Gå til sidens indhold

Færre ledige og flere på sygedagpenge i 2021

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2021

Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen eksklusiv SU-modtagere faldt med 5.800 fra 2020 til 2021. Dermed var der 750.600 offentligt forsørgede i 2021, ekskl. SU-modtagere. Det beskedne samlede fald fra 2020 til 2021 dækker over større bruttoforskydninger i undergrupperne. Nettoledigheden er faldet med 24.900, mens antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 8.500. Det samlede fald fra 2020 til 2021 er sket til trods for, at folkepensionsalderen har været gradvist stigende siden 2019.

Udviklingen for nettoledige og for sygedagpengemodtagere mv. målt i fuldtidsmodtagereKilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Flere personer på førtidspension, efterløn og fleksydelse i 2021

Fra 2020 til 2021 steg antallet af personer på førtidspension, efterløn og fleksydelse med hhv. 16.400, 3.500 og 200. En væsentlig årsag til den markante stigning i antallet af personer på førtidspension er, at personer på den nye seniorpensions- ordning fra 2020 også er inkluderet i posten 'førtidspension' i denne opgørelse.

Færre på passiv kontanthjælp, ledighedsydelse samt i jobafklaring

Fra 2020 til 2021 faldt antallet af personer på kontanthjælp, der hverken er ledige eller i aktivering, personer på ledighedsydelse samt personer i jobafklaring med hhv. 5.800, 2.000 og 2.700.

Lidt færre SU-modtagere

Fra 2020 til 2021 faldt antallet af SU-modtagere med 2.700 til 312.600 personer.

Fald i antallet af offentligt forsørgede mænd i 2021

Blandt de offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere faldt antallet af mænd med 5.800, mens antallet af kvinder steg med 100 fra 2020 til 2021. Herefter udgjorde mænd 42 pct. og kvinder 58 pct. af samtlige offentligt forsørgede ekskl. SU.

I løbet af 2021 modtog over 1,4 mio. personer offentlig forsørgelse

Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere. De 750.600 fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse i 2021 svarer således til, at der i løbet af 2021 var 1.422.400 personer, der i kortere eller længere tid modtog offentlig forsørgelse.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

 

2020

2021

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

322222

434114

756336

316383

434177

750560

Nettoledige i alt

60057

58815

118872

47519

46446

93965

Ledige dagpengemodtagere 

49919

51116

101035

40510

40999

81509

Ledige kontanthjælpsmodtagere

10138

7698

17837

7009

5447

12456

Feriedagpenge

1157

2354

3512

1166

1683

2849

Vejledning og opkvalificering i alt

10233

10424

20657

10023

10444

20467

Vejledning og opkvalificering (d)

1715

1792

3508

2484

2778

5262

Vejledning og opkvalificering (k)

7921

8274

16195

7021

7362

14382

Jobrettet uddannelse (d)

596

358

954

518

305

823

Støttet beskæftigelse i alt

38937

54516

93453

39127

55889

95016

Virksomhedspraktik(d)

820

1179

1999

629

867

1496

Virksomhedspraktik(k)

4295

4773

9068

3484

4099

7583

Nytteindsats (k)

449

221

669

211

101

311

Ansættelse med løntilskud (d)

654

784

1438

706

709

1415

Ansættelse med løntilskud (k)

1123

526

1649

837

404

1241

Jobrotation (d)

51

152

203

50

156

206

Jobrotation (k)

11

31

42

22

28

50

Fleksjob1

28883

45256

74138

30486

47881

78368

Skånejob1

2652

1594

4246

2702

1642

4345

Barselsdagpenge i alt

5734

45247

50981

5930

46049

51980

Tilbagetrækning i alt

117614

147656

265270

125708

159629

285337

Førtidspension2

98616

115376

213992

106002

124435

230437

Efterløn

18159

30161

48320

18839

32945

51784

Fleksydelse

839

2119

2958

868

2249

3116

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

88490

115102

203592

86909

114036

200945

Kontanthjælpsmodtagere3

36157

34731

70888

33455

31639

65094

Tilbud til udlændinge4

2316

3188

5504

2244

3232

5476

Revalideringsydelse

237

340

577

179

238

416

Ledighedsydelse

5764

10965

16729

5076

9643

14719

Sygedagpenge mv.5

31674

41825

73500

34684

47281

81965

Ressourceforløb 

7229

12998

20227

7126

12669

19795

Jobafklaringsforløb

5112

11055

16168

4146

9334

13481

SU-modtagere

136566

178707

315273

135250

177370

312620

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation, som over de seneste år, med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
3 Her indgår personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
4 Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.' Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk også fra og med første sygedag. Disse lempelser er i høj grad videreført ind i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Nyt fra Danmarks Statistik

13. april 2022 - Nr. 128

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation