Gå til sidens indhold

Øgede udgifter til affaldshåndtering i industrien

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter 2022

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var på 4,1 mia. kr. i 2022, hvilket er 19 pct. højere end i 2020, opgjort i løbende priser. Den største udgift var til affaldshåndtering og genindvinding med knap 1,2 mia. kr., hvilket er 27 pct. højere end i 2020 og formentligt påvirket af ny lovgivning på affaldsområdet. En relativ større stigning ses inden for formålet reduceret energi- og varmeforbrug. Her var der i 2022 ganske store investeringer i besparelser og omlægning til andre energityper, sandsynligvis en reaktion på høje energipriser på især naturgas.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter formålKilde: www.statistikbanken.dk/mbu

Tjenesteydelser udgør den største del af miljøbeskyttelsesudgifterne

Ud af de 4,1 mia. kr. i miljøbeskyttelsesudgifter blev 44 pct. anvendt til køb af tjenesteydelser, især vedr. spildevand og affaldshåndtering. 26 pct. blev anvendt internt i virksomhederne til aflønning af medarbejdere, som varetager opgaver inden for miljøbeskyttelse, samt til specifikke varekøb relateret til miljøbeskyttelse. De sidste knap 30 pct. af udgifterne var investeringer som bidrager til miljøbeskyttelse, enten i form af bedre produktionsanlæg eller oprensning.

Branchemæssig forskel på udgifter til forskellige miljøformål

Fødevareindustrien havde i absolutte tal de største direkte miljøbeskyttelsesudgifter med tæt på 1,1 mia. kr. i 2022. Heraf gik 44 pct. til miljøformålet spilde- og regnvandshåndtering. I den kemiske industri, hvor udgifterne udgjorde knap 700 mio., gik 37 pct. til dette formål og 39 pct. til affaldshåndtering og genindvinding. For olieraffinaderier mv. gik hovedparten af udgifterne, 43 pct., til beskyttelse af luftkvalitet og klima. Samlet anvendtes 13 pct. til anden/tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse, hvilket bl.a. omfatter foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand, støjbekæmpelse, beskyttelse af biodiversitet samt forskning i miljøbeskyttelse.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche og miljøformål. 2022*

 

Miljø-
beskyttelses
udgifter
i alt
 

Beskyttelse
af luft-
kvalitet
og klima
 

Spilde- og
regnvands-
håndtering

 

Affalds-
håndtering
og gen-
indvinding
 

Reduceret
energi- og
varme-
forbrug
 

Anden/
tværgående
aktivitet
vedr. miljø-
beskyttelse

 

mio. kr.

pct.

Erhverv i alt

4133

15

27

29

17

13

Råstofindvinding

114

16

47

10

4

24

Føde-, drikke- og tobaksvarer

1088

11

44

13

28

4

Tekstil- og læderindustri

40

8

15

45

30

5

Træ- og papirindustri, trykkeri

161

12

12

35

34

7

Olieraffinaderier mv.

105

43

19

7

12

19

Kemisk industri

696

8

37

39

2

14

Medicinalindustri

292

7

35

35

15

8

Plast-, glas- og betonindustri

328

23

14

34

16

13

Metalindustri

324

28

13

37

15

6

Elektronikindustri

69

12

16

23

14

33

Fremstilling af elektrisk udstyr

53

13

9

36

38

6

Maskinindustri

318

14

13

28

14

30

Transportmiddelindustri

47

15

15

40

26

6

Møbel og anden industri

158

13

11

48

20

8

Energi- og vandforsyning

340

21

6

34

12

27

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/mbu

Olieraffinaderier har højeste miljøbeskyttelsesudgifter pr. job

De direkte miljøbeskyttelsesudgifter udgør lidt over 13.000 kr. i gennemsnit pr. job i industrien, opgjort som beskæftigede i årsværk. De højeste udgifter er på olieraffinaderier med 150.000 kr. pr. job, hvilket skal ses i sammenhæng med, at branchen er meget kapitalintensiv i forhold til antal job. De næsthøjeste udgifter pr. job er inden for kemisk industri efterfulgt af råstofindvinding og energi og vandforsyning. I fødevareindustrien, industribranchen med det næsthøjeste antal job, var der miljøbeskyttelsesudgifter på knap 23.000 kr. pr. job. I maskinindustrien, som har flest job blandt de omhandlede brancher, var udgifterne til direkte miljøbeskyttelse knap 6.000 kr. pr. job.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter pr. job. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/mbu og www.statistikbanken.dk/fgf1

Industrien har også andre udgifter til miljøbeskyttelse

Virksomheder har ikke kun udgifter til direkte miljøbeskyttelse som opgjort i denne statistik. Mest konkret er der også betaling af forurenings-, energi- og transportafgifter som for de omhandlede brancher udgjorde et beløb på 4,3 mia. kr. i 2022, se www.statistikbanken.dk/MRS1. Hertil kan komme virksomhedernes ekstraudgifter ved køb af råvarer (fx certificerede) med bedre miljøegenskaber end standarden. Sådanne udgifter er der ikke statistiske opgørelser af.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2023 - Nr. 424

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2025

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at belyse de direkte miljøbeskyttelsesudgifter for brancher inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og forsyning. Statistikken er et krav i EU-forordninger inden for henholdsvis regnskabsstatistik og miljøøkonomiske regnskaber. Resultaterne er baseret på en dataindsamling blandt ca. 1.000 virksomheder med generelt mere end 50 ansatte, suppleret med en imputering for mindre virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation