Gå til sidens indhold

Markant fald i antallet af offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 3. kvt. 2021

I tredje kvartal faldt det samlede antal af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, med 17.500 til 743.800. Dette fald skyldtes i høj grad et fald i antallet af ledige, der ikke var i aktivering, på 18.900 til 84.700. Samtidig faldt antallet af sygedagpengemodtagere med 8.400 til 79.700, hvilket skal ses i lyset af suspenderingen pr. 1. juli 2021 af de lempeligere adgange til sygedagpenge, som har været gældende under COVID-19. Samtlige tal i denne artikel, er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Flere personer på feriedagpenge efter et år med den nye ferielovgivning

Efter overgang til den nye ferielov, hvor antallet af feriedagpengemodtagere helt naturligt faldt drastisk som følge af manglende ret til feriedagpenge, er antallet af feriedagpengemodtagere på vej tilbage. Fra andet til tredje kvartal steg antallet af feriedagpengemodtagere med 1.400 til 2.500.

Flere personer i støttet beskæftigelse

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer i virksomhedspraktik med 2.600 til 10.800, antallet af personer i fleksjob steg med 1.800 til 79.400, mens antallet af personer ansat med løntilskud steg med 700 til 2.900.

Flere personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

I løbet af tredje kvartal steg antallet af førtidspensionister med yderligere 3.200 til 233.100, mens antallet af efterlønsmodtagere steg med yderligere 700 til 52.800.

Færre personer på "passiv" kontanthjælp og færre på ledighedsydelse

I løbet af tredje kvartal faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er ledige eller aktiverede, med 3.100 til 63.500, mens antallet af personer på ledighedsydelse faldt med 1.600 til 13.800.

Flere personer i jobafklaringsforløb

I løbet af tredje kvartal steg antallet af personer i jobafklaringsforløb med 4.500 til 14.400, hvilket bør ses i sammenhæng med den tidligere nævnte suspendering af den lempeligere adgang til sygedagpenge fra og med 1. juli 2021.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

763207

765205

763731

761261

743787

Nettoledige i alt

123399

114048

121348

103529

84674

Ledige dagpengemodtagere

104857

98878

104826

89530

74254

Ledige kontanthjælpsmodtagere

18542

15170

16522

13999

10420

Feriedagpenge

4124

798

282

1121

2545

Vejledning og opkvalificering i alt

21419

21795

20882

20995

20386

Vejledning og opkvalificering (d)

4207

4668

5344

5679

5291

Vejledning og opkvalificering (k)

15991

16029

14572

14333

14297

Jobrettet uddannelse (d) 

1221

1099

966

983

798

Støttet beskæftigelse i alt

93140

96573

90547

92803

98109

Virksomhedspraktik(d)

2467

2384

741

1631

1976

Virksomhedspraktik(k)

8868

10094

5927

6525

8781

Nytteindsats (k)

643

677

119

293

435

Ansættelse med løntilskud (d)

1095

1830

1503

1140

1610

Ansættelse med løntilskud (k)

1379

1569

1292

1090

1298

Jobrotation (d)

121

250

217

191

131

Jobrotation (k)

27

55

40

50

35

Fleksjob1

74252

75364

76499

77570

79381

Skånejob1

4289

4349

4209

4315

4463

Barselsdagpenge2 i alt

51225

51385

52042

51649

52200

Tilbagetrækning i alt

269018

271705

278336

285155

289025

Førtidspension3

216514

219084

224677

229848

233051

Efterløn

49418

49624

50604

52093

52779

Fleksydelse

3085

2997

3055

3214

3195

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

200882

208902

200292

206008

196848

Kontanthjælpsmodtagere4

70904

68754

68823

66565

63503

Tilbud til udlændinge5

5621

5644

5696

5629

5321

Revalideringsydelse

550

508

471

437

410

Ledighedsydelse

17081

16119

16466

15338

13785

Sygedagpenge mv.6

71538

85400

77268

88065

79706

Ressourceforløb

20132

19883

20216

20025

19686

Jobafklaringsforløb

15056

12593

11353

9950

14438

SU-modtagere

318811

317456

315996

314570

313314

Anm.: De sæsonkorrigerede tal er fra og med foråret 2020 mere usikre end normalt pga. den atypiske udvikling i de faktiske tal, som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2021 gradvist flere 66-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, tilbud til udlændinge, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 For 3. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
4 Her indgår personer der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5 Her indgår personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
6 For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge. Disse lempelser er i høj grad blevet suspenderet pr. 1. juli 2021. For 3. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2021 - Nr. 455

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede