Gå til sidens indhold

Uændret bruttoledighed fra januar til februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2020

Fra januar til februar var bruttoledigheden stort set uændret, hvilket svarer til et niveau på 103.900 fuldtidspersoner i februar. Dermed lå ledighedsprocenten fortsat på 3,7 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret siden juni 2019. Her bør det dog bemærkes, at denne offentliggørelse udelukkende beskriver ledigheds-udviklingen til og med februar, altså inden COVID-19 fik afgørende indflydelse på hverdagslivet i Danmark. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt. Til at belyse den nyeste udvikling i ledigheden henvises til www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx, hvor den daglige opgørelse af nytilkomne ledighedsregistrerede fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vises.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku100m.

147.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

I februar var der 147.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,9 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledigheds-begreber: Den registerbaserede bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-65-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Brutto- og AKU-ledigheden på samme niveau som i efteråret 2018

Bruttoledigheden havde fra juli 2017 og igennem 2018 en faldende tendens. Siden november 2018 har bruttoledigheden ikke ændret sig meget, hvilket betyder, at ledighedsprocenten har ligget på 3,7 eller 3,6 pct. af arbejdsstyrken for samtlige måneder siden november 2018. Fra juli 2017 og frem til oktober 2018 viste AKU-ledigheden på linje med bruttoledigheden et fald. Derefter har AKU-ledigheden svinget kraftigt. I den seneste periode fra november 2019 til februar i år blev AKU-ledigheden reduceret med 8.000 og var dermed på samme niveau som i efteråret 2018.

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Ledige

Ledigheds-pct.1

 

2019

2020

2019

2020

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

104,4

104,1

104,0

103,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Nettoledige

86,8

86,8

87,3

87,9

3,1

3,1

3,1

3,1

Dagpengemodtagere

72,5

72,7

73,4

74,3

Kontanthjælpsmodtagere

14,3

14,1

13,9

13,5

Aktiverede

17,6

17,3

16,8

16,1

Dagpengemodtagere

10,0

9,9

9,7

9,4

Kontanthjælpsmodtagere

7,6

7,4

7,0

6,7

Mænd

51,0

50,9

50,5

50,1

3,5

3,5

3,4

3,4

Kvinder

53,4

53,2

53,5

53,8

3,9

3,9

3,9

3,9

16-24 år

7,3

7,1

7,2

7,2

1,8

1,8

1,8

1,8

25-29 år

20,8

20,8

20,9

21,0

7,0

6,9

7,0

7,0

30-39 år

28,1

28,1

28,1

27,8

5,0

4,9

4,9

4,9

40-49 år

19,5

19,5

19,4

19,3

3,0

3,0

2,9

2,9

50-59 år

19,7

19,7

19,6

19,6

3,0

3,0

3,0

3,0

60-65 år2

8,9

9,0

9,0

9,1

3,7

3,7

3,7

3,7

Byen København

19,0

18,8

18,9

19,0

4,4

4,3

4,4

4,4

Københavns omegn

9,9

9,9

9,9

9,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Nordsjælland

6,0

6,1

6,2

6,2

2,7

2,8

2,8

2,8

Bornholm

0,7

0,6

0,6

0,6

3,9

3,9

3,9

3,9

Østsjælland

3,6

3,6

3,6

3,6

3,0

2,9

2,9

2,9

Vest- og Sydsjælland

10,0

10,0

9,9

9,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Fyn

9,7

9,6

9,6

9,5

4,2

4,2

4,2

4,2

Sydjylland

11,4

11,3

11,3

11,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Østjylland

16,4

16,3

16,3

16,3

3,7

3,7

3,7

3,7

Vestjylland

6,1

6,1

6,0

5,9

3,0

3,0

2,9

2,9

Nordjylland

11,7

11,7

11,7

11,7

4,2

4,2

4,2

4,2

AKU-ledige

155,0

147,0

5,1

4,9

Anm.: I AKU er der indført en ny opregningsmetode, der gælder fra 2008 og frem (se Særlige forhold).
1 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i 2019 og 2020 i forhold til de 16-65-årige i arbejdsstyrken ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, med reference til ultimo november 2018. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
2 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere ledige 65-årige i denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07, aus08, aku100m og aku101m.

Lidt flere nettoledige

Fra januar til februar steg antallet af nettoledige med 600 til 87.900. Samtidig faldt antallet af aktiverede ledige med 700 til 16.100 i februar.

Lidt færre ledige mænd

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner for mændene, mens den steg med 300 for kvinderne. Det medførte dog ikke ændringer i ledighedsprocenterne, der forblev uændrede på 3,4 pct. for mændene og på 3,9 pct. for kvinderne.

Uændrede ledighedsprocenter for samtlige aldersgrupper

Fra januar til februar forblev samtlige sæsonkorrigerede aldersfordelte ledigheds-procenter uændrede. Dermed var det i februar fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,8 pct., mens de 25-29-årige havde den højeste med 7,0 pct. I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-65-årige fra og med januar 2019, bliver påvirket af den ændrede folkepensionsalder. Ændringen betyder, at flere og flere personer, der er fyldt 65 år, kan fortsætte som bruttoledige, mens arbejdsstyrken til beregningen af ledighedsprocenterne for månederne i 2019 og 2020 holdes konstant.

Uændrede ledighedsprocenter for samtlige landsdele

Fra januar til februar forblev den sæsonkorrigerede ledighedsprocent uændret for samtlige landsdele. Dermed findes den højeste ledighedsprocent fortsat i Byen København med 4,4 pct. i februar. Herefter følger Fyn og Nordjylland begge med ledighedsprocenter på 4,2 pct. I den anden ende af skalaen finder man fortsat den laveste ledighedsprocent i Nordsjælland med 2,8 pct., efterfulgt af Østsjælland og Vestjylland med 2,9 pct. i februar.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning i AKU

Fra andet kvartal 2019 er der for kvartalstallenes vedkommende indført en ny opregning for at kvalitetsforbedre AKU-tidsserien. Der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil, herunder data fra Beskæftigelse for lønmodtagere. De nye tidsserier går tilbage til 2008, idet flere af de nye datakilder starter i dette år. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret. Månedstallene justeres til kvartalstallenes nye niveau, indtil en tilsvarende opregning kan gennemføres på månedstallene. For de seneste måneder uden kvartalstal er månedstallene forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Du kan læse mere om baggrund og motivation for ændring af opregning: Ny opregning 2019 - teoretisk og mere om, hvordan ændringerne påvirker tallene: Ny opregning 2019 - faktisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2020 - Nr. 121

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation