Gå til sidens indhold

Lidt færre modtagere af offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2021

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, med 3.500 til 758.600. Fra fjerde kvartal 2019 til andet kvartal 2020 var der, i høj grad på grund af COVID-19, en kraftig stigning i det samlede antal offentligt forsørgede under folkepensions-alderen, eksklusive SU-modtagere, på 64.300 til 770.000. Siden andet kvartal 2020 er dette antal faldet med i alt 11.400. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Flere nettoledige og fortsat meget få feriedagpengemodtagere

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 steg antallet af nettoledige med 6.900, svarende til en stigning på 6 pct. Samtidig faldt antallet af feriedagpengemodtagere endnu en gang, til nu 300, hvilket hænger sammen med overgangen til samtidighedsferie som en del af den nye ferielov.

Færre i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og i jobafklaring

Det seneste kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.200 til 20.500. Virksomhedspraktik faldt med 5.700 personer til 6.600, mens jobafklaringsforløb faldt med 1.300 personer til 11.100.

Færre sygedagpengemodtagere

Det seneste kvartal faldt antallet af sygedagpengemodtagere med 8.400 til 76.000. Antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat højt, og det sæsonkorrigerede fald, skal også ses i lyset af den voldsomme stigning i antallet af sygedagpengemodtagere fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, se fodnote 5 til tabellen.

Flere førtidspensionister og lidt færre SU-modtagere

Det seneste kvartal steg antallet af førtidspensionister med 6.300 til 224.300, og antallet af SU-modtagere faldt med 1.500 til 316.300.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

722578

769961

763334

762011

758554

Nettoledige i alt

95213

142941

123273

114272

121206

Ledige dagpengemodtagere

80392

119651

104937

99208

104507

Ledige kontanthjælpsmodtagere

14822

23290

18336

15065

16699

Feriedagpenge

3522

2823

4862

636

280

Vejledning og opkvalificering i alt

21812

17576

21557

21740

20524

Vejledning og opkvalificering (d)

3033

2249

4184

4625

5333

Vejledning og opkvalificering (k)

17916

14654

16202

16020

14216

Jobrettet uddannelse (d) 

863

674

1171

1095

975

Støttet beskæftigelse i alt

98088

85489

92866

96004

90072

Virksomhedspraktik(d)

2820

444

2465

2333

740

Virksomhedspraktik(k)

11834

5724

8871

9930

5865

Nytteindsats (k)

972

384

642

676

117

Ansættelse med løntilskud (d)

1766

989

1130

1900

1433

Ansættelse med løntilskud (k)

2546

1838

1774

2119

1909

Jobrotation (d)

249

192

121

250

216

Jobrotation (k)

53

33

27

55

40

Fleksjob1

74315

72473

74465

75447

76589

Skånejob1

3533

3411

3371

3292

3162

Barselsdagpenge i alt

50932

50401

51224

51303

51225

Tilbagetrækning i alt

254123

265481

269818

269918

275742

Førtidspension2

207322

212565

216283

218036

224332

Efterløn

44042

49927

50449

48886

48355

Fleksydelse

2758

2988

3085

2997

3055

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

198888

205251

199735

208137

199505

Kontanthjælpsmodtagere3

69515

74755

70504

68744

68920

Tilbud til udlændinge4

5185

5640

5562

5614

5775

Revalideringsydelse

657

625

561

520

486

Ledighedsydelse

15637

18219

17007

16058

16570

Sygedagpenge mv.5

68586

67454

70918

84746

76351

Ressourceforløb

20272

20497

20171

20009

20294

Jobafklaringsforløb

19038

18062

15012

12448

11108

SU-modtagere

313008

312116

319110

317789

316327

Anm.: De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med forråret 2020 mere usikre end normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i 'aktivering', der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
3 Her indgår personer der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
4 Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige..
5 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk også fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2021 - Nr. 232

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. september 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede