Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Fremgang for ferskvandsdambrug

Regnskabsstatistik for akvakultur 2020

Produktionen fra danske ferskvandsdambrug faldt i 2020 med 4.000 ton til 31.500 ton. Alligevel steg det samlede driftsresultat for sektoren med 15 mio. kr. til 68 mio. kr., hvilket var på niveau med 2017 - efter to år med dårligere resultater i 2018 og 2019. Det bedre driftsresultat skyldes, at driftsomkostningerne faldt mere end bruttoudbyttet. For det samlede akvakulturerhverv endte 2020 dog med et underskud på 32 mio. kr.

Driftsresultat for akvakultur fordelt på anlægstyper - løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/akregn

Andre anlæg får dårligere resultat

Gruppen andre anlæg, som bl.a. omfatter ålebrug, muslingeanlæg og fuldt recirkulerede anlæg (RAS), fik et væsentligt dårligere resultat i 2020 end året før. Driftsresultatet faldt med 116 mio. kr. til et underskud på 139 mio. kr. Bruttoudbyttet faldt med 75 mio. kr. til 202 mio. kr. Da driftsomkostningerne samtidigt steg med 37 mio. kr. til 325 mio. kr., betød det, at driftsresultatet faldt. Omkostningsstigningen skyldtes især udgifter til yngel, som steg 11 mio. kr., personaleomkostninger steg 8 mio. kr., salgs- og distributionsomkostninger steg 7 mio. kr. og forpagtning steg 6 mio. kr. Forøgelsen af disse omkostninger indikerer, at nogle anlæg i gruppen kan være i gang med at opskalere produktionen.

Nedgang for havbrug

Havbrugene havde igen nedgang i driftsresultatet. I 2020 blev resultatet 39 mio. kr., hvilket var en nedgang på 22 mio. kr. i forhold til 2019. Havbrugene havde også en nedgang i produktionen, som faldt med 3.100 ton til 11.300 ton. Bruttoudbyttet faldt med 37 mio. kr. til 416 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt samtidigt kun med 15 mio. kr. til 375 mio. kr.

Havbrugsanlæg er stadig større og giver bedre resultat pr. anlæg

I 2020 var der 19 havbrug og 137 ferskvandsdambrug. Alle producerede primært regnbueørred, men havbrugene havde et markant bedre resultat pr. anlæg end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et gennemsnitsligt resultat på 2,1 mio. kr. pr. anlæg. Ferskvandsdambrugene havde et resultat på 0,5 mio. kr. pr. anlæg, mens gruppen andre anlæg havde et negativt resultat på 3,6 mio. kr. pr. anlæg.

Færre anlæg

Der var 195 anlæg i 2020, hvilket var 13 færre end i 2019. Det skyldes en nedgang i antallet af ferskvandsdambrug på 14 anlæg. Havbrugene var uændret 19 anlæg, og i gruppen andre anlæg var der ét anlæg mere.

Regnskabsresultater for akvakultur (gennemsnit pr. anlæg)

 

Ferskvandsdambrug

Havbrug

Andre anlæg

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

antal

Anlæg

151

137

19

19

37

38

 

ton pr. anlæg

Produktion

235

230

758

594

394

290

 

1 000 kr. pr. anlæg

Bruttoudbytte

6177

5868

23829

21905

7479

5318

Driftsomkostninger

6112

5359

20525

19760

7767

8541

Finansieringsomkostninger

-31

16

81

89

346

437

Driftsresultat

97

494

3223

2056

-634

-3660

- Nedre halvdel

-473

-34

1362

71

-3032

-7774

- Øvre halvdel

674

1030

5291

4262

1898

455

Driftsresultat efter ejeraflønning

-66

320

3140

1971

-830

-3841

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

-1,6

5,7

13,5

9,4

-6,5

-64,0

Afkastningsgrad

-1,7

6,0

17,1

10,4

-2,5

-16,3

Soliditetsgrad

5,1

8,1

78,1

76,1

25,7

30,3

Anm.: Gruppen Ferskvandsdambrug omfatter anlægstyperne: Traditionelle dambrug, Modeldambrug type 1 og Modeldambrug type 3. Gruppen Andre anlæg består af ålebrug og andre fuldt recirkulerede anlæg (RAS) samt muslingebrug og andet. Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2022 - Nr. 180

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Samtidig med denne udgivelse frigives tilhørende tabeller i Statistikbanken. Tallene er foreløbige og vil på baggrund af supplerende information blive opdateret i forbindelse med udgivelsen af de endelige tal i Statistikbanken og i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 28. februar 2020. Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og kommuners registre over dambrug og havbrug.

Driftsresultatet udgør resultat efter selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Overskudsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejere i pct. af bruttoudbyttet. Afkastningsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejer i pct. af de gennemsnitlige erhvervsaktiver. Soliditetsgrad er egenkapitalen i pct. af aktiver i alt, ultimo. Øjenæg er befrugtede æg, som benyttes til videre opdræt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation