Gå til sidens indhold

Rekordstor omsætning i den danske industri

Industriens omsætning
925 mia. kr.
2021
9,2 %
2020 til 2021

Industriens salg af varer (år) 2021

I 2021 steg omsætningen i industrien inkl. råstofindvending til 925 mia. kr., hvilket er en fremgang på 78 mia. kr. eller 9,2 pct. i forhold til 2020. Dette sker til dels pga. en fremgang i råstofindvinding på 20,9 pct. i forhold til 2020. Den samlede omsætning omfatter salg af egne varer, herunder salg af varer produceret af underleverandører og handelsvarer (dvs. varer, der er købt hjem færdigproduceret og solgt videre), samt industrielle tjenesteydelser. Industriens omsætning ekskl. råstofindvinding er steget med 75 mia. kr. til 906 mia. kr. i 2021 svarende til en fremgang på 9,0 pct. i forhold til 2020.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætningKilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Omsætningen i råstofindvinding steg for første gang siden 2018

Omsætningen i branchegruppen råstofindvinding steg med 20,9 pct. fra 2020 til 2021. Fremgangen hænger i høj grad sammen med det høje prisniveau på råolie, som bl.a. skyldes en øget global efterspørgsel. Se notering på Brent. Stigningen i efterspørgslen på råolie skal ses i lyset af ophævelsen af restriktioner mod COVID-19, som har medført en øget aktivitet i mange brancher gennem 2021.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætning efter branche

 

Faktiske tal

Ændring

 

2008

2019

2020

2021

2020-2021

2008-2021

 

mia. kr.

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

748,4

872,8

846,8

924,6

9,2

23,5

Råstofindvinding

72,4

26,7

15,1

18,2

20,9

-74,8

Industri i alt

676,0

846,1

831,7

906,3

9,0

34,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

165,0

175,9

178,2

182,2

2,3

10,4

Tekstil- og læderindustri

9,7

9,8

9,1

10,0

9,1

2,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

41,4

25,3

25,2

27,7

9,7

-33,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

74,1

82,4

72,2

85,7

18,7

15,5

Medicinalindustri

42,8

125,1

136,0

150,4

10,6

251,5

Plast-, glas- og betonindustri

50,0

44,1

45,0

48,2

7,2

-3,6

Metalindustri

58,5

55,7

52,9

58,3

10,1

-0,4

Elektronikindustri

26,0

33,3

32,0

34,9

9,0

34,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

19,1

19,6

19,1

21,1

11,0

10,5

Maskinindustri

128,7

196,0

184,5

195,1

5,8

51,6

Transportmiddelindustri

17,4

12,3

11,0

12,8

16,7

-26,3

Møbel og anden industri mv.

43,3

66,6

66,5

79,9

20,2

84,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Fremgang i alle industribranchegrupper

Fra 2020 til 2021 steg omsætningen i alle branchegrupper. De største stigninger var i møbel og anden industri mv. på 20,2 pct., kemisk industri og olieraffinaderier mv. på 18,7 pct. og transportmiddelindustri på 16,7 pct. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri havde mindst fremgang på 2,3 pct. efterfulgt af maskinindustri på 5,8 pct.

Fire industrier har oplevet markant fremgang siden finanskrisen

I forhold til 2008, som var højdepunktet før finanskrisen, er omsætningen inkl. råstofindvending i 2021 steget med 23,5 pct. til trods for den mindre tilbagegang, der var i 2020. Dette skal ses i lyset af, at råstofindvending har oplevet en tilbagegang på 74,8 pct. siden 2008. For industrien alene har der været en vækst på 34,1 pct. Fremgangen skyldes især en stor vækst i medicinalindustrien, der siden 2008 har haft en fremgang på 251,5 pct. Dertil var der markant fremgang for møbel og anden industri mv. på 84,7 pct., som bl.a. omfatter legetøj, maskinindustri på 51,6 pct., som bl.a. omfatter vindmøller, og elektronikindustri på 34,3 pct., som bl.a. omfatter medicinske hjælpemidler, for samme periode.

Beskæftigelse og omsætning i industrien fordelt efter branchegruppe. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6. Andel af beskæftigede er beregnet ud fra samlet antal beskæftigede i 2018 fra www.statistikbanken.dk/atr118

Maskinindustri og føde-, drikke- og tobaksvareindustri er størst

De to branchegrupper maskinindustri samt føde-, drikke- og tobaksvareindustri var igen i 2021 de to største målt på andelen af den samlede omsætning og beskæftigelse. De to grupper stod i alt for 41,6 pct. af den samlede omsætning og for 37,2 pct. af industribeskæftigelsen.

Store brancheforskelle i omsætningen pr. medarbejder

Især branchegruppen medicinalindustri tegnede sig for en relativt større andel af industriens omsætning end af de beskæftigede i 2021. Branchen havde en omsætningsandel på 16,6 pct., men kun 8,3 pct. af de beskæftigede. I modsatte ende af spektret lå metalindustri, som stod for 6,4 pct. af industriens omsætning og 12,4 pct. af de beskæftigede.

Industriens salg af egne varerKilde: www.statistikbanken.dk/varer3

Mest varesalg i kemikalier, maskiner og transportmidler samt fødevarer

Virksomheder inden for industri og råstofindvending solgte i 2021 egne varer for 710 mia. kr. Kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. omfatter medicin, udgjorde den største del af varesalget med 24,4 pct. Herefter fulgte maskiner og transportmidler, som bl.a. omfatter vindmøller, der udgjorde 23,1 pct., samt føde-, drikke- og tobaksvarer, der udgjorde 19,8 pct. af det samlede varesalg i 2021.

Store forskelle i andele i salget af nogle varegrupper fra 2008 til 2021

I 2008 udgjorde virksomhedernes salg af egne varer 649,5 mia. kr. Dermed er virksomhedernes salg af egne varer steget med 9,3 pct. i perioden, målt i løbende priser. Sammenlignes fordelingen af varer i 2021 med fordelingen i 2008, er der især sket en udvikling inden for varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer og varegruppen kemikalier og kemiske produkter.

I 2008 udgjorde varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer 18,9 pct. af salget inden for industri og råstofindvinding. Denne andel er faldet til 8,2 pct. i 2021. 75,6 pct. af denne varegruppe udgøres af rå mineralolier og produkter heraf. Udviklingen skal derfor ses i lyset af den faldende tendens i råolieprisen siden 2008. Den omvendte udvikling ses for varegruppen kemikalier og kemiske produkter, der i 2008 udgjorde 11,9 pct. af salget. I 2021 var den andel mere end fordoblet til 24,4 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter stod i 2021 for 72,6 pct. af denne varegruppe.

Fra 2008 til 2021 steg salget af medicinske og pharmaceutiske produkter fra 42 mia. kr. til 126 mia. kr. Denne meget store stigning er primært drevet af en fremgang i eksporten til især USA, Kina og andre BRIKS lande fra 7 mia. kr. i 2008 til 55 mia. kr. i 2021. Samlet steg eksporten af denne varegruppe fra 41 mia. kr. i 2008 til 136 mia. kr. i 2021, se www.statistikbanken.dk/uhv7. Denne udvikling kan ikke direkte sammenlignes med udviklingen i branchegruppen medicinalindustri. Dette skyldes, at salg af medicinske og pharmaceutiske produkter kan forekomme i flere forskellige brancher, ligesom virksomheder tilhørende medicinalindustri kan have salg af egne varer, som ikke ligger i denne varegruppe.

Nye omsætningstyper fra 2021

Statistikken for Industriens salg af varer blev ændret 1. januar 2021. Ændringerne indebærer, at oplysninger om virksomhedernes salg af egne varer fra 2021 er opdelt på egne varer og varer produceret af underleverandører. Fælles for de industrielle tjenesteydelser lønarbejde for andre, reparationsarbejde for andre og opstillingsarbejde for andre er, at de fra 2021 bliver opgjort på tjenestekoder. Dog er tjenesteydelsen lønarbejde for andre sammenlagt af lønarbejde og varer produceret som underleverandør. Opgørelsen af salg af handelsvarer og anden omsætning er uændret. Ændringerne har været nødvendige for at imødekomme nye krav i den gældende EU-lovgivning.

Industriens salg af egne varer fordelt på omsætningstyper 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstraordinære revisioner

Danmarks Statistik har i 2021 udført et omfattende arbejde med at kvalitetssikre indberetningerne fra de største virksomheder, hvilket har medført en række revisioner af de detaljerede tal. Dertil har COVID-19-pandemien betydet, at statistikken er baseret på færre indberetninger end normalt. De manglende indberetninger er i stedet estimeret, og opgørelsen af industriens salg på detaljeret vareniveau er derfor behæftet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden vurderes dog til at være lille og ikke noget, der påvirker det samlede billede.

Industriens omsætning
925 mia. kr.
2021
9,2 %
2020 til 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2022 - Nr. 63

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation