Gå til sidens indhold

Antallet af lønmodtagere steg i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2020

For anden måned i træk er antallet af lønmodtagere steget. I juli steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 15.000 personer svarende til 0,6 pct. i forhold til måneden før. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Stigningerne på samlet 25.000 personer i juni og juli kommer, efter at COVID-19 medførte et fald på i alt 81.000 personer de tre foregående måneder. I juli var der 2.747.000 personer med lønmodtagerjob, hvilket er 56.000 færre end i februar. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at denne opgørelse er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter blandt andet private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 19.000 personer eller 1,0 pct. fra juni til juli. Trods denne stigning er antallet af lønmodtagere i sektorgruppen 51.000 personer lavere end i februar.

I offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 4.000 personer, mens der måneden før var en stigning på 2.000. De relativt betydelige udsving i antallet af ansatte i sektorgruppen hænger sammen med, at anvendelsen og periodiseringen af løsere tilknyttet arbejdskraft på det statslige undervisningsområde adskiller sig fra tidligere.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Juni*

Juli*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2802421

2731699

2746763

0,6

Offentlig forvaltning og service

835092

834399

830864

-0,4

Virksomheder og organisationer1

1966870

1896851

1915484

1,0

Uoplyst sektor

459

450

414

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, juni og juli.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Juni*

Juli*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2802421

2731699

2746763

0,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42532

42012

41888

-0,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337852

331527

330739

-0,2

Bygge og anlæg

169154

167550

168119

0,3

Handel og transport mv.

700093

665338

674175

1,3

Information og kommunikation mv.

112111

111100

111213

0,1

Finansiering og forsikring

84006

83933

84119

0,2

Ejendomshandel og udlejning

41363

40403

41381

2,4

Erhvervsservice

309858

297019

299821

0,9

Offentlig administration, undervisning og sundhed

884249

883106

880455

-0,3

Kultur, fritid og anden service

120746

109259

114440

4,7

Uoplyst aktivitet

459

450

414

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, juni og juli.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Ved udarbejdelsen af opgørelsen tages hensyn til, at en del af de fraværende uden løn først kan identificeres, når de i en senere periode modtager løn igen. Dette følger normalt et stabilt mønster. På grund af COVID-19 er der imidlertid for nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Især i det private, men også i det offentlige, er der i mindre grad end normalt anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, der dermed har haft længere fravær uden løn end sædvanligt. Der er særligt i forårets perioder med omfattende nedlukninger kompenseret for det, ved at inkludere personer med længere fraværsperioder uden løn end normalt som lønmodtagere. Medtagelsen af personer med længere fraværsperioder udfases i løbet af sommermånederne og har derfor begrænset virkning på tallene for juli måned.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2020 - Nr. 350

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation