Gå til sidens indhold

16.000 flere lønmodtagere i april

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2021

For tredje måned i træk er antallet af lønmodtagere steget. I april var stigningen på 16.000 personer, når der er taget højde for sæsonkorrektion. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. sammenlignet med marts. Stigningen på samlet 24.000 personer i februar, marts og april kommer efter et fald på i alt 17.000 personer i december 2020 og januar 2021. I april var der, sæsonkorrigeret, 2.787.000 personer med lønmodtagerjob. Det er 14.000 lavere end antallet af lønmodtagere umiddelbart inden den første COVID-19-nedlukning i foråret 2020.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i både det private og det offentlige i april

Fra marts til april steg antallet af lønmodtagere med 10.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. I marts og april er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomheder og organisationer samlet set steget med 15.000 personer. Stigningen kommer efter et samlet fald på 19.000 lønmodtagere i sektoren i december 2020, januar og februar 2021 som følge af COVID-19-nedlukningerne. I sektoren offentlig forvaltning og service er der kommet 6.000 flere lønmodtagere fra marts til april, svarende til en stigning på 0,7 pct. Stigningen i offentlig forvaltning og service skal blandt andet ses i lyset af den yderligere genåbning af skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i april.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*. 2021

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2764536

2770617

2786637

0,6

Offentlig forvaltning og service

849932

851117

856821

0,7

Virksomheder og organisationer1

1914213

1919098

1929403

0,5

Uoplyst sektor

391

402

413

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*. 2021

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2764536

2770617

2786637

0,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42196

41670

41583

-0,2

Råstofindvinding

3925

3936

4065

3,3

Industri

306840

307610

308332

0,2

Energiforsyning

11139

11228

11289

0,5

Vandforsyning og renovation

12242

12259

12350

0,7

Bygge og anlæg

175799

177601

179747

1,2

Handel

433477

434911

436309

0,3

Transport

135588

136329

136346

0,0

Hoteller og restauranter

87851

86181

85864

-0,4

Information og kommunikation

114124

114531

115190

0,6

Finansiering og forsikring

84961

85006

84766

-0,3

Ejendomshandel og udlejning

41428

41481

41467

0,0

Videnservice

156132

156602

157560

0,6

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

151502

153080

154446

0,9

Offentlig administration, forsvar og politi

154495

156017

157972

1,3

Undervisning

216737

217232

221749

2,1

Sundhed og socialvæsen

529394

529369

530745

0,3

Kultur og fritid

47094

46147

46144

0,0

Andre serviceydelser mv.

59221

59025

60301

2,2

Uoplyst aktivitet

391

402

413

..

*Foreløbige tal.
Anm.: Se under Særlige forhold ved denne opgørelse vedrørende branchefordelingen af private virksomheders COVID-19-relaterede aktiviteter.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, fordi nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for, ved for sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo mere omfattende nedlukningen er.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde, herunder både lønmodtagere, som virksomheden modtager lønkompensation for, og lønmodtagere der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Udviklingen i brancher

COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine har i såvel det private som i det offentlige bidraget til beskæftigelsesudviklingen. Mange af de ansatte, der udfører de pågældende aktiviteter, kan ikke på nuværende tidspunkt udskilles fra virksomhedens øvrige ansatte. Det medfører for de private virksomheders vedkommende, at de ligger i virksomhedernes normale branche, fx bygge og anlæg, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi. Såvel i det private som i det offentlige betyder det også, at den arbejdsstedsgeografiske placering i den kvartalsopgørelse, som udkommer med denne månedsopgørelse, ikke altid vil afspejle de steder, hvor aktiviteten er udført.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i marts nedjusteret med 1.000 personer før sæsonkorrektion. For februar er lønmodtagerbeskæftigelsen opjusteret med 2.000 personer. Januar og december er begge opjusteret med knap 1.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionerne er normale for statistikken og er af sædvanlig størrelsesorden. De hænger sammen med, at datagrundlaget for de pågældende måneder er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2021 - Nr. 235

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation