Gå til sidens indhold

Firmaernes overskud faldt i 2019

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2019

Firmaerne i regnskabsstatistikken for private byerhverv havde i 2019 samlet set et resultat før selskabsskat, som var 149 mia. kr. lavere end året før, hvilket svarer til et fald på 27 pct. Faldet følger en ekstraordinært stor stigning i 2018 på 193 mia. kr., som især skyldtes frasalg og omstruktureringer i den danske del af enkelte betydende globale koncerner. Resultatet før selskabsskat var på 407 mia. kr. i 2019, og faldet består af en nedgang i det ordinære resultat på 49 mia. kr. til 322 mia. kr., og et fald i de finansielle nettoindtægter fra 185 mia. kr. til 85 mia. kr. De største absolutte fald i resultatet før skat var inden for industri og forsyning med 88 mia. kr. og inden for råstofindvinding med 65 mia. kr.

Resultat før selskabskatKilde: www.statistikbanken.dk/regn5 og regn5a

Fald i egenkapitalens forrentning fra 18 pct. til 12 pct.

Næsten alle brancher havde et fald i egenkapitalens forrentning (dvs. resultatet efter selskabsskat som andel af egenkapitalen) i 2019 i forhold til 2018. Samlet faldt forrentningen fra 18 pct. til 12 pct. De to hovederhverv med den største forrentning var også de eneste hovederhverv med en stigende forrentning. Det drejer sig om handel med en forrentning på 17 pct. i 2019 mod 16 pct. året før og bygge og anlæg med 20 pct. i 2019 mod 19 pct. året før.

Værditilvæksten er uændret

Firmaernes værditilvækst på 1.179 mia. kr. var samlet set stort set uændret fra 2018 til 2019. Mere detaljerede tal viser, at værditilvæksten steg i de fleste hovederhverv, og at de eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var råstofindvinding med et fald på 75 pct. til 18 mia. kr., og ejendomshandel og udlejning med et fald på 2 pct. til 73 mia. kr. De markante fald inden for råstofindvinding, både hvad angår resultatet før selskabsskat, egenkapitalens forrentning og værditilvæksten, er alle kraftigt påvirket af, at der inden for én større koncern dels var en brancheændring i 2019, og dels var et frasalg af aktivitet i år 2018.

Nettoinvesteringerne steg med 9 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) steg med 9 pct., svarende til 15 mia. kr. i forhold til året før. Det bragte nettoinvesteringerne op på 178 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 42 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 14 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg


 

Han-
del 

Trans-
port 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2019 

I alt
2018 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

31

1320

302

1436

466

68

205

126

405

4361

4229

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

15,9

60,8

56,9

74,9

33,7

26,1

32,3

21,1

31,7

56,2

55,7

Løn, pension mv.

13,2

12,9

24,6

10,6

12,3

32,6

29,8

8,6

34,3

15,8

15,7

Andre ordinære

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omkostninger

49,5

16,9

11,8

11,1

50,4

36,2

33,3

25,8

25,4

20,6

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

21,4

9,4

6,7

3,4

3,6

5,0

4,6

44,5

8,7

7,4

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

6,5

1,6

0,0

1,4

-1,7

-0,5

1,4

1,1

11,4

2,0

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selskabsskat

27,8

11,1

6,7

4,8

1,9

4,5

6,0

45,6

20,0

9,3

13,1

 

mia. kr.

Aktiver i alt

130

1756

215

831

534

64

314

1192

1335

6373

6120

Investeringer, netto

7

75

5

16

25

2

23

10

16

178

164

 

pct.

Værditilvækst

58,0

26,3

32,9

15,4

24,2

40,7

43,3

58,0

46,9

27,0

27,9

Bruttoavance

81,6

37,9

41,3

23,8

65,6

73,2

66,6

69,6

66,5

41,9

41,8

Soliditetsgrad

47,1

44,8

34,5

40,6

24,6

36,3

43,6

43,6

57,1

44,5

47,6

Overskudsgrad1

21,5

9,3

5,8

3,4

3,3

3,6

3,4

44,3

6,3

6,8

8,2

Egenkapitalens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrentning1

13,5

15,7

19,9

17,3

6,0

5,7

4,9

9,9

8,3

11,8

17,7

Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/regn5 og regn5a

Nyt fra Danmarks Statistik

16. april 2021 - Nr. 142

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

For regnskabsåret 2018 blev der udsendt et spørgeskema til en stikprøve på ca. 8.000 firmaer inden for det private erhvervsliv, herunder til alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Fra 2014 er branchedækning udvidet til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer. Bemærk at statistikken kun omfatter markedsaktivitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Fra 2017 er der ud over data fra firmaer i stikprøven og data fra SKAT også anvendt data fra virksomhedernes officielle årsrapporter i elektronisk XBRL-format. 
Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi