Gå til sidens indhold

Beskæftigelsen for EUD-dimittender falder over tid

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2020

Af alle dem, der fuldførte en erhvervsfaglig, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse i 2018, var 73 pct. i beskæftigelse 21 måneder senere. Erhvervsuddannede dimittender (EUD) kommer hurtigst i arbejde, og er i hele perioden blandt dem med højest beskæftigelse, men i modsætning til de andre uddannelsesgrupper falder beskæftigelsesandelen i perioden, fra 79 pct. til 75 pct. Dette skyldes primært, at dimittenderne læser videre.

Dimittendbeskæftigelsen efter 3-21 mdr. for årgang 2018, opdelt på uddannelsesgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Beskæftigelsen er lavest for de korte videregående uddannelser

Beskæftigelsen er højest for de erhvervsuddannede og Ph.d. dimittender (75 pct.). Den er lidt lavere for dimittender fra de mellemlange og lange videregående uddannelser (hhv. 73 og 68 pct.) og lavest for dimittender fra de korte videregående uddannelser (53 pct.). En stor andel af dimittenderne fra de korte videregående uddannelser vælger at læse videre, hvilket afspejles i uddannelsesgruppens lave beskæftigelse. Beskæftigelsen stiger til gengæld 21 måneder efter endt uddannelse, når en stor del af dimittenderne har færdiggjort deres videreuddannelse.

Flere indvandrede mænd end kvinder rejser væk efter uddannelse

Beskæftigelsesandelen er højest for personer med dansk oprindelse, 78 og 76 pct. for hhv. mænd og kvinder, mens den er 10 procentpoint lavere for efterkommere og mellem 20 og 25 procentpoint lavere for indvandrere. For den sidste gruppe skyldes den lavere beskæftigelse primært, at en stor del af dimittenderne er udrejste på opgørelsestidspunktet og indgår dermed ikke i befolkningen. Det gælder især mændene, hvoraf 16 pct. ikke indgår i befolkningen 21 måneder senere. Indvandrere er ligeledes den eneste gruppe, hvor kvinderne har en højere beskæftigelsesgrad end mændene.

Status 21 mdr. efter fuldført uddannelse for årgang 2018, fordelt på herkomst og kønKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Mandelige efterkommere læser oftest videre

Den næststørste gruppe af dimittenderne er i gang med en ny uddannelse 21 måneder senere. Samlet set er andelen, der er i gang med en uddannelse efter 21 måneder, 10 pct. En opdeling efter køn og herkomst viser, at det er de mandelige efterkommere, der ligger øverst med 15 pct. Generelt set, er andelen der læser videre større for indvandrere og efterkommere uanset køn. Indvandrere og efterkommere har derudover også en større andel arbejdsløse og en lidt større andel uden for arbejdsstyrken end personer med dansk oprindelse. Kvinderne har også en lidt større andel arbejdsløse end mændene, og det samme gælder andelen uden for arbejdsstyrken, hvilket bl.a. kan skyldes barsel. Andelen uden for arbejdsstyrken er især stor for kvindelige efterkommere (9 pct.).

Indvandrere og efterkommere læser især videre - uanset uddannelsesgruppe

Uanset uddannelsesgruppe er andelen, der læser videre, størst blandt dimittender med en anden herkomst end dansk. Indvandrere har den højeste andel under uddannelse af alle dimittender fra både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, men den laveste andel af dimittender fra de erhvervsfaglige uddannelser. Dér har efterkommere til gengæld den højeste andel under uddannelse, men de har den laveste andel af dimittender, der er i gang med en anden uddannelse 21 måneder efter at have afsluttet en lang videregående uddannelse.

Andel dimittender, der læser videre efter 21 mdr. opdelt på uddannelsestype og herkomst. Årgang 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Dimittender fra korte videregående uddannelser læser videre

Andelen under uddannelse varierer i høj grad mellem uddannelsesgrupper. Dimittender fra korte videregående uddannelser har den største andel, der læser videre 21 måneder efter endt uddannelse (21 pct.), mens andelen er lavest for de lange videregående uddannelser (4 pct.). Andelen, der læser videre efter en kort videregående uddannelse, er faktisk endnu større end tallet indikerer, da mange af dimittenderne allerede er færdige med deres videreuddannelse efter 21 måneder. Således er 41 pct. af dem, der fuldførte en kort videregående uddannelse i 2018 i gang med en anden uddannelse 15 måneder senere. For de øvrige uddannelsesgrupper vokser andelen under uddannelse med tiden, og er større efter 21 måneder end efter 15 måneder.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2022 - Nr. 187

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation