Gå til sidens indhold

Firmaernes overskud steg i 2020

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2020

Firmaerne i de private byerhverv havde i 2020 samlet set et resultat før selskabsskat, som var 16 mia. kr. højere end året før, hvilket svarer til en stigning på 4 pct. Resultatet før selskabsskat var på 424 mia. kr. i 2020, og stigningen bestod af en nedgang i det ordinære resultat på 13 mia. kr. til 309 mia. kr. og en stigning i de finansielle nettoindtægter fra 85 mia. kr. til 114 mia. kr.

Resultat før selskabskatKilde: www.dst.dk/stattabel/1547

Kompensationer indgår i driftsindtægterne

Driftsindtægterne var i 2020 113 mia. kr. lavere end året før, hvilket svarer til et fald på 3 pct. Driftsindtægterne var på 4.248 mia. kr. i 2020, og faldet bestod af en nedgang i omsætningen på 128 mia. kr. og en stigning i de andre driftsindtægter på 16 mia. kr. Som beskrevet i bl.a. analysen COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation? modtog mange firmaer i 2020 kompensationer via en eller flere kompensationsordninger. Kompensationerne indgår regnskabsmæssigt i andre driftsindtægter, og indgår derfor også i årets resultat. I andre driftsindtægter indgår dog også bl.a. enkeltstående store sekundære indtægter, som kan variere meget fra år til år, fx indgik i 2018 et stort frasalg inden for råstofindvinding, og stigningen i 2020 kan derfor ikke direkte sammenholdes med de samlede kompensationsbeløb nævnt i analysen.

Værditilvæksten er uændret

Firmaernes værditilvækst på 1.178 mia. kr. var stort set uændret fra 2019 til 2020. Mere detaljerede tal viser, at værditilvæksten steg i de fleste hovederhverv, og at de eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var råstofindvinding med et fald på 55 pct. til 8 mia. kr., hotel og restaurant med et fald på 21 pct. til 22 mia. kr. samt industri og forsyning med et fald på 5 pct. til 328 mia. kr.

Nettoinvesteringerne faldt med 2 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) faldt med 2 pct., svarende til 3 mia. kr. i forhold til året før. Det bragte nettoinvesteringerne ned på 176 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 45 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 13 pct. af de samlede investeringer kan henføres til information og kommunikation.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg


 

Han-
del 

Trans-
port 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2020 

I alt
2019 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

18

1217

311

1456

449

55

208

139

394

4248

4361

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

28,0

58,4

56,9

74,6

33,4

24,7

33,2

17,7

30,0

55,4

56,2

Løn, pension mv.

22,1

14,3

24,3

10,5

12,5

36,6

30,1

8,9

35,7

16,4

15,8

Andre ordinære omkostninger

59,0

19,2

12,1

10,6

49,3

39,7

31,0

28,4

26,0

20,8

20,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

-9,1

8,1

6,8

4,3

4,9

-1,0

5,7

45,0

8,3

7,3

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

-55,5

3,2

0,2

0,9

-1,5

-3,5

0,6

7,2

17,3

2,7

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

-64,6

11,4

7,0

5,2

3,4

-4,6

6,3

52,2

25,6

10,0

9,3

 

mia. kr.

Aktiver i alt

77

1824

237

888

578

68

335

1282

1461

6750

6373

Investeringer, netto

5

79

6

17

22

2

22

8

15

176

178

 

pct.

Værditilvækst

44,0

27,0

32,8

16,2

25,8

40,0

44,8

59,0

48,3

27,7

27,0

Bruttoavance

69,4

40,4

41,2

24,1

65,4

72,1

65,6

74,2

67,9

42,4

41,9

Soliditetsgrad

44,5

44,8

35,6

41,6

29,3

31,1

45,0

44,1

59,3

45,6

44,5

Overskudsgrad1

-9,5

8,0

5,8

4,2

4,9

-3,9

4,6

46,7

5,9

6,8

6,8

Egenkapitalens forrentning1

-23,9

15,3

18,5

17,2

8,6

-17,1

5,4

11,8

9,8

11,8

11,8

Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.
Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2022 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

For regnskabsåret 2018 blev der udsendt et spørgeskema til en stikprøve på ca. 8.000 firmaer inden for det private erhvervsliv, herunder til alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Fra 2014 er branchedækning udvidet til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer. Bemærk at statistikken kun omfatter markedsaktivitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Fra 2017 er der ud over data fra firmaer i stikprøven og data fra SKAT også anvendt data fra virksomhedernes officielle årsrapporter i elektronisk XBRL-format. 
Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation