Gå til sidens indhold

Hver sjette føler sig mere overvåget på jobbet

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2018 digitaliseringens indflydelse på arbejdsforholdende

For en sjettedel af de beskæftigede er overvågning i form af videoovervågning, optagede telefonsamtaler, GPS-trackingsystemer osv. blevet mere almindeligt på de danske arbejdspladser. Ud af 100 beskæftigede mener 17, at deres indsats på arbejdet overvåges hyppigere. Det er kun 5 ud af 100 beskæftigede, som svarer, at der er blevet mindre overvågning. Med 19 pct., der svarer, at overvågningen af arbejdsindsatsen er steget, er det de offentligt ansatte, der oftest giver udtryk for øget overvågning på jobbet. Branchen handel og transport kommer lige efter med 18 pct. I de to brancher er der 4 pct., som svarer, at overvågningen er faldet.

Overvågning på arbejdspladsen som følge af øget digitalisering. 2018

Øget tidsforbrug til rutineopgaver i det offentlige

Hver tredje beskæftigede oplever, at deres tidsforbrug på gentagende opgaver har forandret sig som følge af digitaliseringen og ny teknologi. Overordnet set er der inden for de forskellige brancher et lille flertal blandt de beskæftigede, som bruger mere tid på gentagende procedurer. Offentligt ansatte er den gruppe, som har oplevet den største stigning i tidsforbruget på gentagne procedurer. Hver fjerde offentligt ansat vurderer nemlig, at de bruger mere tid, mens det kun er hver ottende, som bruger mindre tid. Modsat står det til i branchegruppen information og kommunikation, forsikring og finansiering, hvor flest ansatte (23 pct.) oplever at bruge færre timer på gentagelser end tidligere. For de øvrige brancher er der stort set lige mange der oplever, at bruge mere hhv. mindre tid på gentagelser.

Ny teknologi og it understøtter samarbejde

Arbejdspladsens adgang til ny teknologi og it-udstyr påvirker de ansattes samarbejde, og hver femte beskæftigede svarer, at de oplever bedre samarbejdsbetingelser på arbejdspladsen takket være digitaliseringen. 8 pct. oplever, at samarbejdet er blevet dårligere. Hver fjerde inden for information, kommunikation, forsikring og finansiering samt handel og transport oplever, at samarbejdet på arbejdspladsen er blevet bedre. I erhvervsservice og bygge og anlæg er der færrest, som har oplevet bedre samarbejdsbetingelser. For erhvervsservice er andelen 18 pct., mens det er 16 pct. i bygge og anlæg.

Bedre samarbejdsbetingelser som følge af øget digitalisering. 2018

Teknologi og it påvirker jobbet på flere områder

Ud over overvågning, samarbejdsbetingelser og gentagelsesprocesser, spørges der i undersøgelsen om It-anvendelse i befolkningen ind til digitaliseringens virkning på tre andre arbejdsforhold: Tid brugt på tilegnelse af it-færdigheder, uafhængighed i tilrettelæggelsen af opgaver og omfang af uregelmæssige arbejdstider. Inden for alle emner svarer over halvdelen, at digitaliseringen ikke har ændret på forholdene inden for det seneste år. Læs også om digitaliserings betydning på arbejdsopgaver i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:447 fra 28. november.

Har digitaliseringen ændret nogle af følgende forhold i dit arbejde inden for de seneste 12 måneder? 2018

 

Alle
(inkl. uoplyst
og øvrige
brancher)

Industri,
råstof-
indvinding
og forsyning

Bygge
og
anlæg
 

Handel
og
transport,
mv.

Information og
kommunikation,
forsikring og
finansiering

Erhvervs-
service

 

Offentlig
administration,
undervisning
og sundhed

 

pct. af ansatte, 16-64 år

Tid brugt på gentagelsesprocesser

 

 

 

 

 

 

 

Er blevet mere

18

15

15

12

14

15

25

Er blevet mindre

15

14

10

16

23

55

13

Uafhængighed i tilrettelæggelsen af opgaver

 

 

 

 

21

13

14

Er blevet mere

14

11

9

14

11

7

13

Er blevet mindre

10

10

9

8

 

 

 

Overvågning af arbejdsindsats

 

 

 

 

 

 

 

Er blevet mere

17

14

14

18

17

17

19

Er blevet mindre

5

3

4

4

9

5

4

Tid brugt på tilegnelse af nye færdigheder

 

 

 

 

 

 

 

Er blevet mere

29

23

21

23

33

27

37

Er blevet mindre

7

9

3

8

11

5

7

Samarbejdsbetingelser

 

 

 

 

 

 

 

Er blevet bedre

21

22

16

24

25

18

21

Er blevet dårligere

8

8

5

7

6

6

12

Omfang af uregelmæssige arbejdstider
(nat, weekend, skiftehold)

 

 

 

 

 

 

 

Er blevet mere

10

10

7

12

13

10

9

Er blevet mindre

4

3

3

7

8

3

3

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2018 - Nr. 448

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation