Gå til sidens indhold

Fald i europæiske arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger i EU og USA 2. kvt. 2021

I årets andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i Danmark mest med 3,2 pct. på årsbasis. Derefter fulgte USA med en næsten tilsvarende stigning i samme periode på 3,1 pct. Udviklingen i Danmark og USA står i skarp kontrast til udviklingen i de 27 EU-lande uden Storbritannien, hvor arbejdsomkostningerne faldt med 0,1 pct. i forhold til andet kvartal 2020. I de 19 lande, der deltager i Eurosamarbejdet, aftog arbejdsomkostningerne i andet kvartal endnu mere end i EU samlet set med 0,8 pct. Det skal bemærkes, at opgørelserne stadig i høj grad er påvirket af de nedlukninger af arbejdspladser, der skyldes en anden og for visse landes vedkommende også tredje bølge af udbrud af COVID-19 og de afledte effekter af de forskellige statslige hjælpepakker, med henblik på afdæmpning af den deraf følgende økonomiske krise. Opgørelserne er derfor fortsat forbundet med større usikkerhed end sædvanligt. Se også afsnittet om Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Hjemsendelse og hjælpepakker giver store udsving i arbejdsomkostningerne

Man bør være opmærksom på, at lande kan have meget høje stigninger i arbejdsomkostningerne pr. time som følge af hjemsendelser forårsaget af COVID-19. Det er tilfældet, hvor lønmodtagere ikke kan arbejde hjemmefra, men fortsat genererer løn- og andre arbejdsomkostninger for virksomhederne, der ikke nødvendigvis kompenseres fuldt ud ved hjælp af de respektive statslige hjælpepakker. Omvendt kan både tilbagevenden til arbejde og udbetalte kompensationer fra de statslige hjælpepakker til virksomheder bevirke et fald i arbejdsomkostningerne, da kompensationer skal indregnes som subsidier og derved de facto udgør en indtægt for virksomhederne.

Fortsat ingen tal for Storbritannien og stort fald i Tyskland

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. Der foreligger desværre ikke tal vedrørende første eller andet kvartal for Storbritannien, der forlod EU-samarbejdet 31. januar 2020. Stigningen på årsbasis i andet kvartal var blandt vores vigtigste samhandelspartnere højest i Sverige med 7,5 pct., der dermed lå langt over stigningen i Danmark. I Tyskland derimod aftog arbejdsomkostningerne pr. time med 0,5 pct. i forhold til andet kvartal 2020, og udviklingen i Tyskland er da også en væsentlig årsag til det samlede fald, der ses i EU samlet set og i Euroområdet.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU og hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere

 

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

pct.

EU-27 (uden Storbritannien)

3,4

4,1

1,3

-0,1

Euroområdet

3,1

4,3

1,1

-0,8

Danmark

2,3

1,8

2,6

3,2

Sverige

2,6

-4,6

1,5

7,5

Tyskland

3,2

3,8

1,3

-0,5

Storbritannien

5,5

22,6

..

..

Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Cypern med højest stigning i EU

Med en stigning på hele 18,0 pct. fra andet kvartal 2020 til andet kvartal i år, havde Cypern den klart højeste årlige stigning i arbejdsomkostningerne pr. time i EU efterfulgt af Rumænien, hvor arbejdsomkostningerne steg omkring halvt så meget med 9,7 pct. i samme periode. Derimod aftog arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis som nævnt i en række andre lande. I Italien faldt arbejdsomkostningerne mest med 8,2 pct. i andet kvartal, efterfulgt af Spanien med et fald på 4,6 pct. i samme periode.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 2. kvt. 2020 til 2. kvt. 2021Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter - i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks - også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 medfører øget usikkerhed

Man skal være opmærksom på, at udviklingen i arbejdsomkostninger pr. time er påvirket af COVID-19 i varierende grad i de enkelte lande, og data fra og med andet kvartal 2020 derfor skal tages med forbehold. Der er både forskelle i omfang, tidspunkt og håndtering af nedlukningen med hensyn til statslige hjælpepakker i de enkelte lande. De danske tal er således især i andet kvartal 2020 og i første kvartal 2021 kraftig påvirket af lønkompensationsordningen, der helt eller delvist kompenserer virksomhedernes lønudgifter i kombination med en kraftig reduktion af arbejdstid for de lønmodtagere, der var hjemsendt og ikke kunne arbejde fuldt ud.

Derudover kan nedlukningen have medført vanskeligheder i selve dataindsamlingen i visse lande. Der vil således også i de kommende måneder forventes revisioner i et større omfang end i en normal situation.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. september 2021 - Nr. 335

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Årsstigningerne viser ændringerne i de samlede arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i forhold til det tilsvarende kvartal året før. EU-totalen er sammenvejet med BNP-vægte. Tallene for landene i EU er baseret på EU-harmoniserede opgørelser og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de nationale lønindeks.
På trods af, at tallene er baseret på EU-harmoniserede opgørelser, er landenes årsstigninger ikke fuldt sammenlignelige, da der er visse forskelle i opgørelsesmetode mellem de enkelte lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation