Gå til sidens indhold

Industriens omsætning faldt i 2020

Industriens omsætning
848 mia. kr.
2020
-2,8 %
2019 til 2020

Industriens salg af varer (år) 2020

I 2020 faldt omsætningen i industrien inkl. råstofindvinding til 848 mia. kr., hvilket er et fald på 25 mia. kr. eller 2,8 pct. i forhold til 2019. Dette sker til dels pga. et fald på 12 mia. kr. i råstofindvinding, svarende til 43,4 pct. i forhold til 2019. Den samlede omsætning omfatter salg af egne varer og handelsvarer (dvs. varer fremstillet af andre) samt opstillings-, reparations- og lønarbejde for andre mv. Industriens omsætning ekskl. råstofindvinding er faldet med 13 mia. kr. til 833 mia. kr. i 2020 svarende til en nedgang på 1,5 pct. i forhold til 2019.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætningKilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Faldet i omsætningen i råstofindvinding fortsætter i 2020

Omsætningen i branchegruppen råstofindvinding faldt med 43,4 pct. fra 2019 til 2020. Faldet hænger i høj grad sammen med historisk lavt prisniveau på råolie i foråret 2020 oven på en længere periode med stigende olieproduktion og lav efterspørgsel, se noteringen på Brent. Dertil har COVID-19 pandemien generelt medført et betydeligt fald i transport og dermed forbrug, som har haft påvirkning på de fleste økonomier.

Fald i ni ud af tolv industribranchegrupper

Fra 2019 til 2020 faldt omsætningen i ni ud af tolv branchegrupper. De største fald var i kemisk industri og olieraffinaderier mv. med 12,5 pct. og transportmiddelindustri med 11,0 pct. Af de tre industrier med omsætningsvækst fra 2019 til 2020 var den største stigning i medicinalindustri med 8,6 pct.

Maskinindustri og føde-, drikke- og tobaksvareindustri er størst

De to branchegrupper maskinindustri samt føde-, drikke- og tobaksvareindustri var i 2020 de to største målt på andelen af den samlede omsætning og beskæftigelse. De to grupper stod i alt for 43,8 pct. af den samlede omsætning og for 37,1 pct. af industribeskæftigelsen.

Store brancheforskelle i omsætningen pr. medarbejder

Især branchegruppen medicinalindustri tegnede sig for en relativt større andel af industriens omsætning end af de beskæftigede i industrien i 2020. Branchen havde en omsætningsandel på 16,3 pct., men kun 8,0 pct. af de beskæftigede. I modsatte ende af spektret lå metalindustri, som stod for 6,4 pct. af industriens omsætning og 12,8 pct. af de beskæftigede.

Beskæftigelse og omsætning i industrien fordelt efter branchegruppe. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6. Andel af beskæftigede er beregnet ud fra samlet antal beskæftigede i 2018 fra www.statistikbanken.dk/atr118

Størst varesalg i kemikalier, maskiner og transportmidler samt fødevarer

Virksomheder inden for industri og råstofindvending solgte i 2020 egne varer for 645 mia. kr. Kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. omfatter medicin, udgjorde den største del af varesalget med 25,8 pct. Herefter fulgte maskiner og transportmidler, som bl.a. omfatter vindmøller, der udgjorde 22,1 pct., og føde-, drikke- og tobaksvarer, der udgjorde 21,7 pct. af det samlede varesalg i 2020.

Første nedgang i industriens omsætning siden finanskrisen

Nedgangen i industriens omsætning i 2020 er den første siden finanskrisen. I forhold til 2008, som var højdepunktet før finanskrisen, er omsætningen inklusive råstofindvending dog steget 13,3 pct. For industrien alene har der været en vækst på 23,2 pct. Fremgangen skyldes især en stor vækst i medicinalindustrien, der siden 2008 har haft en fremgang på 217,4 pct., en stigning fra 43 mia. kr. til 136 mia. kr. Derudover var der markant fremgang for møbel og anden industri mv. på 53,6 pct., maskinindustri på 44,7 pct. og elektronikindustri 23,1 pct. i samme periode. Dette på trods af tilbagegang i de respektive industrier i perioden 2019 til 2020.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætning efter branche

 

Faktiske tal

Ændring

 

2008

2018

2019

2020

2019-2020

2008-2020

 

mia. kr.

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

748,4

829,3

872,9

848,2

-2,8

13,3

Råstofindvinding

72,4

30,5

26,7

15,1

-43,4

-79,1

Industri i alt

676,0

798,8

846,2

833,1

-1,5

23,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

165,0

172,6

175,9

178,3

1,3

8,0

Tekstil- og læderindustri

9,7

9,5

9,8

9,1

-6,9

-6,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

41,4

27,0

25,3

25,2

-0,3

-39,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

74,1

83,1

82,4

72,1

-12,5

-2,8

Medicinalindustri

42,8

116,6

125,1

135,8

8,6

217,4

Plast-, glas- og betonindustri

50,0

44,0

44,1

45,0

2,0

-10,0

Metalindustri

58,5

53,5

55,7

52,9

-5,0

-9,6

Elektronikindustri

26,0

32,2

33,3

32,0

-4,0

23,1

Fremstilling af elektrisk udstyr

19,1

20,4

19,6

19,0

-3,3

-0,6

Maskinindustri

128,7

165,1

196,0

186,2

-5,0

44,7

Transportmiddelindustri

17,4

11,9

12,3

11,0

-11,0

-36,8

Møbel og anden industri mv.

43,3

62,9

66,6

66,5

-0,2

53,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6

Store forskelle i andele i salget af nogle varegrupper fra 2008 til 2020

I 2008 udgjorde virksomhedernes salg af egne varer 649 mia. kr. Dermed er virksomhedernes salg af egne varer faldet med 0,7 pct. i perioden, målt i løbende priser. Sammenlignes fordelingen af varer i 2020 med fordelingen i 2008, er der især sket en udvikling inden for varegrupperne brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer og kemikalier og kemiske produkter.

I 2008 udgjorde varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer 18,9 pct. af salget inden for industri og råstofindvinding. Den andel faldt til 6,3 pct. i 2020, hvoraf 74,7 pct. af denne varegruppe er rå mineralolier og produkter heraf. Dette skal derfor ses i lyset af den faldende udvikling i råolieprisen siden 2008. Den omvendte udvikling ses for varegruppen kemikalier og kemiske produkter, der i 2008 udgjorde 11,9 pct. af salget. I 2020 var den andel mere end fordoblet til 25,8 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter stod i 2020 for 70,6 pct. af denne varegruppe.

Fra 2008 til 2020 steg salget af medicinske og pharmaceutiske produkter fra 42 mia. kr. til 117 mia. kr. Denne meget store stigning er primært drevet af fremgang i eksporten til især USA og Kina fra 7 mia. kr. i 2008 til 59 mia. kr. i 2020. Samlet steg eksporten af denne varegruppe fra 41 mia. kr. i 2008 til 136 mia. kr. i 2020, se www.statistikbanken.dk/uhv7. Denne udvikling kan ikke direkte sammenlignes med udviklingen i branchegruppen medicinalindustri. Dette skyldes, at salg af medicinske og pharmaceutiske produkter kan forekomme i flere forskellige brancher, ligesom virksomheder tilhørende medicinalindustri kan have salg af egne varer, som ikke ligger i denne varegruppe.

Industriens salg af egne varerKilde: www.statistikbanken.dk/varer3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstraordinære revisioner for årene 2018 til 2020

Danmarks Statistik har i 2020 udført et omfattende arbejde med at kvalitetssikre indberetningerne fra de største virksomheder. Dette har medført nogle ekstraordinære revisioner for årene 2018 til 2020. Omvendt har COVID-19 pandemien betydet, at statistikken er baseret på færre indberetninger end normalt. De manglende indberetninger er i stedet estimeret, og opgørelsen af industriens salg på detaljeret vareniveau er derfor behæftet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden vurderes dog til at være lille og ikke noget, der påvirker det samlede billede.

Industriens omsætning
848 mia. kr.
2020
-2,8 %
2019 til 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2021 - Nr. 68

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation