Gå til sidens indhold

Produktionen i industrien faldt i oktober

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,6 %
September til oktober 2020

Industriens produktion og omsætning oktober 2020

Industriens samlede produktionsindeks faldt med 5,6 pct. i oktober. Produktionen svinger dog meget på månedsbasis og set over perioden august-oktober, så steg produktionen med 2,8 pct. i forhold til maj-juli. Faldet i oktober var primært drevet af medicinalindustrien. Ses der bort fra denne, så faldt produktionen i industrien med 0,6 pct. i oktober, og set over august-oktober steg produktionen med 5,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder. I denne artikel er der også fokus på udviklingen i USA og det øvrige Europa (læs mere nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Stort fald i medicinalindustrien i oktober

Den vigtige branche medicinalindustri havde et fald i produktionen på hele 22,7 pct. oktober. Det er dog en branche, som grundet sin struktur med få og store virksomheder ofte har store udsving, men set over perioden august-oktober faldt produktionen med 6,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Det store fald i oktober kan primært relateres til et fald i lagrene, idet der kun var et lille fald i omsætningen og en marginalændring af priserne. Da branchen har en vægt på 20,1 pct. i det samlede indeks, var faldet her således den primære årsag til faldet i det samlede produktionsindeks for industrien.

Fremgang i møbler og anden industri

Branchen møbler og anden industri, som bl.a. inkluderer produktion af legetøj havde en stigning i produktionen i oktober på 4,2 pct, og set over perioden august-oktober har den oplevet en fremgang på hele 13,0 pct. Da branchen samtidig vægter 13,0 pct. i det samlede indeks, har den været med til at modsvare det store fald i medicinalindustrien.

Industriens produktion i Sverige ser ud til at klare sig bedst

Sverige har lige som Tyskland, det samlede EU og Storbritannien ikke udgivet data for industriproduktionen for oktober ved udarbejdelsen af denne opgørelse. Den svenske industriproduktion faldt dog med 1,3 i september, men ligger blot 2,4 pct. under niveauet for februar før COVID-19 rigtigt ramte Europa og USA. I Tyskland, det samlede EU og Storbritannien oplevede alle stigninger i produktionen i september. USA, som har offentliggjort data for oktober, oplevede en stigning i produktionen på 1,0 pct. Fælles for Tyskland, Storbritannien, det samlede EU og USA er, at de alle ligger mellem 5,0 og 9,2 pct. under niveauet for februar. Danmark ligger 7,0 pct under og er dermed på niveau. Sverige ser således ud til foreløbigt at klare sig bedst.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Omsætningen faldt en smule i oktober

Industriens samlede omsætning faldt 0,9 pct. fra september til oktober, men lå i august-oktober 2,4 pct. over omsætningen i perioden maj-juli. Omsætningen steg 0,8 pct. på eksportmarkedet og faldt med 3,7 pct. på hjemmemarkedet i oktober. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Oktober 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

6,3

-0,8

2,8

-3,1

21,5

0,6

-0,5

-12,5

2,8

-5,6

Omsætning2

I alt

0,3

-1,2

1,6

-1,9

15,8

2,4

3,4

-3,3

2,4

-0,9

 

Eksport

-0,8

3,4

0,3

-0,1

21,6

3,6

5,0

-3,7

2,3

0,8

 

Hjemme

3,3

-11,7

2,7

-3,6

11,1

1,3

-0,3

-2,2

2,7

-3,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 5,6 pct. i august og 1,9 pct. i september. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,3 procentpoint i august og nedjusteret med 0,1 procentpoint i september. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for oktober offentliggøres 9. december 2020.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Oktober 2020

 

 

2020

 

Vægte1

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Maj-juli/
aug.-okt.

Sept./
okt.

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

107,2

113,2

106,8

112,8

114,9

108,5

2,8

-5,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,3

109,1

110,9

108,4

111,7

107,2

-0,3

-4,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

95,0

111,0

115,0

104,8

102,5

103,1

-3,3

0,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

81,1

86,8

84,3

85,9

87,9

85,6

2,9

-2,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,2

124,7

124,3

130,1

125,7

128,5

1,6

2,2

Medicinalindustri

20,1

130,5

141,3

106,4

126,8

128,9

99,7

-6,0

-22,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

106,1

107,4

103,5

112,4

110,4

111,8

5,6

1,3

Metalindustri

8,7

97,1

95,3

96,7

88,6

99,7

98,6

-0,8

-1,1

Elektronikindustri

6,0

82,9

100,0

109,8

113,8

125,6

116,9

21,7

-6,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

98,9

98,6

108,0

103,1

96,6

99,1

-2,2

2,6

Maskinindustri

14,0

95,5

97,7

98,6

103,6

107,1

104,9

8,2

-2,1

Transportmiddelindustri

1,5

141,3

115,3

94,0

102,4

106,4

113,0

-8,2

6,2

Møbler og anden industri mv.

13,0

96,1

117,8

116,8

124,9

121,8

126,9

13,0

4,2

Investeringsgodeindustri

27,2

101,8

106,2

108,1

108,3

114,3

113,4

6,3

-0,8

Mellemproduktindustri

26,7

107,2

108,4

105,2

110,0

111,6

108,1

2,8

-3,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

75,4

95,8

84,7

98,5

105,9

106,5

21,5

0,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

113,5

123,9

108,2

118,6

120,2

105,2

-0,5

-12,5

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

101,3

106,2

106,9

109,3

111,4

110,7

5,4

-0,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

108,7

114,8

108,0

113,9

115,6

109,1

2,1

-5,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,6 %
September til oktober 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2020 - Nr. 452

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation