Gå til sidens indhold

Lidt flere offentligt forsørgede end før COVID-19

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal faldt det samlede antal af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, med 13.400 til 730.700. Hermed ligger antallet 23.900 højere end i fjerde kvartal 2019, umiddelbart inden COVID-19. Det seneste fald skyldes i høj grad et markant fald i antallet af nettoledige (ikke-aktiverede ledige) på 17.300 fra tredje til fjerde kvartal.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret. 4. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Flere personer på feriedagpenge efter overgang til ny ferielovgivning

Den nye ferielovgivning har medført en forskydning af ferieåret, hvilket har en betydelig indflydelse på antallet og fordelingen af feriedagpengemodtagere hen over året. Fra og med 2021 følger det nye ferie-år for første gang kalenderåret, hvilket har betydet en stigning i antallet af feriedagpengemodtagere i december 2021, som følge af afholdelse af restferie. Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af feriedagpengemodtagere i alt steget med 3.300, svarende til mere end en fordobling.

Færre personer i vejledning, på efterløn, kontanthjælp og SU

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.100 til 19.400, antallet af efterlønsmodtagere faldt med 800 til 51.700, antallet af kontanthjælpsmodtagere (der hverken er ledige eller i aktivering) faldt med 1.800 til 61.700, mens antallet af SU-modtagere faldt med 4.200 til 308.200.

Flere personer i fleksjob, på førtidspension og i jobafklaringsforløb

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af personer i fleksjob med 1.300 til 80.600, antallet af førtidspensionister steg med 800 til 233.900, mens antallet af personer i jobafklaringsforløb steg med 2.800 til 17.600.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

765470

764217

761280

744119

730728

Nettoledige i alt

114373

121561

103163

84442

67148

Ledige dagpengemodtagere

98992

105088

89359

73964

58502

Ledige kontanthjælpsmodtagere

15381

16474

13804

10478

8645

Feriedagpenge

593

298

931

3007

6318

Vejledning og opkvalificering i alt

21817

20934

21041

20499

19430

Vejledning og opkvalificering (d)

4684

5357

5668

5264

4786

Vejledning og opkvalificering (k)

16005

14606

14392

14475

14055

Jobrettet uddannelse (d) 

1128

972

981

761

589

Støttet beskæftigelse i alt

96345

90635

92894

98168

99009

Virksomhedspraktik(d)

2205

767

1748

1945

1586

Virksomhedspraktik(k)

10118

5933

6534

9002

8892

Nytteindsats (k)

677

119

293

436

392

Ansættelse med løntilskud (d)

1803

1559

1168

1531

1422

Ansættelse med løntilskud (k)

1581

1311

1128

1305

1203

Jobrotation (d)

250

217

191

133

284

Jobrotation (k)

55

40

50

33

79

Fleksjob1

75354

76526

77506

79345

80649

Skånejob1

4302

4163

4276

4439

4502

Barselsdagpenge2 i alt

51401

52140

51990

52830

53008

Tilbagetrækning i alt

271846

278436

285221

288812

288631

Førtidspension3

219080

224684

229864

233085

233931

Efterløn

49769

50698

52143

52532

51699

Fleksydelse

2997

3055

3214

3195

3001

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

209095

200212

206040

196360

197185

Kontanthjælpsmodtagere4

68797

68779

66515

63477

61694

Tilbud til udlændinge5

5643

5685

5595

5373

5435

Revalideringsydelse

498

458

425

401

384

Ledighedsydelse

16128

16469

15322

13816

13307

Sygedagpenge mv.6

85551

77250

88201

78775

79434

Ressourceforløb

19886

20216

20020

19666

19295

Jobafklaringsforløb

12593

11355

9962

14851

17636

SU-modtagere

317791

316176

314510

312361

308198

Anm.: De sæsonkorrigerede tal er mere usikre end normalt pga. den atypiske udvikling i de faktiske tal, som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2021 gradvist flere og flere 66-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, tilbud til udlændinge, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 For 4. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 4 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 4 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
4 I kontanthjælp indgår personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5 Tilbud til udlænginge inkluderer personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6 For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge. Disse lempelser er i høj grad blevet suspenderet pr. 1. juli 2021. For 4. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 1 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 1 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2022 - Nr. 87

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede