Gå til sidens indhold

Produktionen i industrien steg i november

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,9 %
Oktober til november 2020

Industriens produktion og omsætning november 2020

Industriens samlede produktionsindeks steg med 5,9 pct. i november. Produktionen svinger dog meget på månedsbasis, og stigningen kommer efter et markant fald i oktober drevet af medicinalindustrien. Set over perioden september-november, så steg produktionen med 2,0 pct. i forhold til juni-august. Stigningen i november var primært drevet af medicinalindustrien. Ses der bort fra denne, så steg produktionen i industrien med 1,7 pct. i november, og set over september-november steg produktionen med 4,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Stor stigning i medicinalindustrien i november

Den vigtige branche medicinalindustri havde en stigning i produktionen på hele 24,1 pct. november. Stigningen kommer dog efter et kraftigt fald i oktober, så set over perioden september-november er produktionen i branchen faldet med 5,6 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Branchen har grundet sin struktur med få store virksomheder ofte store udsving på månedsbasis. Da branchen har en vægt på 20,1 pct. i det samlede indeks, var faldet her således den primære årsag til stigningen i det samlede produktionsindeks for industrien.

Fald i transportmiddelindustri samt møbler og anden industri

Den lille branche transportmiddelindustri samt den noget større branche møbler og anden industri oplevede et fald i produktionen på hhv. 4,8 og 4,1 pct. Set over perioden september-november har begge brancher dog oplevede en fremgang i produktionen på hhv. 5,4 og 3,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Uændret omsætning i november

Industriens samlede omsætning var uændret fra oktober til november, men lå i september-november 1,6 pct. over omsætningen i perioden juni-august. Omsætningen steg 1,4 pct. på eksportmarkedet og faldt med 2,5 pct. på hjemmemarkedet i november. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

8,1

5,3

2,8

2,9

13,4

-1,3

-2,7

9,8

2,0

5,9

Omsætning2

I alt

5,4

-0,7

1,6

3,5

10,6

-0,4

-1,4

-0,4

1,6

0,0

 

Eksport

6,9

-0,5

1,2

7,0

12,3

0,8

-1,1

1,1

2,6

1,4

 

Hjemme

2,1

-1,2

2,0

0,3

9,1

-1,5

-2,3

-4,0

0,1

-2,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 2,0 pct. i september og faldt 5,4 pct. i oktober. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i september og 0,2 procentpoint i oktober. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for november offentliggøres 11. januar 2021.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed på grund af COVID-19

Ved denne offentliggørelse mangler der flere indberetninger end sædvanligt. Manglende indberetninger bliver imputeret ved at bruge sidste måneds tal og bruge udviklingen fra virksomheder beliggende i samme branche, der har indberettet. Særligt i en tid, hvor produktionsmønstrene ikke er helt normale grundet COVID-19 giver dette usikkerhed til tallene. Denne usikkerhed øges jo flere indberetninger, der mangler. Det skal dog understreges, at usikkerheden stadig vurders at være lille og ikke noget, der påvirker det samlede billede.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2020

 

 

2020

 


Vægte1

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

juni-aug./
sept.-nov.

Okt./
nov.

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

113,0

106,7

112,7

115,0

108,8

115,2

2,0

5,9

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,1

111,0

108,5

111,7

107,3

107,3

-0,7

0,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

111,0

114,8

104,7

103,7

104,5

107,0

-4,6

2,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

86,8

84,5

86,0

88,4

86,6

96,7

5,6

11,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

124,3

124,5

129,8

127,8

130,5

130,3

2,6

-0,2

Medicinalindustri

20,1

141,9

106,8

126,7

129,1

100,5

124,7

-5,6

24,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

107,5

103,4

112,4

110,7

112,0

111,3

3,3

-0,6

Metalindustri

8,7

95,2

96,6

88,6

98,6

97,1

97,3

4,5

0,2

Elektronikindustri

6,0

100,1

110,0

114,1

125,6

117,6

129,2

14,9

9,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

98,6

108,3

103,2

96,2

98,5

98,1

-5,6

-0,4

Maskinindustri

14,0

98,0

98,8

104,0

108,7

106,6

115,1

9,8

8,0

Transportmiddelindustri

1,5

115,5

94,6

102,5

107,3

113,8

108,3

5,4

-4,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

115,3

114,6

124,0

120,2

125,0

119,9

3,2

-4,1

Investeringsgodeindustri

27,2

106,4

108,3

108,6

115,3

114,1

120,2

8,1

5,3

Mellemproduktindustri

26,7

108,3

105,4

110,0

112,1

108,8

112,0

2,8

2,9

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

95,9

84,9

98,5

105,8

106,2

104,8

13,4

-1,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

123,3

107,6

118,3

119,6

105,0

115,3

-2,7

9,8

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

105,8

106,7

109,2

111,5

110,9

112,8

4,2

1,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

114,6

107,9

113,8

115,6

109,2

115,9

1,3

6,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,9 %
Oktober til november 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

8. januar 2021 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation