Gå til sidens indhold

Moderat fald i antallet af nye firmaer

Erhvervsdemografi 2018

Der blev skabt 33.295 reelt nye firmaer i 2018. Det er andet år i træk med et lille fald i antallet af nye firmaer, efter der i 2016 blev skabt mere end 34.000 nye firmaer - det højeste niveau siden finanskrisen indtraf. De nye firmaer i årgang 2018 skabte beskæftigelse svarende til 8.041 fuldtidsansatte mod 8.324 det foregående år. Beskæftigelsen er ekskl. ejerne i personligt ejede firmaer. Denne NYT ser bl.a. nærmere på strukturelle ændringer i tilgang af nye firmaer inden for detailhandel som følge af øget nethandel.

Udvikling i antallet af nye firmaerKilde: www.statistikbanken.dk/DEMO1.

Hvert fjerde nye firma skabes inden for erhvervsservice

En fjerdedel af de nye firmaer skabes inden for erhvervsservice. Det har været tilfældet hvert år siden 2010. De 8.107 nye firmaer inden for erhvervsservice stod for en femtedel af den samlede beskæftigelse i de nye firmaer i 2018. En stor andel af de nye firmaer skabes herudover inden for handel og transport mv. Denne andel har i en årrække ligget omkring 20 pct. og var i 2018 på 18 pct., mens hele 32 pct. af beskæftigelsen i de nye firmaer lå i denne branchegruppe. Det skyldes bl.a. hoteller og restauranter, hvor den gennemsnitlige beskæftigelse i de nye firmaer er højere end i andre brancher.

Detailhandlen er under forandring

De 1.643 reelt nye firmaer, der blev skabt inden for detailhandel i 2018, er det laveste antal, der hidtil er registreret i den erhvervsdemografiske statistik, der dækker perioden helt tilbage til 2001. Ser man på de underliggende tendenser, er der flere tegn på en detailhandel under kraftig forandring, bl.a. som følge af teknologi, omkostningsstrukturer og ændringer i forbrugeradfærd.

Der blev i 2018 skabt 443 nye firmaer inden for detailhandel via internettet, og også i årene op til 2018 lå antallet af nye firmaer i denne del af detailhandlen væsentligt over de foregående år. Branchen udgør en stigende andel af den samlede firmabestand inden for detailhandel, som også beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:264.

Samtidigt er der flere grene af detailhandlen, hvor der skabes betydeligt færre nye firmaer. Det gælder især detailhandel med beklædning og fodtøj, hvor der i 2018 blev skabt 174 nye firmaer, sammenholdt med et årligt gennemsnit på 381 i perioden 2001-2017. Antallet af nye firmaer i denne del af detailhandlen lå også forholdsvist lavt i årene op til 2018.

72 pct. overlever det første år

Set over en årrække er overlevelsesraterne for nye firmaer forbløffende stabile. Overlevelsesraten viser, hvor mange af de nye firmaer, der fortsat er reelt aktive i årene efter deres start år. For årgangene 2010-2017 har overlevelsesraten det første år ligget på mellem 70 og 74 pct., gennemsnitligt på 72 pct. Blandt de nye firmaer, der overlever det første år, mindskes frafaldet i årene herefter. Den gennemsnitlige overlevelsesrate for årgang 2010-2017 er således 61 pct. i år 2, 54 pct. i år 3, 49 pct. i år 4, og 5 år efter startåret er 44 pct. fortsat reelt aktive.

Nye firmaer fordelt på brancher

 

Nye firmaer

Fuldtidsansatte

 

2017

2018

2017

2018

 

antal

årsværk

I alt

33839

33295

8324

8041

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1503

1798

141

99

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1516

1460

424

322

Råstofindvinding

21

21

3

4

Industri

1266

1246

390

301

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

229

193

30

17

Bygge og anlæg

3408

3544

1072

1313

Handel og transport mv.

6331

6071

2778

2550

Handel

3635

3213

1223

1106

Handel med biler og motorcykler

569

571

134

160

Engroshandel

1161

999

398

363

Detailhandel

1905

1643

691

584

Transport

1044

1259

406

491

Hoteller og restauranter

1652

1599

1149

953

Information og kommunikation

3063

3020

696

686

Finansiering og forsikring

1741

1648

361

288

Ejendomshandel og udlejning

2673

2525

217

240

Erhvervsservice

8312

8107

1668

1655

Offentlig administration, undervisning og sundhed

2585

2483

530

394

Kultur, fritid og anden service

2701

2638

436

494

Uoplyst aktivitet

6

1

1

0

Kilde: Særkørsel der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2020 - Nr. 275

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation