Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Moderat BNP vækst i fjerde kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,6 %
3. kvt. 2020 - 4. kvt. 2020
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
3. kvt. 2020 - 4. kvt. 2020

BNP-indikator 4. kvt. 2020

BNP-indikatoren peger på en stigning i det sæsonkorrigerede reale BNP på 0,6 pct. i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal. Væksten trækkes især op af en fremgang i industriens produktion. Det skal sammenholdes med, at dansk økonomi igen blev ramt af en delvis nedlukning i december. Beskæftigelsesindikatoren peger på en stigning i beskæftigelsen på 0,3 pct. i fjerde kvartal. Usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig bl.a. som følge af en udsættelse af Firmaernes køb og salg for december 2020. Se mere nedenfor og under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelse - fremskrevet med indikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Ekstraordinær usikkerhed i beregningen af serviceerhverv

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg december 2020, som var planlagt til offentliggørelse 12. februar, og som er én af hovedkilderne til BNP-indikatoren, er blevet udsat til 24. februar, se mere på emnesiden for Firmaernes køb og salg. Opgørelsen af udviklingen inden for de markedsmæssige tjenesteerhverv er derfor mere usikker end normalt, idet det kun har været muligt at anvende en foreløbig intern version af Firmaernes køb og salg for december måned. Derfor er der i denne version lagt mere vægt på andre indikatorer end normalt. Disse er bl.a. Detailomsætningsindekset og kreditkortdata, som kan findes i eksperimentel statistik.

Tidligt skøn over årsvæksten for 2020

Med offentliggørelsen af BNP-indikatoren for fjerde kvartal kan et tidligt skøn for væksten for hele året 2020 beregnes til minus 3,7 pct. BNP-indikatoren giver alene et bud på BNP-væksten for fjerde kvartal. Reviderede oplysninger for årets første tre kvartaler af 2020 bliver først indarbejdet i næste version af nationalregnskabet, der udkommer 26. februar 2020.

Dansk økonomi i internationalt perspektiv

BNP-indikatorens moderate stigning i fjerde kvartal står i kontrast til et faldende BNP for EU som helhed på 0,5 pct. I USA voksede BNP derimod med 1,0 pct. i fjerde kvartal. Årsvæksten for det danske BNP skønnes på nuværende tidspunkt til minus 3,7 pct. Årsvæksten i EU og USA var på hhv. minus 6,4 pct. og minus 2,3 pct. Nye tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres 16. februar kl. 11.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier og sæsonkorrigeretKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstra usikkerhed pga. COVID-19

BNP-indikatoren er denne gang påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19 pandemien:  

Firmaernes køb og salg for december 2020, der er en vigtig kilde bag de markedsmæssige tjenesteerhverv, blev ikke offentliggjort som planlagt 12. februar. Derfor er der kun anvendt en intern leverance for december måned i kombination med de seneste offentliggjorte tal for oktober og november. Se evt. mere i afsnittet Øget usikkerhed i beregningen af serviceerhverv.
Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, men det må forventes, at der er væsentlige ændringer for nogle erhverv pga. COVID-19 følgerne. For de erhverv, der er særligt påvirket af nedlukninger, er der foretaget nye skøn på forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tager højde for lav omsætning som følge af nedlukning, mens omkostningerne i langt mindre omfang har kunnet reduceres.
Den reale udvikling i Offentlige forvaltning og service for fjerde kvartal 2020 er beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af kvartalsvise oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode). I den nuværende situation har den europæiske statistikmyndighed, Eurostat, anbefalet at korrigere den reale udvikling beregnet på inputmetoden for hjemsendte offentlig ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra. Der findes endnu kun relativt usikre data for dette, og de korrektioner, der kan foretages på den baggrund, afspejler ikke de forventninger, der er til outputmetodens resultater. Derfor er der korrigeret på baggrund af nogle grove antagelser baseret på en vurdering af nedlukningens længde og omfang på udvalgte områder. Af samme grund kan der forventes større revisioner i takt med at nyt kildemateriale bliver tilgængeligt.
De forskellige støtteordninger, der er vedtaget i forbindelse med COVID-19, fylder beløbsmæssigt meget, men vurderes generelt ikke at påvirke den direkte opgørelse af BNP. Læs mere herom og andre forhold i forbindelse med COVID-19 i arbejdspapirer på dst.dk/knr.

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,6 %
3. kvt. 2020 - 4. kvt. 2020
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
3. kvt. 2020 - 4. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2021 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation