Gå til sidens indhold

10.000 flere lønmodtagere i september

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2020

I september steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 10.000 personer svarende til 0,4 pct. i forhold til måneden før. Stigningen på samlet 51.000 personer i juni, juli, august og september kommer efter et fald på i alt 80.000 personer i månederne marts, april og maj som følge af COVID-19. I september var der 29.000 færre med et lønmodtagerjob sammenlignet med februar. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at opgørelsen i perioden med de omfattende nedlukninger i foråret er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udviklingen i udvalgte brancher

Branchen hoteller og restauranter havde det største fald i antallet af lønmodtagere fra februar til maj. I maj var der således 29.000 færre lønmodtagere i branchen sammenlignet med februar. Efterfølgende er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 20.000 fra maj til september. Også i kultur og fritid var der et stort fald på 11.000 lønmodtagere frem til maj, hvorefter antallet af lønmodtagere er steget med 8.000 personer fra maj til september. I rejsebureauer, rengøring og anden operationel service var der et fald på 10.000 lønmodtagere frem til juni og en stigning i antallet af lønmodtagere fra juni til september på 4.000 personer.

I industri ses en anden udvikling. Her var der et relativt jævnt fald i antallet af lønmodtagere i alle måneder fra februar til og med august efterfulgt af en mindre stigning i september.  

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

August*

September*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2802086

2763493

2773485

0,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42523

42364

42650

0,7

Råstofindvinding

4466

4380

4262

-2,7

Industri

310287

302622

303294

0,2

Energiforsyning

11183

11508

11588

0,7

Vandforsyning og renovation

11897

12017

12098

0,7

Bygge og anlæg

169171

169323

170269

0,6

Handel

436969

430219

431424

0,3

Transport

142694

135731

136282

0,4

Hoteller og restauranter

120805

111771

112103

0,3

Information og kommunikation

112108

111541

112019

0,4

Finansiering og forsikring

83999

84016

84062

0,1

Ejendomshandel og udlejning

41342

41499

41706

0,5

Videnservice

153668

152047

152216

0,1

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155632

149482

149941

0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

148728

150951

153178

1,5

Undervisning

224547

223549

223511

0,0

Sundhed og socialvæsen

510849

514111

515339

0,2

Kultur og fritid

57565

53932

54511

1,1

Andre serviceydelser mv.

63195

62040

62603

0,9

Uoplyst aktivitet

459

392

427

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, august og september.
*Foreløbige tal.
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

August*

September*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2802086

2763493

2773485

0,4

Offentlig forvaltning og service

834963

839126

842218

0,4

Virksomheder og organisationer1

1966664

1923975

1930839

0,4

Uoplyst sektor

459

392

427

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, august og september.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen har været behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Særligt i forårets perioder med omfattende nedlukninger havde nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette blev der kompenseret for ved at inkludere personer med længere fraværsperioder som lønmodtagere, end vi normalt gør. Medtagelsen af personer med længere fraværsperioder er udfaset i løbet af sommermånederne og har ingen virkning på tallene for september måned.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. november 2020 - Nr. 428

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation