Gå til sidens indhold

Færre ledige men flere på sygedagpenge

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 4. kvt. 2020

Fra tredje til fjerde kvartal 2020 forblev antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, nogenlunde uændret på 761.100. Antallet af nettoledige, dvs. ledige ikke-aktiverede modtagere af dagpenge eller kontanthjælp, faldt med 8.900 fra tredje til fjerde kvartal. Omvendt steg antallet af sygedagpengemodtagere mv. med 13.300, hvilket skal ses i lyset af, at der ifm. COVID-19 har været en lettere adgang til sygedagpenge allerede fra første sygedag. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Markant fald i antallet af feriedagpengemodtagere pga. den nye ferielov

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af feriedagpengemodtagere med 4.300, svarende til et fald på 87 pct., hvilket hænger sammen med overgangen til den nye ferielov, der gav meget begrænset mulighed for at optjene feriedagpenge til afholdelse i perioden fra og med september 2020.

Flere i støttet beskæftigelse

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af personer i løntilskud med 1.200 til 4.100. Antal personer i virksomhedspraktik steg med 1.100 til 12.400, mens antallet af personer i fleksjob steg med 800 til 75.300.

Færre i jobafklaring, på "passiv" kontanthjælp og på ledighedsydelse

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af personer i jobafklaring med 2.600 til 12.400. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige, faldt med 2.000 til 68.500, mens antallet af personer på ledighedsydelse faldt med 900 til 16.000 i fjerde kvartal 2020.

Lidt færre SU-modtagere

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 1.300 til 318.000. Dette niveau er dog stadig 4.900 højere, end da COVID-19 ramte Danmark i første kvartal 2020.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

706176

724274

768774

761849

761114

Nettoledige i alt

88777

95279

143292

122901

114049

Ledige dagpengemodtagere

73985

80392

120041

104682

98994

Ledige kontanthjælpsmodtagere

14792

14887

23251

18219

15055

Feriedagpenge

3621

3380

2841

4904

629

Vejledning og opkvalificering i alt

23150

21741

17595

21632

21795

Vejledning og opkvalificering (d)

3198

2871

2333

4401

4579

Vejledning og opkvalificering (k)

19102

18032

14551

16090

16101

Jobrettet uddannelse (d) 

850

838

711

1141

1115

Støttet beskæftigelse i alt

100779

98204

85399

92812

96028

Virksomhedspraktik(d)

3508

2824

444

2463

2328

Virksomhedspraktik(k)

13651

11809

5649

8826

10035

Nytteindsats (k)

1114

972

384

642

677

Ansættelse med løntilskud (d)

1872

1838

1003

1095

1839

Ansættelse med løntilskud (k)

2556

2510

1778

1773

2233

Jobrotation (d)

313

249

192

121

249

Jobrotation (k)

65

53

33

27

54

Fleksjob1

74018

74422

72515

74505

75336

Skånejob1

3681

3526

3401

3360

3277

Barselsdagpenge i alt

50321

50927

50387

51166

50845

Tilbagetrækning i alt

253049

255804

263873

268962

270707

Førtidspension2

205327

207329

212568

216285

218036

Efterløn

45002

45716

48316

49592

49674

Fleksydelse

2720

2758

2988

3085

2997

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

186480

198939

205388

199473

207061

Kontanthjælpsmodtagere3

69071

69573

74796

70438

68465

Integrationsydelse4

5094

5208

5683

5609

5648

Revalideringsydelse

705

659

629

566

526

Ledighedsydelse

15074

15660

18304

16942

16000

Sygedagpenge mv.5

57566

68534

67425

70754

84079

Ressourceforløb

20200

20269

20492

20166

19973

Jobafklaringsforløb

18770

19035

18060

14997

12369

SU-modtagere

314999

313094

312293

319270

317977

Anm.: De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med forråret 2020 mere usikre end normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i 'aktivering', der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk også fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2021 - Nr. 93

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation