Gå til sidens indhold

Industriproduktionen afsluttede 2020 med stigning

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,2 %
November til december 2020

Industriens produktion og omsætning december 2020

Industriens samlede produktionsindeks steg med 2,2 pct. i december. Produktionen svinger dog meget på månedsbasis, men set over hele fjerde kvartal, så steg produktionen med 2,1 pct. i forhold til tredje kvartal. Produktionen i industrien har i 2020, som den øvrige del af samfundet været påvirket af COVID-19 pandemien. Det ses også i de udsving, som har været i løbet af året. I december 2020 lå produktionsindekset således blot 0,1 pct. over niveauet for december 2019. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Medicinalindustrien i fremgang

Den vigtige branche medicinalindustri havde en stigning i produktionen på 13,8 pct. december. Branchen har grundet sin struktur med få store virksomheder ofte store udsving på månedsbasis. Set over hele fjerde kvartal steg produktionen i branchen således 2,2 pct. i forhold til tredje kvartal. Da branchen har en vægt på 20,1 pct. i det samlede indeks, var stigningen her således den primære årsag til stigningen i det samlede produktionsindeks for industrien.

Fald i elektronik- og maskinindustri

Branchen elektronikindustri havde med et fald på 8,3 pct. det største fald i produktionen i december, mens branchen maskinindustri havde et fald på 4,9 pct. Sidstnævnte har en vægt på 14,0 pct i det samlede indeks, mens elektronikindustri blot vægter 6,0 pct. Sammen var de således med til at trække det samlede indeks nedad. Set over hele fjerde kvartal oplevede begge brancher dog en stigning i produktionen i forhold til tredje kvartal. Elektronikindustri havde en stigning på 2,9 pct. i fjerde kvartal, mens maskinindustri havde en stigning på 3,7 pct.

Pæn stigning i omsætningen i december

Industriens samlede omsætning steg med 7,1 pct. fra november til december, og lå i fjerde kvartal 3,3 pct. over omsætningen i tredje kvartal. I forhold til december 2019 var omsætningen i december 2020 dog næsten uændret med et fald på 0,1 pct. Omsætningen steg 9,9 pct. på eksportmarkedet og med 2,1 pct. på hjemmemarkedet i december. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt..
- dec.

Dec.
 

Okt..
- dec.

Dec.
 

Okt..
- dec.

Dec.
 

Okt..
- dec.

Dec.
 

Okt..
- dec.

Dec.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

3,3

-4,6

3,0

2,0

10,9

2,8

0,2

7,9

2,1

2,2

Omsætning2

I alt

6,8

11,7

2,2

-0,1

8,2

2,1

0,5

8,4

3,3

7,1

 

Eksport

12,3

17,1

4,6

-0,5

9,1

1,1

1,9

10,0

6,6

9,9

 

Hjemme

-6,4

-3,1

0,2

0,2

7,3

3,1

-2,8

4,2

-2,4

2,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 6,6 pct. i oktober og steg 7,6 pct. i november. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 1,2 procentpoint i oktober og opjusteret med 1,7 procentpoint i november. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for december offentliggøres 8. februar 2021.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed på grund af COVID-19

Ved denne offentliggørelse mangler der flere indberetninger end sædvanligt. Manglende indberetninger bliver beregnet ved at bruge sidste måneds tal og bruge udviklingen fra virksomheder beliggende i samme branche, der har indberettet. Særligt i en tid, hvor produktionsmønstrene ikke er helt normale grundet COVID-19 giver dette usikkerhed til tallene. Denne usikkerhed øges jo flere indberetninger, der mangler. Det skal dog understreges, at usikkerheden stadig vurders at være lille og ikke noget, der påvirker det samlede billede.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. December 2020

 

 

2020

 


Vægte1

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Juli-sept./
okt.-dec.

Nov./
dec.

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

107,0

113,4

115,6

108,0

116,2

118,8

2,1

2,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,9

108,7

111,8

107,4

107,6

109,3

-2,1

1,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

115,8

105,5

104,2

108,7

107,2

123,2

4,2

14,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

83,0

86,3

88,4

86,6

99,5

99,3

10,7

-0,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

124,5

130,3

128,3

131,1

131,0

136,0

3,9

3,8

Medicinalindustri

20,1

108,2

129,4

130,4

96,2

130,9

149,0

2,2

13,8

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

103,2

112,3

110,5

111,6

112,6

110,5

2,7

-1,9

Metalindustri

8,7

97,2

89,0

99,1

97,2

97,3

97,0

2,2

-0,3

Elektronikindustri

6,0

109,7

113,4

127,8

117,2

127,2

116,6

2,9

-8,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

107,9

103,2

96,6

99,9

102,7

98,5

-2,1

-4,1

Maskinindustri

14,0

99,2

104,1

109,0

106,3

111,6

106,1

3,7

-4,9

Transportmiddelindustri

1,5

95,2

103,2

107,8

113,6

110,8

112,4

10,0

1,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

114,8

124,5

120,3

125,2

118,9

118,2

0,8

-0,6

Investeringsgodeindustri

27,2

108,4

108,6

115,9

113,8

117,7

112,3

3,3

-4,6

Mellemproduktindustri

26,7

105,4

110,3

112,4

109,1

113,3

115,6

3,0

2,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

85,5

99,3

106,8

107,4

106,5

109,5

10,9

2,8

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

108,3

119,7

120,3

103,1

118,3

127,7

0,2

7,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

106,7

109,4

111,9

111,0

112,5

111,2

2,0

-1,2

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

108,3

114,6

116,2

108,4

116,9

120,3

1,9

2,9

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,2 %
November til december 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2021 - Nr. 35

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation