Gå til sidens indhold

Dansk forbrug blandt de højeste i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 2020

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2020 lå 22 pct. over gennemsnittet for EU-27 (uden Storbritannien)-landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som vores naboland Tyskland, som lå 24 pct. over EU-gennemsnittet. Det danske og tyske forbrug er kun overgået af Luxembourg. Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, en husholdning forbruger. Det faktiske individuelle forbrug måler husholdningernes velfærd, hvad enten den er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse.

Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/ppp

De fleste lande lå under EU's gennemsnit

Danmark og ni andre EU-lande havde et faktisk individuelt forbrug over EU 27 (uden Storbritannien)-gennemsnittet, mens resten af EU-landene lå under EU-gennemsnittet. Blandt de lande, som lå under EU-gennemsnittet, havde Italien, Cypern og Litauen det højeste faktiske individuelle forbrug pr. indbygger. Lavest lå Bulgarien, hvor det faktiske individuelle forbrug kun udgjorde 61 pct. af EU-gennemsnittet.

Dansk BNP lå 35 pct. over EU-gennemsnittet

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger lå 35 pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og det faktiske individuelle forbrug, er spredningen landene imellem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For Tyskland og Danmark lå det faktiske individuelle forbrug 24 og 22 pct. over EU-gennemsnittet. Denne beskedne forskel på 2 procentpoint betyder, at landene reelt var på samme niveau. For de samme landes BNP pr. indbygger var spredningen betydelig større. Her lå Danmark 35 pct. over EU-gennemsnittet, mens Tyskland til sammenligning lå 23 pct. over.

Sammenlignelige tal

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det sige, at de er omregnet med købekraftparitet. Købekraftparitet udjævner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der omregnes med købekraftpariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer, og muliggør derfor sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne.

Faktisk individuelt forbrug, privat forbrug og BNP pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2020*

 

Pr. indbygger

 

 

Pr. indbyggerLand

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 Land

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 

EU 271 = 100

 

 

EU 271 = 100

EU-271

100

100

100

 

Cypern

96

111

88

Euroområdet

105

105

105

 

Litauen

95

98

87

 

 

 

 

 

Tjekkiet

84

78

93

 

 

 

 

 

Polen

83

85

76

Luxembourg

145

146

263

 

Slovenien

82

84

89

Tyskland

124

124

123

 

Malta

81

80

97

Danmark

122

113

135

 

Rumænien

80

82

72

Nederlandene

117

108

132

 

Estland

77

76

84

Østrig

116

121

124

 

Slovakiet

71

71

70

Belgien

114

112

119

 

Letland

70

73

70

Finland

113

110

113

 

Ungarn

70

67

74

Sverige

112

106

123

 

Kroatien

68

67

64

Frankrig

110

102

104

 

Bulgarien

61

62

55

Italien

96

105

94

 

 

 

 

 

Irland

90

88

209

 

Storbritannien

113

116

104

Spanien

85

89

84

 

 

 

 

 

Portugal

84

90

76

 

Norge

126

120

140

Grækenland

74

79

62

 

Schweiz

124

146

160

 

 

 

 

 

Island

119

118

120

* Foreløbige tal.
1 EU-27 dækker over de 27 EU-medlemslande, uden Storbritannien.
Kilde: Eurostat

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2021 - Nr. 461

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark opgøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra huslejeundersøgelsen. Prisniveaujusterede økonomiske aggregater pr. indbygger har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af disse i et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. BNP pr. indbygger omregnet med købekraftparitet anvendes til tildeling af midler fra EU¿s Strukturfonden. Lande, hvor BNP pr. indbygger er mindre end 75 pct. af EU-gennem-snittet (i perioden over 3 år) er berettiget til støtte fra Strukturfonden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation