Gå til sidens indhold

Antallet af lønmodtagere steg i juni

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2020

Efter tre måneder med fald i lønmodtagerbeskæftigelsen steg antallet af lønmodtagere med 11.000 personer i juni. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. i forhold til måneden før. I juni var der 2.730.000 personer med lønmodtagerjob. Det er 74.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned før nedlukningen. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at denne opgørelse er behæftet med særlig stor usikkerhed. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter blandt andet private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 10.000 personer eller 0,5 pct. fra maj til juni. Trods denne stigning er antallet af lønmodtagere i sektorgruppen 72.000 personer lavere end i februar.

I offentlig forvaltning og service var der en stigning på 1.000 lønmodtagere eller 0,1 pct. fra maj til juni. Dermed er antallet af offentligt ansatte 2.000 lavere i juni end i februar.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020*

 

Februar

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2803826

2719166

2730069

0,4

Offentlig forvaltning og service

835099

832197

833336

0,1

Virksomheder og organisationer1

1968264

1886520

1896281

0,5

Uoplyst sektor

463

449

452

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, maj og juni.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020*

 

Februar

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2803826

2719166

2730069

0,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42556

42572

42246

-0,8

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

336541

331631

330310

-0,4

Bygge og anlæg

169284

167098

167304

0,1

Handel og transport mv.

702301

657859

665751

1,2

Information og kommunikation mv.

112158

110927

111330

0,4

Finansiering og forsikring

84029

84088

83926

-0,2

Ejendomshandel og udlejning

41383

40069

40320

0,6

Erhvervsservice

310017

297626

297242

-0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

884319

880584

882124

0,2

Kultur, fritid og anden service

120776

106262

109065

2,6

Uoplyst aktivitet

463

449

452

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, maj og juni.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde. Dette gælder også for lønmodtagere, for hvilke virksomheden modtager lønkompensation, og for lønmodtagere, der ikke modtager løn under fraværet.

Ved udarbejdelsen af opgørelsen tages hensyn til, at en del af de fraværende uden løn først kan identificeres, når de i en senere periode modtager løn igen. Dette følger normalt et stabilt mønster. På grund af COVID-19 er der imidlertid for nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Især i det private, men også i det offentlige, er der i mindre grad end normalt anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, der dermed har haft længere fravær uden løn end sædvanligt. Der er kompenseret for det, ved at inkludere personer med længere fraværsperioder uden løn end normalt som lønmodtagere. Medtagelsen af længere fraværsperioder forventes udfaset i løbet af sommermånederne.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2020 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation