Gå til sidens indhold

Produktionen i industrien steg i marts

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,0 %
Februar 2021 til marts 2021

Industriens produktion og omsætning marts 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg med 5,0 pct. i marts, hvilket er det højeste niveau siden december 2018. Det skal dog understreges, at produktionen svinger meget på månedsbasis, men set over hele første kvartal 2021, så steg produktionen med 6,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Stigningen i produktionen var bredt funderet

Produktionen steg i ti ud af tolv underbrancher i marts. Dermed var den samlede stigning i produktionen i industrien bredt funderet. Det var branchen plast-, glas- og betonindustri, som med en stigning i produktionen på 14,3 pct., havde den procentvis største stigning. De eneste to brancher med fald i produktionen var træ- og papirindustri, trykkerier og elektronikindustri.

Den danske industri klarer sig godt internationalt

Industriproduktionen i Danmark lå i marts 2021 5,5 pct. over niveuet for februar 2020, før COVID-19 for alvor ramte Europa og USA. Til sammenligning lå industriproduktionen i USA 2 pct. under nivauet for februar 2020. Sverige, Tyskland, det samlede EU-27 (uden Storbritannien) og Storbritannien har ikke udgivet data for industriproduktionen for marts ved udarbejdelsen af denne opgørelse. Men industriproduktionen i Sverige lå i februar 2021 1,8 pct. over niveauet for februar 2020. I Tyskland lå produktionen i febrar 2021 6,0 pct. under februar 2020, mens det samlede EU-27 (uden Storbritannien) og Storbritannien lå hhv. 1,2 og 4,2 pct. under.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org

Stigning i omsætningen i marts

Industriens samlede omsætning steg med 6,0 pct. fra februar til marts, og lå i første kvartal 2021 4,9 pct. over omsætningen i forrige kvartal. Omsætningen steg 5,1 pct. på eksportmarkedet og 7,6 pct. på hjemmemarkedet i marts. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.
- marts

Marts
 

Jan.
- marts

Marts
 

Jan.
- marts

Marts
 

Jan.
- marts

Marts
 

Jan.
- marts

Marts
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,8

5,4

1,0

8,9

3,5

6,0

12,6

4,1

6,0

5,0

Omsætning2

I alt

6,6

-0,5

0,1

5,8

4,7

5,0

5,1

7,9

4,9

6,0

 

Eksport

3,9

0,5

0,1

2,4

6,5

0,5

6,9

8,0

5,3

5,1

 

Hjemme

13,6

-3,1

0,1

8,9

3,0

9,2

0,4

7,6

4,3

7,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 2,3 pct. i januar og faldt 2,1 pct. i februar. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 1,2 procentpoint i januar og nedjusteret med 1,1 procentpoint i februar. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for marts 2021 bliver offentliggjort 10. maj.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2021

 

 

2020

2021

Okt.-dec./
jan.-marts

Feb./
marts

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Marts

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

107,8

116,5

117,9

120,6

118,1

124,0

6,0

5,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

107,3

108,0

111,0

115,8

109,9

117,1

5,1

6,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

107,9

106,4

124,9

102,0

102,0

110,4

-7,3

8,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

86,7

99,0

95,9

96,0

101,3

96,9

4,5

-4,3

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,5

130,8

131,3

111,6

112,0

119,5

-12,4

6,7

Medicinalindustri

20,1

96,2

131,6

151,2

142,8

144,8

149,5

15,3

3,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,6

112,0

110,0

110,7

109,6

125,3

3,6

14,3

Metalindustri

8,7

98,1

98,7

100,1

104,9

104,9

109,3

7,5

4,2

Elektronikindustri

6,0

117,6

127,6

116,9

134,5

121,1

120,4

3,8

-0,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

101,1

104,0

99,1

111,1

115,5

123,2

15,0

6,7

Maskinindustri

14,0

105,4

110,7

99,5

104,9

100,5

103,1

-2,2

2,6

Transportmiddelindustri

1,5

115,0

113,7

110,5

115,7

110,1

118,7

1,6

7,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

124,7

119,5

115,1

135,2

128,3

138,4

11,9

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

113,6

118,1

107,8

116,8

109,7

115,6

0,8

5,4

Mellemproduktindustri

26,7

109,1

113,8

114,5

108,9

111,0

120,9

1,0

8,9

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,0

104,9

109,8

109,5

107,9

114,4

3,5

6,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

102,9

118,7

129,4

131,3

129,4

134,7

12,6

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,8

112,7

109,5

115,1

111,4

117,6

3,3

5,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

108,4

117,4

120,1

122,8

120,9

127,1

7,2

5,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,0 %
Februar 2021 til marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2021 - Nr. 172

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation