Gå til sidens indhold

Husholdningerne brugte en del mere vand i 2020

Vandregnskab 2020

Husholdningerne brugte 249 mio. m³ vand i 2020, hvilket er 15 mio. m³ mere end i 2019. Dette svarer til en stigning i forbruget på 6,4 pct. Husholdningernes samlede vandforbrug er samtidigt det højest registrerede siden vandregnskabets start i 2010. Årsagen til denne stigning er formentlig COVID-19, som fra marts 2020 betød at mange mennesker opholdt sig mere hjemme, pga. nedlukning og andre restriktioner, øget hjemmearbejde og hjemmeskole. Husholdningernes samlede udgifter til vand steg fra 6,8 mia. kr. i 2019 til 7,1 mia. kr. i 2020, hvilket svarer til en stigning på 4,0 pct.

Husholdningernes vandforbrugKilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2

Stabilt forbrug af vand i erhvervene

Husholdningerne stod i 2020 for 67 pct. af det samlede vandforbrug mod 65 pct. i 2019. Erhvervenes andel af vandforbruget faldt tilsvarende fra 35 pct. i 2019 til 33 pct. i 2020. Erhvervenes samlede vandforbrug faldt dog ikke i 2020. Samlet var der i erhvervene i 2020 en stigning på 2,2 pct. i vandforbruget. Det skyldes bl.a. at landbrug og gartneri, en vejrafhængig branche, i 2020 brugte knap 30 mio. m³ mere vand end i 2019, svarende til en stigning på 10 pct. Dette skal ses i sammenhæng med, at 2020 ifølge DMI havde en gennemsnitlig nedbør på landsplan på 770 mm i forhold til det rekordhøje 905 mm året før.

Erhvervenes vandforbrug fordelt på brancherKilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2

Landbrug, skovbrug og fiskeri indvinder deres eget vand

Der er generelt tre måder, hvorpå erhvervene forsynes med vand. De kan indvinde det fra grundvandsmagasinerne via egen boring, de kan indvinde overfladevand fra en nærliggende sø eller å, eller de kan købe det fra et vandværk. Der er en tendens til, at virksomheder med et stort forbrug af vand har en betydelig egen indvinding. Det gælder særligt inden for brancher som landbrug, skovbrug og fiskeri (inkl. dambrug) samt råstofindvinding, hvor egen indvinding udgør 93 hhv. 98 pct. af det samlede vandforbrug. For industri, forsyningsvirksomhed (herunder vandværker) samt erhvervsservice er der også en væsentlig andel af eget indvundet grundvand, medens de øvrige serviceerhverv især gør brug af vand indkøbt fra vandværkerne. I nogle tilfælde finder der også egen indvinding sted af grund- og overfladevand inden for kultur, fritid og anden service, bl.a. til vanding.

Erhvervenes vandforbrug fordelt på brancher og oprindelse. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2021 - Nr. 419

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Vandregnskabet bygger på data indsamlet af Miljøstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) samt en række virksomhedsoplysninger. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation