

195320

198216

222645

191316

Kontanthjælpsmodtagere4

66572

63471

61540

59433

57826

Tilbud til udlændinge5

5556

5374

5312

5202

7463

Revalideringsydelse

422

395

373

341

317

Ledighedsydelse

15545

13737

13101

12697

12590

Sygedagpenge mv.6

88511

77771

80385

106717

75620

Ressourceforløb

20017

19653

19267

19074

18553

Jobafklaringsforløb

9966

14918

18238

19181

18946

SU-modtagere

314216

311845

307048

302266

299318

Anm.: Nogle af de ovenstående ordninger kan ikke sæsonkorrigeres selvstændigt, på grund af manglende sæson i serierne. Det gælder eksempelvis de nye data for seniorpension og tidlig pension. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med første kvt. 2021 flere og flere 66-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate.
1Stigningen fra tredje til fjerde kvartal 2021, skyldes det ændrede feriemønster, som følger af den ændrede ferielov.
2Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
3For andet kvartal 2022 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 5 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 5 pct. inden sæsonkorrektion.
4Kontanthjælpsmodtagere inkluderer her personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5Tilbud til udlændinge inkluderer her personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge, hvilket resulterede i rekordmange sygedagpengemodtagere i første kvartal 2022. 'Mv.' står i denne sammenhæng for kortere sygdomsperioder, hvor man fortsat kan modtage almindelige dagpenge frem for sygedagpenge. For andet kvartal 2022 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 5 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 5 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2022 - Nr. 314

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. december 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation