Gå til sidens indhold

Industriens produktion startede året med at stige

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
December 2020 til januar 2021

Industriens produktion og omsætning januar 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg med 2,0 pct. i januar 2021. Produktionen svinger meget på månedsbasis, men set over perioden november 2020 - januar 2021, så steg produktionen med 5,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Pæne stigninger i elektronikindustri samt møbler og anden industri

Produktionen i de to brancher elektronikindustri samt møbler og anden industri steg med hhv. 19,2 pct. og 17,9 pct. i januar 2021. Med en samlet vægt i det samlede produktionsindeks på 19,0 pct. var de således hovedårsagen til den samlede stigning. For begge brancher gælder det dog, at stigningerne kommer efter et fald i december. Set over perioden november 2020 - januar 2021 i forhold til de foregående tre måneder, så steg produktionen i elektronikindustri med 6,8 pct., mens produktionen var uændret for møbler og anden industri.

Fald i tekstil- og læder-, medicinal- samt kemisk industri og olieraffinaderier

Den lille branche tekstil- og læderindustri havde i januar 2021 et fald på hele 19,7 pct. i produktionen, men da branchen alene vægter 1,1 pct. i det samlede indeks, så betyder det ikke meget for den samlede udvikling. Brancherne kemisk industri og olieraffinaderier samt medicinalindustri havde et fald i produktionen på hhv. 14,9 pct. og 6,2 pct. i januar 2021. Samtidigt vægter de hhv. 7,1 pct. og 20,1 pct. i det samlede indeks og var demed med til at dæmpe udviklingen i det samlede indeks. Set over perioden november 2020 til januar 2021 i forhold til de foregående tre måneder, så steg produktionen med 3,9 pct. i tekstil- og læderindustri. og 19,0 pct. i medicinalindustri, mens produktionen faldt med 3,0 pct. i kemisk industri og olieraffinaderier.

Fald i omsætningen i januar

Industriens samlede omsætning faldt med 1,3 pct. fra december 2020 til januar 2021, men lå i perioden november 2020 - januar 2021 2,7 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 2,5 pct. på eksportmarkedet og steg 1,1 pct. på hjemmemarkedet i januar. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Januar 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,0

10,7

1,3

-5,0

4,9

-0,5

9,6

-0,5

5,0

2,0

Omsætning2

I alt

5,6

3,9

-0,8

-3,2

4,4

2,3

2,0

-5,3

2,7

-1,3

 

Eksport

7,6

0,6

2,5

-2,0

9,1

4,9

4,2

-6,5

5,6

-2,5

 

Hjemme

0,8

13,0

-3,7

-4,3

0,4

-0,2

-3,5

-2,0

-2,2

1,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 7,7 pct. i november 2020 og 1,2 pct. i december 2020. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i november 2020 og nedjusteret med 1,0 procentpoint i december. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Ved denne offentliggørelse er der desuden indført ny stikprøve, som kan påvirke revisionerne for december. Det skal dog bemærkes, at revisionerne ligger inden for det normale.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for januar 2021 offentliggøres 11. marts.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny stikprøve for statistikken

Denne offentliggørelse er baseret på en ny stikprøve for statistikken. Det er forventningen, at den nye stikprøve i højere grad afspejler strukturen i fremstillingssektoren. Det skal dog bemærkes, at det kun har en betydning for en mindre del af omsætningen og produktionen, da de store virksomheder, som står for hovedparten af omsætningen og produktionen, alle indgik i stikprøven i forvejen. Desuden skal det bemærkes, at statistikken stadig benytter sig af basisår 2015. Dermed er udgangspunktet for statistikken værdier og vægte fra 2015. Næste opdatering af basisår er i 2024, hvor basisåret skifter til 2021.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Januar 2021

 

 

2020

2021

Aug.-okt./
nov.-jan.

Dec./
jan.

 

Vægte1

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

113,4

115,4

107,9

116,2

117,6

119,9

5,0

2,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,6

111,8

107,3

107,7

110,4

107,5

-0,6

-2,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

105,7

104,4

108,2

106,2

124,5

100,0

3,9

-19,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

86,4

88,6

86,8

98,8

94,6

95,4

10,3

0,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

130,8

127,2

130,5

131,0

132,8

113,0

-3,0

-14,9

Medicinalindustri

20,1

129,4

130,4

96,1

131,0

151,0

141,6

19,0

-6,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

112,4

110,7

111,6

112,0

109,8

110,3

-0,8

0,5

Metalindustri

8,7

88,3

98,8

97,2

97,6

98,9

105,3

6,2

6,5

Elektronikindustri

6,0

113,7

127,4

117,5

128,4

116,2

138,5

6,8

19,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

103,4

96,5

100,2

102,8

99,5

108,7

3,6

9,2

Maskinindustri

14,0

104,0

108,8

105,8

111,0

99,5

108,4

0,1

8,9

Transportmiddelindustri

1,5

103,3

107,7

114,3

113,0

109,4

114,7

3,6

4,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

124,3

119,8

124,9

119,4

114,6

135,1

0,0

17,9

Investeringsgodeindustri

27,2

108,6

115,7

113,6

118,2

107,4

118,9

2,0

10,7

Mellemproduktindustri

26,7

110,3

112,1

109,0

113,3

114,1

108,4

1,3

-5,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

97,8

104,2

106,1

104,6

109,5

109,0

4,9

-0,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

119,8

120,3

103,0

118,4

129,2

128,5

9,6

-0,5

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

109,4

111,6

110,8

112,5

109,2

114,4

1,3

4,8

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

114,6

116,0

108,3

117,1

119,6

121,6

5,7

1,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
December 2020 til januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2021 - Nr. 75

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation