Gå til sidens indhold

Produktionen i industrien steg i september

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
August til september 2020

Industriens produktion og omsætning september 2020

Industriens samlede produktionsindeks steg med 2,0 pct. i september. Samlet set steg produktionen 0,5 pct. i årets tredje kvartal i forhold til andet kvartal. Den lave kvartalsvækst hænger sammen med det store fald i juli i medicinalindustrien (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:332). Ses der bort fra denne branche så steg produktionen 4,4 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal. Sammenligner man med USA og det øvrige Europa, ser det ud til, at industrien i Danmark og særligt Sverige klarer sig godt (læs mere nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Stor fremgang i metal- og elektronikindustrien i september

Brancherne metal- og elektronikindustri oplevede begge en stor fremgang i september på hhv. 13,4 og 9,7 pct. Set over hele tredje kvartal, så oplevede metalindustrien en nedgang på 4,0 pct., mens elektronikindustrien havde en fremgang på 26,0 pct. i forhold til andet kvartal. Indeksets sværvægter medicinalindustrien oplevede en fremgang i produktionen på 1,1 pct. i september, men set over hele tredje kvartal, så faldt produktionen i denne branche med 11,4 pct.

Industriens produktion i Sverige er i august tilbage på niveauet før COVID-19

Sverige har lige som Tyskland, det samlede EU og Storbritannien ikke udgivet data for industriproduktionen for september ved udarbejdelsen af denne opgørelse. Den svenske industriproduktion steg dog med hele 8,7 pct. i august og ligger dermed 0,1 pct. højere end niveauet i februar før COVID-19 rigtigt ramte Europa og USA. I Tyskland faldt produktionen en smule i august, mens den steg lidt i det samlede EU og i Storbritannien. USA oplevede et lille fald i industriproduktionen i september. Fælles for Tyskland, Storbritannien, det samlede EU og USA er, at de alle ligger et godt stykke under niveauet for februar. Industriproduktionen i Danmark ligger 1,7 pct. lavere end i februar. Dermed er der tegn på, at Danmark og særligt Sverige foreløbigt klarer sig bedre gennem pandemien end USA og det øvrige Europa. Dette kan hænge sammen med, at Sverige stort set ikke har været lukket ned og Danmark kun har været delvist lukket ned.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Omsætningen steg i september

Industriens samlede omsætning steg 2,0 pct. fra august til september, og lå i tredje kvartal 3,9 pct. over omsætningen i andet kvartal. Omsætningen steg 1,7 pct. på eksportmarkedet og med 2,3 pct. på hjemmemarkedet i september. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

Juli
- sept.

Sept.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

5,1

7,7

-0,3

1,1

10,9

6,4

-2,4

0,8

0,5

2,0

Omsætning2

I alt

4,9

11,8

-0,4

-0,8

15,3

4,3

3,7

-1,3

3,9

2,0

 

Eksport

4,4

9,9

-1,8

-1,4

32,0

4,1

3,6

-2,5

3,2

1,7

 

Hjemme

6,2

16,4

0,9

-0,3

3,6

4,5

4,2

1,9

5,1

2,3

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 5,7 pct. i juli og steg 5,3 pct. i august. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i juli og nedjusteret med 0,6 procentpoint i august. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for september offentliggøres 9. november 2020.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2020

 

 

2020

Apr.-juni./
juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

111,7

107,2

113,0

106,6

112,3

114,6

0,5

2,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

107,9

108,3

109,1

111,0

108,1

111,7

1,7

3,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

93,9

94,8

111,0

114,9

105,5

102,1

7,6

-3,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

98,1

81,2

86,9

84,2

86,0

88,2

-2,9

2,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

122,2

129,3

124,8

124,3

130,3

126,4

1,2

-3,0

Medicinalindustri

20,1

139,1

130,3

142,2

107,0

128,1

129,5

-11,4

1,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,2

106,1

107,2

103,5

112,9

110,2

0,6

-2,4

Metalindustri

8,7

105,3

97,0

95,3

96,7

88,6

100,5

-4,0

13,4

Elektronikindustri

6,0

94,2

83,3

100,3

110,2

114,3

125,4

26,0

9,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

102,8

99,0

98,6

107,8

102,8

92,8

1,0

-9,7

Maskinindustri

14,0

97,7

95,5

97,6

98,6

103,5

107,2

6,4

3,6

Transportmiddelindustri

1,5

108,6

141,4

115,2

93,5

102,3

106,0

-17,4

3,6

Møbler og anden industri mv.

13,0

103,6

96,2

114,8

114,4

118,7

118,4

11,7

-0,3

Investeringsgodeindustri

27,2

104,3

101,9

106,2

108,2

105,9

114,1

5,1

7,7

Mellemproduktindustri

26,7

111,8

107,2

108,4

105,2

110,0

111,2

-0,3

1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

83,9

76,4

96,1

84,8

96,7

102,9

10,9

6,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

118,7

113,4

123,3

107,7

119,1

120,1

-2,4

0,8

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

104,8

101,4

105,7

106,5

108,3

110,8

4,4

2,3

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

113,1

108,7

114,6

107,9

113,4

115,3

0,1

1,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
August til september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. november 2020 - Nr. 410

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation