Gå til sidens indhold

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i maj

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2020

Antallet af lønmodtagere faldt med 14.000 personer i maj i forhold til måneden før. Det svarer til et fald på 0,5 pct. I maj var der 2.715.000 personer med lønmodtagerjob. Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med 87.000 personer de seneste tre måneder, som er den periode, der er berørt af COVID-19. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at denne opgørelse er behæftet med særlig stor usikkerhed. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter blandt andet private virksomheder, faldt antallet af lønmodtagere med 17.000 personer eller 0,9 pct. fra april til maj. Dermed er antallet af lønmodtagere i det private faldet med i alt 83.000 personer siden februar, som var sidste måned før nedlukningen. I offentlig forvaltning og service var der en stigning på 3.000 lønmodtagere eller 0,4 pct. fra april til maj. Trods denne stigning er antallet af offentligt ansatte 4.000 lavere i maj end i februar. Både sektor- og brancheopgørelsen skal tages med forbehold, se usikkerhederne beskrevet under Særlige forhold.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*. 2020

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784431

2728960

2715276

-0,5

Offentlig forvaltning og service

830392

827635

830659

0,4

Virksomheder og organisationer1

1953578

1900871

1884154

-0,9

Uoplyst sektor

460

454

464

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*. 2020

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784431

2728960

2715276

-0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42641

42692

42723

0,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

335964

333449

331159

-0,7

Bygge og anlæg

169492

167239

166843

-0,2

Handel og transport mv.

693609

665688

656744

-1,3

Information og kommunikation mv.

112080

111357

111021

-0,3

Finansiering og forsikring

84292

84009

84087

0,1

Ejendomshandel og udlejning

41210

40079

39802

-0,7

Erhvervsservice

307934

300022

297625

-0,8

Offentlig administration, undervisning og sundhed

878749

874992

879178

0,5

Kultur, fritid og anden service

118000

108979

105631

-3,1

Uoplyst aktivitet

460

454

463

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen blev meget kraftigt påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med væsentligt større usikkerhed end sædvanligt.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde. Dette gælder også for lønmodtagere, for hvilke virksomheden modtager lønkompensation, og for lønmodtagere, der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Ved udarbejdelsen af opgørelsen tages hensyn til, at en del af indberetningerne til eIndkomst først kommer senere end de egentlig skal, og at en del af de fraværende uden løn først kan identificeres, når de i en senere periode modtager løn igen. Dette følger normalt et stabilt mønster. På grund af COVID-19 er der imidlertid for nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette gælder især i det private, men også i det offentlige er der i mindre grad end normalt anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, der dermed har haft længere fravær uden løn end sædvanligt. Der er kompenseret for det ved at inkludere personer med længere fraværsperioder uden løn end normalt som lønmodtagere. Medtagelsen af længere fraværsperioder vil blive udfaset i løbet af sommermånederne, såfremt genåbningen fortsætter.

I forbindelse med denne offentliggørelse har Danmarks Statistik fået et mere opdateret billede af, hvor mange personer der er vendt tilbage til jobbet efter den omfattende nedlukning. Dette har givet anledning til, at lønmodtagerbeskæftigelsen for april er opjusteret med 19.000 personer (før sæsonkorrektion) i forhold til de tidligere offentliggjorte tal for april.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juli 2020 - Nr. 281

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede