Gå til sidens indhold

Antallet af antal ledige stillinger på vej op igen

Ledige stillinger 3. kvt. 2020

I tredje kvartal 2020 var der 31.700 ledige stillinger i den private sektor, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 6.900 flere ledige stillinger end kvartalet før og svarer til en stigning på 0,4 procentpoint. Antallet af ledige stillinger udgjorde i tredje kvartal 1,8 pct. af samtlige stillinger, ledige som besatte. Trods en stigning er niveauet ikke tilbage, som før nedlukningen af landet grundet COVID-19. Nyere data baseret på andre kilder om ledige stillinger kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03.

Andelen steg i Region Nordjylland og Region Syddanmark

Eneste regioner med en stigning i andelen af ledige stillinger, sammenlignet med året før, var Region Nordjylland og Region Syddanmark. Begge regioner havde en andel af ledige stillinger på 1,8 pct., hvilket svarer til en stigning på hhv. 0,6 og 0,1 procentpoint. Regionerne Midtjylland og Sjælland havde begge et fald på 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 1,7 pct., hvilket også er den laveste andel. Region Hovedstaden havde siden året før det største fald i andelen af ledige stillinger på 0,5 procentpoint til 1,9 pct. ledige stillinger. Dermed har Hovedstaden fortsat den højeste andel af ledige stillinger. Med kun 0,2 procentpoint mellem højeste og laveste andel af ledige stillinger i regionerne ses der en ganske jævn fordeling af ledige stillinger på tværs af Danmark.

Størst fald i branchen information og kommunikation

I forhold til tredje kvartal 2019 havde branchen information og kommunikation det største fald i andelen af ledige stillinger. Andelen faldt her fra 4,4 pct. til 2,5 pct. Trods faldet har branchen den højeste andel af ledige stillinger. Bygge og anlæg havde også en andel af ledige stillinger på 2,5 pct., hvilket er på samme niveau som året før. Branchen industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed havde med en andel af ledige stillinger på 1,5 pct. et fald på 0,2 procentpoint. Brancherne erhvervsservice og finansiering, forsikring og ejendomshandel havde begge et fald i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til hhv. 2,4 og 1,2 pct. Dermed havde finansiering, forsikring og ejendomshandel den laveste andel af ledige stillinger. Handel og transport havde en uændret andel på 1,6 pct.  

Andelen af ledige stillinger steg kun for de mindste arbejdssteder

På de mindste arbejdssteder med under ti ansatte steg andelen af ledige stillinger med 0,6 procentpoint i forhold til året før. Med en andel på 2,8 pct. havde de mindste arbejdssteder fortsat den højeste andel af ledige stillinger. Arbejdssteder med 10-49 samt 50-99 ansatte havde periodens største fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint. Her var andelen af ledige stillinger hhv. på 1,7 og 1,2 pct. For de største arbejdssteder med over 1oo ansatte faldt andelen med 0,3 procentpoint 1,5 pct. ledige stillinger.

Hvordan hænger ledighed og ledige stillinger sammen?

Sammenhængen mellem ledighed og ledige stillinger kan illustreres med en beveridge-kurve. Den måler, hvor effektivt de ledige stillinger bliver besat. Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Nedenstående figur er baseret på sæsonkorrigerede tal for de enkelte kvartaler for såvel ledige stillinger som for AKU-ledigheden for de 16-64-årige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03 og aku101k.

Kraftigt tilbageslag for konjunkturerne siden første kvartal 2020

Fra 2012 og frem til tredje kvartal 2018 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Herefter har billedet til og med første kvartal 2020 været en nogenlunde stabil andel af ledige stillinger men en AKU-ledighed i bevægelse. Fra første til andet kvartal 2020 skete der (grundet COVID-19) en kraftig forværring af konjunkturerne, resulterende i stigende ledighed kombineret med et stort fald i andelen af ledige stillinger. Fra andet til tredje kvartal 2020 er der sket en markant stigning i såvel ledigheden som i andelen af ledige stillinger. Dette kan muligvis forklares med en forskel i timingen, hvor man ved et skift af konjunkturerne i en positiv retning, typisk kan opleve at søgeadfærden efter arbejdskraft øges før udbuddet, i form af ledigheden, begynder at falde.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2019

2020

2019

2020

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

35589

36423

35460

24863

31715

2,0

2,0

2,0

1,4

1,8

I alt - faktiske

36493

34237

34764

26165

32580

2,0

1,9

1,9

1,5

1,8

Hovedstaden

15933

15359

15216

11213

11956

2,4

2,3

2,3

1,8

1,9

Sjælland

3212

2632

2752

2006

3099

1,8

1,5

1,6

1,2

1,7

Syddanmark

5925

5782

5873

5145

6402

1,7

1,6

1,7

1,5

1,8

Midtjylland

7258

6207

6544

5098

6769

1,8

1,5

1,6

1,3

1,7

Nordjylland

1758

1833

2161

1269

2497

1,2

1,2

1,5

0,9

1,8

Uden fast arbejdssted1

2408

2424

2218

1434

1857

3,5

3,6

3,5

2,4

2,9

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2020

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

32580

8986

10248

2812

8676

1857

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

4992

752

1389

440

2405

6

Bygge og anlæg

4536

2270

1455

376

425

10

Handel og transport mv.

11384

3643

4231

778

2371

360

Information og kommunikation

2798

373

1116

379

906

24

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1579

206

450

119

798

7

Erhvervsservice

7290

1742

1608

719

1771

1450

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,8

2,8

1,7

1,2

1,5

2,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,5

2,7

1,7

0,9

1,4

0,6

Bygge og anlæg

2,5

4,6

1,9

1,5

1,2

0,6

Handel og transport mv.

1,6

2,5

1,4

0,8

1,6

1,6

Information og kommunikation

2,5

2,0

3,4

3,3

1,9

0,9

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,2

0,7

1,5

1,0

1,4

0,7

Erhvervsservice

2,4

3,1

2,0

1,9

1,8

4,1

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2020 - Nr. 456

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation