Gå til sidens indhold

Flere offentligt forsørgede i 2020

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2020

Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen er steget med 52.600 fra 2019 til 2020, hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere. Dermed var der 754.500 offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere i 2020. Stigningen skyldes især COVID-19. Derudover har det haft betydning, at folkepensionsalderen har været gradvist stigende siden 2019. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere. I alt var der 1.460.300 personer i 2020, eksklusive SU-modtagere, der i kortere eller længere tid modtog offentlig forsørgelse.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderenKilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Flere nettoledige, flere sygedagpengemodtagere og flere førtidspensionister

Fra 2019 til 2020 steg antallet af nettoledige med 32.700 til 118.900 personer, svarende til en stigning på 38 pct. Samtidig steg antallet af personer på sygedagpenge mv. med 16.500 til 72.800, svarende til en stigning på 29 pct., mens antallet af førtidspensionister steg med 10.200 til 213.600 personer, svarende til en stigning på 5 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering og færre i støttet beskæftigelse

Fra 2019 til 2020 faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering  med 5.100 til 20.600, svarende til et fald på 20 pct. Samtidig faldt antallet af personer i støttet beskæftigelse  med 7.000 til 93.000, svarende til et fald på 7 pct. Disse fald i såvel aktiveringsomfanget som i antallet af støttet beskæftigede kan til dels tilskrives, at landets jobcentre som følge af COVID-19 har været delvist nedlukkede i store perioder af 2020.

Lidt færre SU-modtagere

Fra 2019 til 2020 er antallet af SU-modtagere faldet med 3.900 til 315.600 personer, svarende til et fald på 1 pct.

Flere kvinder end mænd modtager offentlig forsørgelse

Af de offentligt forsørgede under folkepensionsalderen var 57 pct. kvinder i 2020, både med og uden SU-modtagere.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

 

2019

2020

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

295264

406633

701896

321412

433127

754539

Nettoledige i alt

41803

44342

86145

60044

58808

118853

Ledige dagpengemodtagere 

33525

37462

70987

49909

51113

101023

Ledige kontanthjælpsmodtagere

8278

6880

15158

10135

7695

17830

Feriedagpenge

1338

2457

3795

1156

2353

3509

Vejledning og opkvalificering i alt

12358

13334

25693

10227

10416

20643

Vejledning og opkvalificering (d)

1672

1924

3596

1715

1795

3510

Vejledning og opkvalificering (k)

10187

11045

21232

7916

8264

16179

Jobrettet uddannelse (d)

500

365

865

596

357

954

Støttet beskæftigelse i alt

42187

57886

100073

38699

54342

93041

Virksomhedspraktik(d)

1356

2088

3445

820

1179

1999

Virksomhedspraktik(k)

6772

7548

14320

4283

4750

9032

Nytteindsats (k)

703

377

1080

449

220

669

Ansættelse med løntilskud (d)

876

1075

1950

654

784

1439

Ansættelse med løntilskud (k)

1835

855

2690

1392

669

2062

Jobrotation (d)

61

196

257

51

152

203

Jobrotation (k)

17

34

51

11

31

42

Fleksjob1

28198

44261

72459

28911

45295

74206

Skånejob1

2370

1453

3822

2129

1262

3390

Barselsdagpenge i alt

5486

44544

50030

5708

45125

50833

Tilbagetrækning i alt

112230

139531

251760

117407

147463

264870

Førtidspension2

93944

109436

203380

98406

115176

213582

Efterløn

17456

28073

45529

18162

30169

48330

Fleksydelse

829

2022

2851

839

2119

2958

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

79862

104538

184400

88170

114620

202790

Kontanthjælpsmodtagere3

34839

34511

69350

36094

34713

70806

Tilbud til udlændinge4

2027

3002

5030

2358

3197

5555

Revalideringsydelse

314

449

763

244

347

591

Ledighedsydelse

5032

9481

14513

5760

10962

16721

Sygedagpenge mv.5

24632

31689

56321

31398

41398

72796

Ressourceforløb 

7178

13035

20213

7232

12992

20224

Jobafklaringsforløb

5840

12371

18211

5085

11012

16097

SU-modtagere

139222

180225

319447

136739

178822

315562

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Tallene for det nyeste år er typisk lettere underopdaterede og ventes opdateret ved fremtidige offentliggørelser af statistikken.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
3 Her indgår personer der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
4 Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk også fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Nyt fra Danmarks Statistik

19. april 2021 - Nr. 143

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation